רי"ף על הש"ס/סוכה/דף טו עמוד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף סוכה - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא

הלכות רב אלפס[עריכה]

מתוך: רי"ף על הש"ס/סוכה/פרק ג (עריכה)

נקטם ראשו, אבל נסדק כשר. ואי נסדק דעביד כי המנק פסול, והוא כלי שיש בו שני ראשים וזה צורתו ץ.

תניא, לולב קבוץ, כפוף, סדוק, עקום דומה למגל, פסול. חרות פסול, דומה לחרות כשר. עקום דומה למגל, אמר רבא לא אמרן אלא מלפניו, אבל מלאחריו ברייתיה הוא וכשר. ואמר רב פפא, ולצדדין כלפניו דמי, ואמרי לה כלאחריו דמי, הילכך עבדינן לחומרא וכלפניו דמי ופסול.

אמר רבא, האי לולבא דסליק בחד הוצא, בעל מום הוא ופסול:

נפרדו עליו כשר, אמר רב, נפרדו עליו דאיפרוד איפרודי, נפרצו עליו דעבדי כחופיא. פירוש נפרצו עליו כגון שנתרו מן השדרה והן תלויין בה וזהו דעביד כי חופיא, שההוצין כשנחתכין מן השדרה נקראין חופיא, כדגרסינן בהגוזל קמא (דף צו.): הוצין ועבדינהו חופיא, והוא כעין שבירה. נפרדו, שנפרדו ההוצין כעין פתיחת החריות ולא ניתק אחד מחברו ולפיכך כשר:

בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו? תא שמע דאמר רבי יהושע בן לוי: נחלקה התיומת נעשית כמי שניטלת התיומת ופסול. פירוש התיומת, גבא דהוצא דמתיים להו לשני צידי העלה ומשוי להו חד, כי כל אחת ואחת כפולה לשנים ותאומה מגבה, ואם נפרדו ההוצין זה מזה ועמד כל אחד ואחד כשהוא כפול לב' והתיומת שלהן קיימת, כשר, ואם נחלקה התיומת הרי הוא כאילו נפרצו העלין ופסול:

ציני הר הברזל כשרות. אמר אביי לא שנו אלא שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, אבל אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, פסולות:

(דף לב:) לולב שיש בו ג' טפחים וכו'. אמר רב יהודה אמר שמואל, שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה, כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח. אמר ר' פרנך אמר ר' יוחנן, כדי שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח. ואקשינן והא תנן לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר? אימא וכדי לנענע בו כשר. והאי שיעורא דאמרי הוא דלא ליהוי פחות מהאי שיעורא, אבל אי הוי טפי ביה מהאי שיעורא כשר, דקיימא לן לולב אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור מלמטה:


רבינו נסים[עריכה]