לדלג לתוכן

רש"י על תהלים קמד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרודד עמי תחתי" - הרוקע ושוטח את עמי לרבוץ במקומו כמו (איוב יב) שוטח לגוים מגדיל אותם רודד תרגום של רוקע כדמתרגם וירקעו ורדידו ויש פותרים הרודד עמים תחתי המחליש עמים תחתי אך בספר מדויק מוגה עמי ומסורה עליו ג' סבירין עמים וקורין עמי ועל תחתי יש מסורה עליו תחתיו קרי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אדם" - מה פרס וישמעאל לפניך כי ידעתם להרבות להם גדולה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימיו כצל עובר" - שלמה אמר ויעשם כצל (קוהלת י') ולא פירש אם צל דקל או צל כותל שהם קבועים כבר פי' אביו כצל עובר צלו של עוף הפורח

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פיהם דבר שוא וגו'" - תלה הכתוב שוא בפה ושקר בימין באו לספר בפה בודים גוזמא על שוא אף לשנות את הידוע באו לפשוט ימינם לשבועה חדלו משוא שנתפס עליו כגנב אבל בשקר נשבעין שכך גורלם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנותן תשועה למלכים" - מדבר על סלע המחלקות שהיה דוד קרוב ליתפש ביד שאול ובא מלאך אל שאול מהרה ולכה וגו' (שמואל א כ"ג) הציל את שאול מהיות שופך דם נקי ואת דוד מהיות נהרג

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פצני והצילני" - כאשר פצית אז כן פצני עתה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בנינו וגו'" - כלומר גם עתה דור זה כשר הוא

"בנינו כנטיעים" - שאין בהם מום כל כך הם מנוקים מעבירה (מצאתי)

"מגדלים בנעוריהם" - בשם טוב זה שהם כנטיעים בנערותם גדלים כל ימיהם ואי אפשר לקיים כל שבח זה אלא בדורו של חזקיהו

"בנותינו" - גבוהות קומה נאה כזויות של בית אבנים שזויות אבן מכוונות כנגד חברתה ועולה למעלה עד שהזויות מיושרות

"מחטבות תבנית היכל" - מהוללות בפי רואיהן ומדמין אותם לתבנית קומת ההיכל ורבותינו פירשו בנותינו כזויות מתמלאות תאוה כזויות מזבח המלאות דם ואינן נבעלות אלא לבעליהן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזוינו מלאים" - זויות אוצרותינו מלאים טוב

"מפיקים מזן אל זן" - מספיקים מזון משנה לשנה מזן אל זן משעת אסיף מזון לשנה זו עד זמן אסיף לשנה אחרת זן גובירניי"ל בלע"ז

"מאליפות מרובבות" - לאלפים ולרבבות עושות פרי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלופינו מסבלים" - אלופים גדולים שבנו נסבלים על קטניהם שהקטנים נשמעים לגדולים ומתוך כך אין פרץ בנו

"ואין יוצאת" - אין שמועה רעה יוצאת למרחוק

"ואין צוחה" - ואין קול מהומות מלחמה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שככה לו" - שכל טובה הזאת שלו