רש"י על במדבר כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על במדבר · כח · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צו את בני ישראל" - מה אמור למעלה יפקוד ה' אמר לו הקב"ה עד שאתה מצוני על בני צוה את בני עלי משל לבת מלך שהיתה נפטרת מן העולם והיתה מפקדת לבעלה על בניה וכו' כדאיתא בספרי

"קרבני" - (ספרי) זה הדם

"לחמי" - אלו אימורין וכן הוא אומר (ויקרא ג) והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה

"לאשי" - הנתנין לאשי מזבחי

"תשמרו" - (ספרי) שיהיו כהנים ולוים וישראלים עומדין על גביו מכאן למדו ותקנו מעמדות (תענית כז)

"במועדו" - בכל יום הוא מועד התמידים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמרת להם" - אזהרה לב"ד

"שנים ליום" - כפשוטו ועיקרו בא ללמד שיהיו נשחטין כנגד היום תמיד של שחר במערב ושל בין הערבים במזרחן של טבעות (יומא סב)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את הכבש אחד" - אע"פ שכבר נאמר בפ' ואתה תצוה (שמות כט) וזה אשר תעשה וגו' היא היתה אזהרה לימי המלואים וכאן צוה לדורות

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סלת למנחה" - מנחת נסכים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העשיה בהר סיני" - כאותן שנעשו בימי המלואים ד"א העשויה בהר סיני הקיש עולת תמיד לעולת הר סיני אותה שנתקרבה לפני מתן תורה שכתוב בה (שמות כד) וישם באגנות מלמד שטעונה כלי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונסכו" - יין

"בקדש הסך" - (ספרי) על המזבח יתנסכו

"נסך שכר" - (ב"ב צו) יין המשכר פרט ליין מגתו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ריח ניחח" - נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עלת שבת בשבתו" - ולא עולת שבת בשבת אחרת הרי שלא הקריב בשבת זו שומע אני יקריב שתים לשבת הבאה ת"ל בשבתו מגיד שאם עבר יומו בטל קרבנו

"על עלת התמיד" - (ספרי) אלו מוספין לבד אותן שני כבשים של עולת התמיד ומגיד שאין קרבין אלא בין שני התמידין וכן בכל המוספין נאמר על עולת התמיד לתלמוד זה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושלשה עשרונים" - כמשפט נסכי פר שכן הן קצובין בפרשת נסכים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זאת עלת חדש בחדשו" - שאם עבר יומו בטל קרבנו ושוב אין לו תשלומין

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושעיר עזים וגו'" - כל שעירי המוספין באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו הכל כמו שמפורש במס' שבועות (דף ט.) ונשתנה שעיר ר"ח שנאמר בו לה' ללמדך שמכפר על שאין בו ידיעה לא בתחילה ולא בסוף שאין מכיר בחטא אלא הקב"ה בלבד ושאר השעירין למדין ממנו (חולין ס, ב) ומדרשו באגדה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירח.

"על עלת התמיד יעשה" - כל הקרבן הזה.

"ונסכו" - אין ונסכו מוסב על השעיר שאין נסכים לחטאת.

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל מלאכת עבודה" - אפי' מלאכה הצריכה לכם כגון דבר האבד המותרת בחוש"מ אסורה בי"ט

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרים" - כנגד אברהם שנא' (בראשית יח) ואל הבקר רץ אברהם

"אילים" - כנגד אילו של יצחק

"כבשים" - כנגד יעקב (בראשית ל) והכשבים הפריד יעקב ביסודו של רבי משה הדרשן ראיתי זאת

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאלה תעשו ליום" - שלא יהיו פוחתין והולכין כפרי החג

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וביום הבכורים" - חג השבועות קרוי בכורי קציר חטים ע"ש שתי הלחם שהם ראשונים למנחת חטים הבאה מן החדש

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תמימים יהיו לכם ונסכיהם" - אף הנסכים יהיו תמימים. למדו רבותינו (מנחות פז) מכאן שהיין שהעלה קמחין פסול לנסכים.