קצות החושן על חושן משפט ריח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| קצות החושן על שולחן ערוך חושן משפט ריח |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף יז[עריכה]

(א) בית כור פלוני. ובסעיף י"ח כ' במקום פלוני או פרדס זה ומשמע דבמכר לו כרם סתם או בית כור סתם לא מצי אמר שמא בעלמא זביני לך ובעי למיתב ליה בית כור שלם ופרדס שלם. וב"י כ' ז"ל ומ"ש רבינו שאמר לו בית כור פ' וכרם שיש לי במקום פ' כ"כ הרמב"ם ז"ל פ' כ"ח ממכירה וטעמו דאל"כ לית לן למימר שלא מכר לו אלא שמא עכ"ד:

וראיתי בב"ח שנתקשה בזה דהא אפי' לא אמר זה או במקום פ' נמי יוכל לו' שמא בעלמ' זביני לך וע"ש. ונראה דס"ל להרמב"ם דלא אמרי שמא בעלמ' אלא דוקא באומר זה ומשום דגריס בהנך כולהו בית כור זה או במקום פ' דה"ל כמו אומר זה וכ"כ בריטב"א פ' המקבל (דף ק"ד) ז"ל ולימא לי' שמא בעלמא אמרי לך דהא זה קאמר לי' וקא מתקרי הכי דאפי' לא הי' מתחלה כיון דמתקרי הכי וזה קא"ל הגיעו כדתניא האומר לחבירו בית כור עפר זה אני מוכר לך וכו' ובכולהו זה גרסי' כך גריס הראב"ד עכ"ל והובא ג"כ בשטה מקובצת שם ע"ש וזה נמי גירסת הרמב"ם. והיכא דלוקח אמר למוכר מכור לי בית כור אם מצי למימר שמא בעלמ' זביני לך תליא בפלוגת' והוא בסי' שכ"א ע"ש דלדעת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש אין חילוק בין אמר מחכיר לחוכר או חוכר למחכיר מצי אמר שמא בעלמ' ע"ש א"כ ה"נ אין חילוק ואפי' אמר לוקח למוכר ולדעת הרמ"ה שם והרמב"ן והרשב"א באומר חוכר למחכיר לא מצי אמר שמא בעלמ' ה"נ באומר לוקח למוכר לא מצי אמר שמא בעלמ' זביני ועמ"ש בסי' שכ"א סק"ב ושם הארכנו בזה: