חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), התשמ״ד–1984


ק״ת תשמ״ד, 1032; תש״ן, 262.


הגדרות [תיקון: תש״ן]
בצו זה –
”נקניק“, ”נקניקיות“, ”שומן“ ו”בשר“ – כמשמעותם בצו הנקניק;
”בשר משומר“ – בשר או שומן שעברו תהליך שימור, לרבות בישול או עישון או שניהם יחד, עישון קר או הבשלה, למעט בשר בקופסאות שימורים;
”מוצרי בשר“ – נקניק, נקניקיות ובשר משומר וכן בשר בהמות, בשר עוף או מצרך מזון המכיל בשר בהמות או בשר עוף ולרבות חלקי פנים ושומן, כשהם ארוזים מראש לשיווק לצרכן;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין צו זה;
”תאריך“ – יום, חודש ושנה;
”צופן“ – סימון שקבע המנהל לזיהוי תאריך;
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;
”דגים“ – בעלי חיים החיים במים ואשר בשרם או כל חלק אחר מגופם משמש למאכל אדם, בין שהם חיים ובין שאינם חיים, והם טריים, קפואים, מלוחים או מיובשים;
”מוצרי דגים“ – דגים, לרבות דגים שעברו תהליך שימור, כולל בישול או עישון או שניהם יחד, עישון קר, כבישה או תיבול, כשהם ארוזים מראש, ולמעט דג בקופסאות שימורים ודג טחון;
”בהמות“ – בקר, כבשים, עזים, חזירים, גמלים, סוסים, פרדים, חמורים או ארנבות;
”עוף“ – תרנגול, אווז, ברווז, תרנגול הודו, יונה, עוף גיניאה, שלו או פסיון.
איסור שיווק מוצרי בשר או מוצרי דגים ללא תאריך [תיקון: תש״ן]
לא ישווק אדם מוצר בשר או מוצר דגים אלא אם כן הוא מסומן בתאריך האחרון המומלץ לשימוש בו, או בתאריך ייצורו, לפי הענין, הכל כאמור בצו זה.
קביעת תאריך ייצור וקביעת תאריך אחרון המומלץ לשימוש [תיקון: תש״ן]
(א)
יצרן מוצרי בשר או מוצרי דגים יקבע את התאריך האחרון המומלץ לשימוש לכל מוצר בשר או מוצר דגים שהוא מייצר, כך שאם המוצר מוחזק עד לאותו תאריך, בתנאי האחסנה המומלצים לגביו, נשמרות תכונותיו.
(ב)
התאריך שנקבע לפי סעיף קטן (א) יסומן בידי יצרן על מוצרי בשר או מוצרי דגים.
סימון תאריך [תיקון: תש״ן]
(א)
מוצר בשר או מוצר דגים שהתאריך האחרון המומלץ לשימוש בו אינו מאוחר מששים ימים מיום ייצורו, יסומן בסימון גלוי לענין תאריך ייצורו והתאריך האחרון המומלץ לשימוש בו.
(ב)
מוצר בשר או מוצר דגים שהתאריך האחרון המומלץ לשימוש בו מאוחר מששים ימים מיום ייצורו, יסומן באחת מדרכים אלה:
(1)
בתאריך ייצורו – בגלוי;
(2)
בתאריך אחרון המומלץ לשימוש בו – בגלוי, ובתאריך הייצור – בצופן;
ובלבד שלצד כל תאריך יופיעו המלים ”תאריך ייצור“ או ”תאריך אחרון המומלץ לשימוש“, לפי הענין.
(ג)
התאריך האחרון המומלץ לשימוש המסומן על מוצרי בשר שהם חלקי פנים של בהמות ועופות לא יעלה על ששה חדשים מיום ייצורם.
סימון תנאי אחזקה
(א)
על כל מוצר שחלים עליו תנאי אחזקה מיוחדים יסומנו המלים ”להחזיק בקירור“, ”להחזיק במקום קריר“, ”להחזיק במקום יבש“, ”לא להקפיא שנית לאחר ההפשרה“, או הוראה מתאימה אחרת המיועדת לשמירה על איכות המוצר, לפי הענין.
(ב)
בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יסומן כל מוצר בטמפרטורה המומלצת לאחסנתו, שתבטיח את שמירת תכונותיו עד לתאריך האחרון המומלץ לשימוש כמסומן על האריזה.
אופן הסימון [תיקון: תש״ן]
(א)
הסימון יהיה כאמור בתקן הישראלי 1145, מיולי 1982 – סימון מזון ארוז מראש (להלן – התקן), בתנאי שסימון תאריך הייצור והתאריך האחרון המומלץ לשימוש יסומן בכל מקום בו כתוב שם מוצר הבשר או מוצר הדגים, לצידו, ובנוסף יודפס, יוטבע או יודבק כל סימון הנדרש לפי צו זה על אריזת מוצר הבשר או מוצר הדגים כלהלן:
(1)
במוצרי בשר ארוזים מראש במעיים מלאכותיים – על אריזתם;
(2)
במוצרי בשר או במוצרי דגים שאינם ארוזים מראש ובמוצרי בשר ארוזים במעיים טבעיים – על תווית שתחובר לחוט הקשור לבשר כאמור בסעיף 22 לצו הנקניק.
(ב)
גודל סימון התאריך יהיה 4 מ״מ לפחות.
(ג)
הסימון יהיה באותיות ברורות הניתנות לקריאה בנקל ושאינן ניתנות למחיקה או להפרדה ואינן חודרות למוצר.
איסור שינוי סימון [תיקון: תש״ן]
לא ישנה אדם את הסימון על מוצר בשר או מוצר דגים; חלה בסימון טעות שנתגלתה לפני השיווק ממפעל היצרן רשאי היצרן, לאחר שקיבל לכך אישור מראש בכתב מהמנהל, לשנות את הסימון באופן שהורה המנהל.
איסור שיווק [תיקון: תש״ן]
לא ישווק אדם מוצר בשר או מוצר דגים –
(1)
שלא סומן כאמור בצו זה;
(2)
שפג התאריך האחרון המומלץ לשימוש בו.
תחילה
תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו.


ב׳ באדר א׳ התשמ״ד (5 בפברואר 1984)
  • ברוך מודן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשר.
    אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.