לדלג לתוכן

רש"י על יחזקאל מד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סגור יהיה" - רבותינו העמידו המקרא הזה בפשפש הדרומי שהיה לשער ההיכל פשפש פתח קטן כך שנינו במסכת מדות שני פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בדרום ואחד בצפון שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם עליו מפורש ע"י יחזקאל השער הזה יהיה סגור "בא בו" - לעתיד לבא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את הנשיא נשיא הוא וגו'" - את הנשיא אני נותן רשות נשיא הוא וחשוב ואין דרכו לישב ולאכול עם שאר הכהני' בלשכו'

"הוא ישב בו לאכל לחם" - בתוך חללו

"מדרך אולם השער יבוא" - כשהוא נכנס לתוך החצר הפנימית כדי ליכנס לשער קטן זה לאכול בו דרך אולם השער העזרה שבמזרח יכנס לתוך העזרה ובו בדרך ישוב כשישוב יצא באותו הדרך שנכנס ולפי שהוא אומר למטה (מ"ו) בענין ובבא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך וגו' שצוה לעשות העזרה קפנדריא לפי שאותה ביאה לראיית פנים וצריך להראות יפה הוצרך לומר כאן בביאות של כל ימות השנה שלא יעשנה קפנדריא לפי שאין ביאה זו לראיית פנים כמו של רגלים וכן העיד עוד למטה בענין פעמים רבות מצאתי את הנשיא כ"ג נשיא הוא ומחשיבותו יהא רשאי לאכול בשר ולחם קדשים באותו שער שפותחין לו בשעת אכילתו

"מדרך אולם השער יבוא" - דרך אולם שער מזרחי יכנס לעזרה ויבוא עד אותו פשפש לאכול בו לחמו

"ומדרכו יצא" - שאין זה ראוי לקפנדריא כשאר שערים וכל היום שלא בשעת אכילת הנשיא יהיה סגור (סא"א)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני נכר" - שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים והן ערלי לב "וערלי בשר" - כהן שמתו אחיו מחמת מילה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותשימון לשומרי משמרתי במקדשי לכם" - תשימון לכם לדעתכם במקדשי אנשים רוצחים שאינם ראויין להיות שומרי משמרתי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אם הלוים אשר רחקו וגו'" - כי אם כה תעשו להם הלוים אשר רחקו מעלי (ונעשו כומרים) ועכשיו חזרו בהם "ונשאו עונם" - מגשת עוד אל מזבחי אל פקודות של שערי הבית פקודות קומנדישא"ש בלע"ז שומרים ושוטרים יהיו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המה ישחטו את העולה" - עבודה הכשרה בזרים ובעבדים ובנשים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למכשול עון" - כומרים לעכו"ם להמשיכם לכך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכהנים הלוים" - משבט לוי

"בני צדוק" - לפי שהיה כ"ג ששימש ראשון במקדש בימי שלמה נקראו על שמו

"בתעות" - קנאינשר"ר בלע"ז

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל שערי החצר הפנימית" - לפני ולפנים בי"ה

"ולא יעלה עליהם צמר" - תכלת שהיה במעיל ובאבנט לא ילבשנו בי"ה בעבודת פנים

"וביתה" - ולפנים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יחגרו ביזע" - שנינו בברייתא אין חוגרין במקום שמזיעין לא למעלה מאציליהם ולא למטה ממתניהם שהוא מקום זיעה אנלאשויי"רא בלע"ז ל"א אסרה התורה לכהנים מלבושי הצמר כי הצמר מזיע הגוף ומזיע את הבשר (סא"א) "פארי" - קאפייל"ש בלע"ז

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל החצר החיצונה אל החצר החיצונה" - לפי שהיה מדבר בהיכל לפני ולפנים וקראם חצר הפנימית ואצלם יש לו לקרות עזרת ישראל חצר החיצונה לכך הוצרך לכפול שתי פעמים לומר שעל עזרת נשים הוא אומר מקום שכל ישראל נכנסין

"והניחו אותה בלשכות הקודש" - כמו שאמר מרע"ה (ויקרא ט"ז) ופשט את בגדי הבד אשר לבש והניחם שם

"ולא יקדשו את העם" - ת"י ולא יתערבון עם עמא בלבושיהון כלומר לא יגעו אל העם בבגדיהם הקדושים שאין בגדי חול טהורין אצל בגדי הקודש

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וראשם לא יגלחו" - להעביר את כל השער

"ופרע לא ישלחו" - גידול שער לא ירבו

"כסום יכסמו" - ככוסמת הזו שסדורין בשבולת ראשו של זה לצד עיקרו של זה כך שמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל ויתכן לפרשו לשון מדת דבר השוה לא גזיזת ראש ולא גדול שער אלא במדה שוה אמולי"ר בלע"ז

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבואם אל החצר הפנימית" - אל ההיכל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אם בתולות" - יקחו הכהנים הגדולים אבל יש מן הכהנים אשר יקחו את האלמנה כגון הדיוטין וזהו מכהן יקחו יש מן הכהן שמותרין באלמנה מצאתי "אשר תהיה אלמנה" - גמורה פרט לגרושה וחלוצה אע"פ שפנויה היא אסורה אף להדיוט

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחרי טהרתו" - אחר פרישתו מן המת כך שנויה במ"ק

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וביום בואו" - תחילה אל הקדש להתחנך לעבודה יקריב חטאתו זו עשירית האיפה שלו כך שנויה במ"ק שהכהן הדיוט טעון עשירית האיפה ביום חינוכו כענין שנאמר (שם ו') זה קרבן אהרן ובניו וגו' וכמו שמפרש במסכת מנחות

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיתה להם" - הכהונה לנחלה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרם" - לשון קדש וכן כל לשון חרמה שהוא על הקדש

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להניח" - אפושי"ר בלע"ז כמו (שמות ח') וינח בכל גבול מצרים

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל נבלה וטרפה וגו'" - לפי שהותרה להם מליקת חטאת העוף שהיא נבלה וטריפה הוצרך להזהירם על שאר נבלות וטריפות כך פירשו רבותינו