לדלג לתוכן

שבועות לח ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

תלמוד בבלי

תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75% | ראשונים נוספים
על הש"ס: ראשונים | אחרונים

או דלמא אכל חדא וחדא מיחייב תא שמע דתני רבי חייא אהרי כאן עשרים חטאות היכי דמי אי דפריש רבי חייא מנינא אתא לאשמועינן אלא לאו בדלא פריש ושמע מינה פרטא הוי:

אנסת ופתית את בתי כו':

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מאי טעמא דרבי שמעון הואיל ועיקר קנס הוא תובע אמר רבא משל דרבי שמעון למה הדבר דומה לאדם שאמר לחבירו תן לי חטין ושעורין וכוסמין שיש לי בידך אמר לו שבועה שאין לך בידי חטין ואשתכח דחטין הוא דלית ליה הא שעורין וכוסמין אית ליה דפטור דכי אשתבע אחטין אקושטא משתבע אמר ליה אביי מי דמי התם בחטין קא כפר ליה בשעורין וכוסמין לא קא כפר ליה הכא בכולה מילתא הוא דקא כפר ליה הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו תן לי חטין ושעורין וכוסמין שיש לי בידך שבועה שאין לך בידי כלל ואשתכח חטין הוא דלית ליה הא שעורין וכוסמין אית ליה דמיחייב אלא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן לדברי רבן שמעון קנס הוא תובע ולא בושת ופגם לדברי חכמים אף בושת ופגם הוא תובע במאי קא מיפלגי אמר רב פפא ר"ש סבר לא שביק איניש מידי דקיץ ותבע מידי דלא קיץ ורבנן סברי לא שביק מידי דכי מודה ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי מודה ביה מיפטר:


פרק שישי - שבועת הדיינין

מתני' שבועת הדיינין גהטענה שתי כסף וההודאה בשוה פרוטה דואם אין ההודאה ממין הטענה פטור כיצד?

השתי כסף לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור ושתי כסף ופרוטה לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב

זמנה לי בידך אין לך בידי פטור מנה לי בידך אין לך בידי אלא חמשים דינר חייב

חמנה לאבא בידך אין לך בידי אלא נ' דינר פטור מפני שהוא כמשיב אבידה

טמנה לי בידך אמר לו הן למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב

ימנה לי בידך אמר לו הן אל תתנהו לי אלא בעדים למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך חייב מפני שצריך ליתנו בעדים

כליטרא זהב יש לי בידך אין לך בידי אלא ליטרא כסף פטור

לדינר זהב יש לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיות ופרוטה חייב שהכל מין מטבע אחת

מכור תבואה לי בידך אין לך בידי אלא לתך קטנית פטור

נכור פירות לי בידך אין לך בידי אלא לתך קטנית חייב שהקטנית בכלל פירות

סטענו חטין והודה לו בשעורין פטור ורבן גמליאל מחייב הטוען לחבירו בכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה לו מקצת ממין הטענה ישבע וחכמים אומרים עאין ההודאה ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

פטענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות בקרקעות וכפר בכלים פטור הודה במקצת הקרקעות פטור במקצת הכלים חייב שהנכסים שאין להן אחריות זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן

צאין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן קואין משביעין את הקטן אבל נשבעין לקטן ולהקדש:

גמ' היכי משבעינן ליה אמר רב יהודה אמר רב משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה דכתיב (בראשית כד, ג) ואשביעך בה' אלהי השמים אמר ליה רבינא לרב אשי כמאן כרבי חנינא בר אידי דאמר בעינן שם המיוחד אמר ליה אפי' תימא רבנן רדאמרי בכינוי ונפקא מינה שצריך לאתפושי חפצא בידיה וכדרבא דאמר רבא תהאי דיינא דאשבע בה' אלהי השמים נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר ואמר רב פפא האי דיינא דאשבע בתפלין נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר והלכתא כוותיה דרבא ולית הלכתא כוותיה דרב פפא הלכתא כוותיה דרבא דהא לא נקיט חפצא בידיה א*ולית הלכתא כוותיה דרב פפא דהא נקיט חפצא בידיה ב*שבועה מעומד ג*תלמיד חכם מיושב ד*שבועה בספר תורה ה*תלמיד חכם לכתחלה בתפלין ת"ר שבועת הדיינין ו*אף היא בלשונה נאמרה אומרים לו הוי יודע

רש"י[עריכה]

או דלמא - ולא לך אפרטא קאי ויש כאן כ':

אי דפריש - לכל אחד ואחד ולא לך פקדון ותשומת יד גזל ואבידה:

ועיקר קנס הוא תובע - עיקר תביעתו על הקנס היא ואע"ג דבושת ופגם נמי בכלל כפירה נינהו לא מיחייב עלייהו כדמפרש ואזיל:

הכא בכולה מילתא כפר ליה - דהא לא אנסתי קאמר והבושת ופגם בכלל כפירה:

הא לא דמיא - קשיא דאביי הוא דקמסיק למילתיה: מתני'

