רש"ש על המשנה/פרה/ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רש"ש על המשנה מסכת פרה פרק ו

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת פרה · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

א[עריכה]

לתוך ידו כשר. נראה פירושו לפי שרוב שימושו של אדם בידו הימנית ולכן לאחר ששפך בימינו האפר מן השפופרת לתוך כלי אחר כשיעור שצריך נתן את השפופרת לשמאלו בכדי לקדש בימין. ופי' הרע"ב שכפה ידו עליה ונראה שהוציא זה מפי' הרמב"ם. אינו במשמע לשון המשנה. ובחבורו פ"ח ה"ח השמיט זה:


ג[עריכה]

יזלף עד שהוא מגיע לספוג. משמע קצת כשנראה הספוג שוב לא יזלף אף המים שסביבותיו דחיישינן שמא יצאו עמהם גם אותן שבספוג ולשון הר"ב בזה מגומגם: תוי"ט ד"ה יזלף. הכא במילוי הוא וכדמוכח מתני' דרפ"ט. תמוה דאדרבה דשם פי' הרע"ב דצלוחית היא שנותנין לתוכה מים המקודשים. וא"כ כאן דנקט וליתנם בצלוחית משמע דכבר נתקדשו בשוקת וכן רש"י שם כתב בהדיא דהקידוש היה בשוקת והספוג היה שם בשעת הקידוש:


ה[עריכה]

בהרע"ב והא דקתני כו'. נראה דאזיל בשיטתיה דרש"י חולין (ט' ב') בד"ה אם יכולה דאסור לערות מכלי אל כלי קודם קידוש. אבל כבר הקשו עליו הר"ש בפ"ט לקמן מ"ז והרא"ש בר"פ דלקמן מכמה מקומות דמשמע דמותר וכן הרע"ב בעצמו סתם כן בר"פ דלקמן ושם במ"ח: