חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אימוץ ילדים (הוראות בדבר שמירה נפרדת וחסויה של פרטי הורה שני והשימוש בהם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אימוץ ילדים (הוראות בדבר שמירה נפרדת וחסויה של פרטי הורה שני והשימוש בהם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אימוץ ילדים (הוראות בדבר שמירה נפרדת וחסויה של פרטי הורה שני והשימוש בהם), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1138.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ג(ד) לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה, ”עובד סוציאלי“ ו”עובד סוציאלי ראשי“ – כמשמעותם בסעיף 36(ב) לחוק.
אופן מסירת פרטי ההורה השני
הורה המבקש למסור את ילדו לאימוץ ומעוניין למסור פרטים על אודות ההורה השני לפי סעיף 8ג(ב) לחוק, שיישמרו בנפרד ובאופן חסוי וישמשו בעת הצורך בלבד, לאיתורו למטרה רפואית, למטרת בירור יוחסין או למטרה אחרת שציין ההורה, ימסור את הפרטים האמורים לפי טופס פרטים על הורה שני שבתוספת (להלן – הטופס); הטופס ימולא בשני עותקים חתומים בידו.
שמירת המידע
(א)
הורה שחתם על הטופס יכניס כל עותק שלו למעטפה כפולה; המעטפה הפנימית תיסגר בידי ההורה ועל גביה תודבק מדבקה שיציין בה את המטרות שלשמן ניתן לעשות שימוש בפרטים לאיתור ההורה השני, כפי שפורטו בטופס; המעטפה הפנימית תוכנס למעטפה החיצונית שעליה יירשמו פרטי תיק המאומץ, והכל אם נחתם הטופס –
(1)
בישראל – בנוכחות עובד סוציאלי;
(2)
מחוץ לישראל – לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל במקום החתימה, ושתי המעטפות הכפולות יוכנסו למעטפה סגורה, שיירשם עליה ”מכיל מידע חסוי – לעיון עובד סוציאלי ראשי בשירות למען הילד בלבד“, והיא תישלח לישראל, בהקדם, בדרך המקובלת למשלוח דואר דיפלומטי ותובא לידי עובד סוציאלי ראשי.
(ב)
עובד סוציאלי ראשי או עובד סוציאלי שהוא הסמיך לכך (להלן – עובד סוציאלי מוסמך) יניח אחת מן המעטפות הכפולות בחלק נפרד בתוך תיק המאומץ, אשר יישמר במקום נעול ומוגן שאין גישה אליו אלא לעובד הסוציאלי הראשי או לעובד סוציאלי מוסמך, ואת המעטפה הכפולה השנייה יניח בכספת במשרדי השירות למען הילד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
שימוש במידע
(א)
התקבלה בקשה בכתב לאיתור ההורה השני למטרה רפואית, למטרת בירור יוחסין או למטרה אחרת שציין ההורה המוסר לאימוץ, יצרף המבקש את המסמכים המוכיחים את הצורך באיתור.
(ב)
שוכנע עובד סוציאלי ראשי כי התקיימו המטרות שלשמן נמסרו הפרטים כאמור בתקנה 2, רשאי הוא או עובד סוציאלי מוסמך לפתוח את המעטפה הפנימית ולעשות שימוש בפרטים לאיתור ההורה השני.
הוראות לעניין סיום השימוש בפרטי ההורה השני
בתום השימוש בפרטים לאיתור ההורה השני יכניס העובד הסוציאלי הראשי או העובד הסוציאלי המוסמך, את הטופס למעטפה פנימית יסגור אותה וידביק על גביה את המדבקה שבה מצוינות המטרות שלשמן ניתן לעשות שימוש בפרטים לאיתור ההורה השני; העובד הסוציאלי הראשי או העובד הסוציאלי המוסמך יכניס את המעטפה הפנימית למעטפה החיצונית שעליה יירשמו פרטי תיק המאומץ ויחזיר את המעטפה הכפולה למקום שממנו הוצאה.

תוספת

(תקנה 2)

פרטים על ההורה השני

אני הח״מ:
שם פרטי:
שם משפחה:
מס׳ זהות:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטים על הילד:
שם הילד:
מס׳ זהות של הילד:
תאריך לידה של הילד:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי ההורה השני שאני מוכן למסור, בתנאי שיישמרו בנפרד ובאופן חסוי, ושייעשה בהם שימוש לאיתורו למטרות המפורטות להלן בלבד:
שם פרטי של ההורה השני:
שם משפחה של ההורה השני:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גיל או תאריך לידה:
מס׳ זהות:
דת:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ארץ מוצא:
מצב משפחתי:
מקום מגורים ידוע:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטים נוספים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מטרה רפואית: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מטרת בירור יוחסין:
מטרה אחרת (נא לפרט): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בהתאם לסעיף 8ג(ג) לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981, אבקש כי תובא לידיעתי כוונה לאתר את ההורה השני שפרטיו מולאו לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה


י״ח באדר התשע״ב (12 במרס 2012)
  • משה כחלון
    שר הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.