פרק שישי - שבועת הדיינין


מתני' שבועת הדיינין - שהדיינים ' משביעין ע"י הודאת מקצת הטענה שלימדוה מאשר יאמר כי הוא זה (שמות כב) וכתב עלה ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו דהיינו שבועה:

הטענה - שהשבועה באה על ידה לא תהא פחות משתי כסף:

וההודאה - שמחייבתו לישבע לא תהא פחות מפרוטה ובגמ' פליגי רב ושמואל בפרוטה זו אם מתוך שתי כסף של טענה היא או צריך שתהא טענת הכפירה של כסף שתי מעות כסף לבד פרוטה של הודאה:

שתי כסף - שתי מעות כסף דהא שתי לשון נקבה היא והן שליש הדינר:

אין לך בידי אלא פרוטה פטור - שאין ההודאה ממין הטענה שזה טענו כסף וזה הודה לו נחשת וכגון שלא טענו לו שתי מעות של מטבע אלא משקלו אם טענו מטבע הרי הודה לו במטבע כדלקמן:

שתי כסף ופרוטה כו' - קסבר טענו חטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב:

אין לך בידי פטור - שאין כאן הודאה:

שהוא כמשיב אבידה - שהיה יכול להעיז פניו ולכפור ומדלא העיז הרי הוא כמשיב אבידה שאינו חייב שבועה כדאמרינן במסכת גיטין (דף מח:) המוצא מציאה לא ישבע מפני תקון העולם:

גמ' כר' חנינא בר אידי - בשלהי שבועת העדות (לעיל ד' לה:) השבע ולא תשבע כו':

אפי' תימא בכינוי - והא דאמר רב בשבועה האמורה בתורה:

לאתפוסי חפצא - קאמר או ספר או תפילין כאברהם דאתפסיה לאליעזר ברית מילה:

דאשבע בה' אלהי השמים - ולא התפיסו חפץ נעשה כטועה בדבר משנה ואע"ג דלא תנן לה במשנה שמעתא דרב היא והרי היא כדבר משנה כדאמרי' בסנהדרין (ד' לג.) דטועה בדבר האמוראים חוזר ולא אמרינן מה שעשה עשוי וישלם מביתו:

תלמיד חכם - נשבע מיושב:

בספר תורה - ואע"ג דאוקימנא דלא כרב פפא לכתחלה מיהא ספר תורה בעינן ובדורותינו בטלו הראשונים שבועה דאורייתא לפי שענשה גדול ותקנו לגזור עליו ארור בעשרה והא אמרן. ארור בו שבועה:

ת"ח - די לו לכתחלה בתפלין מפני כבודו:

אף היא - לקמן מפרש מאי אף:

בלשונה - בכל לשון שהוא מבין בו:

תוספות[עריכה]

פרק שישי - שבועת הדיינין

מתני' שבועת הדיינין. הא דלא נקט נוהגת באנשים ובנשים כדתנן לעיל (דף לו:) גבי פקדון משום דמילתא דפשיטא היא ולעיל לא תני אלא דלא נימא נילף שבועת הפקדון משבועת העדות:

לאתפושי חפצא בידיה. תימה דבשבועת העדות וביטוי ופקדון כשהוא מושבע מפי אחרים דהוי דומיא דשבועת הדיינין ליבעי בהו אנקוטי חפצא:

האי דיינא דאשבע בתפלין כו'. ואע"ג שהשביע אברהם את אליעזר במילה הא אמרינן בסמוך דתלמיד חכם לכתחלה בתפלין אי נמי כיון דעדיין לא נצטוו יותר הוי כספר תורה לגבייהו.

עין משפט ונר מצוה[עריכה]

ל א ב מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה י"ד:


א ג מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה א', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף א':

ב ד מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ז':

ג ה מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ט':

ד ו מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף א':

ה ז מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ג', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף א':

ו ח מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה ה', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף כ"א:

ז ט מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' מלוה הלכה ו', ומיי' פ"ז מהל' טוען הלכה א', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף י':

ח י מיי' פט"ו מהל' מלוה הלכה א', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע' סעיף ג':

ט כ טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ט':

י ל מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח' עי' מ"מ, סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ט':

יא מ נ טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ז':

יב ס מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף י"ב:

יג ע מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף י"ח:

יד פ מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף ה':

טו צ מיי' שם הל"י יב, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ו סעיף א':

טז ק מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ו סעיף ב':

יז ר מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה ח', סמג עשין קכג, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף ט"ז וסעיף יז:

יח ש מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף י"ג וסעיף יז:

יט ת מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף י"ג בהגה"ה:

כ א* מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף ט"ו:

כא ב* ג* מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה ח' והלכות יא יב, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף י"ז:

כב ד* ה* מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף ט"ו:

כג ו* מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה י"ד והלכה טז, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף כ':


ראשונים נוספים

 

רבינו חננאל

 

חידושי הרמב"ן

 

חידושי הרשב"א

 

חידושי הריטב"א

קישורים חיצוניים