רש"י על דברים ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברים · ד · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תספו" - (ספרי שם) כגון חמש פרשיות בתפילין חמשת מינין בלולב וחמש ציציות וכן לא תגרעו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמרתם" - זו משנה

"ועשיתם" - כמשמעו

"כי הוא חכמתכם ובינתכם וגו'" - בזאת תחשבו חכמים ונבונים לעיני העמים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חקים ומשפטים צדיקם" - הגונים ומקובלים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רק השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים" - אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמתתם תחשבו חכמים ונבונים ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יום אשר עמדת" - מוסב על מקרא שלמעלה ממנו אשר ראו עיניך יום אשר עמדת בחורב אשר ראית את הקולות ואת הלפידים

"ילמדון" - ילפון לעצמם

"ילמדון" - יאלפון לאחרים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתי צוה ה' בעת ההוא ללמד אתכם" - תורה שבעל פה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סמל" - צורה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופן תשא עיניך" - להסתכל בדבר ולתת לב לשוב לטעות אחריהם

"אשר חלק וגו' לכל העמים" - (מגילה ח) להאיר להם דבר אחר לאלוהות לא מנען מלטעות אחריהם אלא החליקם בדברי הבליהם לטרדם מן העולם וכן הוא אומר (תהלים לו) כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכור" - הוא כלי שמזקקי' בו את הזהב

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התאנף" - נתמלא רוגז

"על דבריכם" - על אודותיכם על עסקיכם

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אנכי מת וגו' אינני עובר" - מאחר שמת מהיכן יעבור אלא אף עצמותי אינם עוברין

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תמונת כל" - תמונת כל דבר

"אשר צוך ה'" - אשר צוך שלא לעשות

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל קנא" - מקנא לנקום אנפרדמנ"ט בלע"ז (אייפער) מתחרה על רוגזו להפרע מעכו"ם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונושנתם" - (סנהדרין לה) רמז להם שיגלו ממנה לסוף ח' מאות וחמשים ושתים שנה כמנין ונושנתם והוא הקדים והגלם לסוף ח' מאות וחמשים והקדים שתי שנים לונושנתם כדי שלא יתקיים בהם כי אבד תאבדון וזהו שנא' (דניאל ט) וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אלהינו צדקה עשה עמנו שמהר להביאה שתי שנים לפני זמנה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העידותי בכם" - הנני מזמינם להיות עדים שהתריתי בכם

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועבדתם שם אלהים" - כתרגומו משאתם עובדים לעובדיהם כאלו אתם עובדים להם

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ירפך" - מלהחזיק בך בידיו ולשון לא ירפך לשון לא יפעיל הוא לא יתן לך רפיון לא יפריש אותך מאצלו וכן אחזתיו ולא ארפנו (שיר ג) שלא ננקד ארפנו כל לשון רפיון מוסב על לשון מפעיל ומתפעל כמו (מלכים ב ד) הרפה לה תן לה רפיון (דברים ט) הרף ממני התרפה ממני

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לימים ראשונים" - על ימים ראשונים

"ולמקצה השמים" - וגם שאל לכל הברואים אשר מקצה אל קצה זהו פשוטו (חגייגה יא) ומדרשו מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן הארץ עד השמים והוא השיעור עצמו אשר מקצה אל קצה

"הנהיה כדבר הגדול הזה" - ומהו הדבר הגדול השמע עם וגו'

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנסה אלהים" - הכי עשה נסים שום אלוה לבא לקחת לו גוי וגו' כל ההי"ן הללו תמיהות הן לכך נקודות הן בחט"ף פת"ח הנהיה הנשמע הנסה השמע

"במסות" - ע"י נסיונות הודיעם גבורותיו כגון (שמות ח) התפאר עלי אם אוכל לעשות כן הרי זה נסיון

"באותות" - בסימנין להאמין שהוא שלוחו של מקום כגון (שם ד) מה זה בידך

"ובמופתים" - הם נפלאות שהביא עליהם מכות מופלאות

"ובמלחמה" - בים שנאמר (שם יד) כי ה' נלחם להם

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הראת" - כתרגומו אתחזיתא כשנתן הקב"ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי לכך נא' אתה הראת לדעת

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותחת כי אהב" - וכל זה תחת אשר אהב

"ויוצאך בפניו" - כאדם המנהיג בנו לפניו שנא' (שם יד) ויסע מלאך האלהים ההולך וגו' וילך מאחריהם דבר אחר ויוציאך בפניו בפני אבותיו כמו שנא' (תהלים עח) נגד אבותם עשה פלא ואל תתמה על שהזכירם בל' יחיד שהרי כתבם בלשון יחיד ויבחר בזרעו אחריו

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ממך מפניך" - סרסהו ודרשהו להוריש מפניך גוים גדולים ועצומים ממך

"כיום הזה" - כאשר אתה רואה היום

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אז יבדיל" - נתן לב להיות חרד לדבר שיבדילם (מכות ט) ואע"פ שאינן קולטות עד שיבדלו אותן שבארץ כנען אמר משה מצוה שאפשר לקיימה אקיימנה

"בעבר הירדן מזרחה שמש" - באותו עבר שבמזרחו של ירדן

"מזרחה שמש" - לפי שהוא דבוק נקודה רי"ש בחטף מזרח של שמש מקום זריחת השמש

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וזאת התורה" - זו שהוא עתיד לסדר אחר פרשה זו

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה העדות וגו' אשר דבר" - הם הם אשר דבר בצאתם ממצרים חזר ושנאה להם בערבות מואב

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר בעבר הירדן" - שהוא במזרח שהעבר השני היה במערב