חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 374.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
(א)
בצו זה –
”יחידת השתתפות בשותפות נפט“ ו”יחידת השתתפות בשותפות סרטים“ – כהגדרתן בסעיף 105יא לפקודה, הנסחרות בבורסה בישראל;
”ניירות ערך“ – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, לרבות איגרות חוב של מדינת ישראל ומילווה מכוח חוק מילווה המדינה, התשל״ט–1979, הנסחרים בבורסה בישראל או בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, וכן יחידת השתתפות בשותפות נפט או יחידת השתתפות בשותפות סרטים וזכות באיגוד מקרקעין, כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין, הנסחרות בבורסה בישראל, למעט נייר ערך שנקבע כנייר ערך זר לפי סעיפים 105יא או 129ב לפקודה ולמעט איגרת חוב ומילווה המדינה שהונפקו או שהוצאו לפני יום ג׳ באייר התש״ס (8 במאי 2000);
”עסקה עתידית“ – כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, ואולם עד לתום שנת המס 2006, למעט עסקה עתידית שנקבעה כנייר ערך זר לפי סעיפים 105יא או 129ב לפקודה.
(ב)
לכל מונח אחר בצו זה תהיה המשמעות הנודעת לו בסעיף 105יא לפקודה, אם לא נאמר במפורש אחרת.
קביעת תמורה או רווח הון כהכנסה
תמורה, תשלום רווח הון או רווח הון ריאלי במכירת ניירות ערך או בעסקה עתידית, יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.


י״ז בטבת התשס״ג (22 בדצמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.