שולחן ערוך הלכות מקח וממכר

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הלכות מקח וממכר[עריכה]

סימן קפט - דין אין המקח נגמר בדברים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצ - דין קניית קרקע בכסף טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצא - דין קניית קרקע בשטר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצב - דין קניית קרקע בחזקה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצג - המחובר לקרקע דינו כקרקע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצד - עובד כוכבים שמכר קרקע לישראל וקבל כסף ולא כתב שטר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצה - דין קניית קרקע או מטלטלין בחליפין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצו - דין קניית עבד כנעני טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצז - דין קניית בהמה גסה ודקה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצח - דין קניית מטלטלין איזה במשיכה ואיזה במסירה ומה דינו במעות שבידו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קצט - יש דרכים שמעות קונות ויש זמן שמעות קונות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ר - דין קניית מטלטלין על ידי חצרו וכיצד קונה כליו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רא - דין רשם על החבית והתוקע כפו לחבירו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רב - דין קניית מטלטלין אגב קרקע או עבדים וקרקע או עבד ומטלטלין או בהמה וכלים שעליה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רג - כל מטלטלין נקנין בחליפין ומטבע אין נקנה בחליפין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רד - אימתי מקבל החוזר בו מי שפרע ומתי נקרא מחוסר אמנה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רה - דין מוכר מחמת אונס ומסר מודעא ובטלה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רו - דין כשאמכור אמכור לך במאה ומכר לאחר ביותר או שאמר אמכרנה לך כמו שישומו אותו ב"ד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רז - המוכר נכסיו על תנאי ודיני אסמכתא והמחייב עצמו בדבר שאינו חייב בו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רח - מקח שנעשה בצד איסור טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רט - המקנה דבר שאינו מסויים או שלא בא לעולם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רי - המקנה לעובר שלו או לעובר אחר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ריא - דין דבר שלא ברשותו והכותב נכסיו לבניו לאחר מותו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ריב - דין מקנה דירת בית או חצירו או מקדיש דבר שלא בא לעולם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ריג - פירות כוורת ופירות שובך באיזה ענין קנה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ריד - המוכר בית סתם מה נמכר עמו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רטו - המוכר חצר ובית הבד ומרחץ ועיר מה מכר בכלל טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רטז - המוכר שדה ואמר חוץ מדקל פלוני או חוץ מהאילנות או קרקע לזה ואילנות לזה (וכיצד יכתוב בשטר מכירה כדי להסתלק מן העירעורים) טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ריז - המוכר בתוך שדהו אמת השלחים או דרך יחיד או דרך רבים או מקום לעשות קבורה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ריח - המוכר בית כור עפר ויש בו סלעים ובקעים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ריט - כיצד מסיימין המצרים ואם לא סיים אותם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכ - המוכר את הספינה וקרון וצמד בקר ופרה וחמור ושפחה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכא - מוכר שאמר במאתים ולוקח אומר במנה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכב - שנים חלוקים על המקח ושאר טענות שבין המוכר והלוקח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכג - המחליף פרה בחמור וילדה או מי שיש לו ב' עבדים או ב' שדות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכד - המחליף פרה בחמור או שקנה ונמצא נקב בבית הכוסות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכה - אם קבל עליו כל אונס שאירע או התנה בפירוש שלא יהיה עליו אחריות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכו - המוכר שדה שלא באחריות או יצא עליו קול ערעור טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות אונאה ומקח טעות[עריכה]

סימן רכז - עד כמה הוה מחילה או חזרת האונאה ושליח שטעה ואחים שחלקו וטעו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכח - אסור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריות ולרמות במקח וממכר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רכט - המוכר לחבירו חטים או שעורים או פירות כמה פסולת צריך לקבל הלוקח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רל - המוכר לחבירו מרתף של יין והלוקח יין והחמיץ טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלא - שלא לרמות במדה ובמשקל וכיצד יעשה אותם וכיצד ישקול וחייבין להעמיד ממונים על המדות ועל השערים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלב - המוכר דבר במדה ובמשקל וטעה או שטעה במנין המעות ומוכר דבר ונמצא בו מום טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלג - המוכר מין ונמצא מין אחר או רע ונמצא יפה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלד - המוכר דבר איסור ואכלו הלוקח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלה - קטן וחרש ושוטה ושכור מתי מוכר מטלטלין והקונה בשבת וביום טוב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלו - עובד כוכבים שאנס קרקע מישראל או בעלילות דברים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלז - המחזיר אחר דבר לקנותו וקדם אחר וקנאו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלח - כותבין שטר למוכר ולא ללוקח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רלט - מי שבא ואמר אבד שטר קנייתי כיצד כותבין לו שטר אחר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן רמ - שני שטרי מכר היוצאים על שדה אחת מזמן אחד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש