חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ״ז–1997


ק״ת תשנ״ז, 583; תשס״ב, 438; תשס״ג, 5, 708.

עדכון סכומים: להשלים...


בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשס״ב, תשס״ג, תשס״ג־2]
בצו זה –
”בדיקה“ – (נמחקה);
”היתר רעלים“ – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק;
”מבקש“ – מגיש בקשה להיתר רעלים או לחידושו;
”ממונה“ – כמשמעותו בחוק.
אגרת היתר רעלים [תיקון: תשס״ב, תשס״ג, תשס״ג־2, [הודעות]]
מבקש ישלם אגרה בסכום כמפורט להלן בעד היתר רעלים:
(1)
שתוקפו פחות משנה – 500 שקלים חדשים (מתואם לינואר 2001; החל מיולי 2022, 687 ש״ח)
(2)
שתוקפו לשנה – 4,000 שקלים חדשים (מתואם לינואר 2001; החל מיולי 2022, 5,509 ש״ח)
(3)
שתוקפו לשנתיים – 3,300 שקלים חדשים (מתואם לינואר 2001; החל מיולי 2022, 4,539 ש״ח)
(4)
שתוקפו לשלוש שנים – 1,650 שקלים חדשים (מתואם לינואר 2001; החל מיולי 2022, 2,270 ש״ח)
[תיקון: תשס״ב, תשס״ג, תשס״ג־2]
(בוטל).
הצמדה למדד [תיקון: תשס״ב, תשס״ג, תשס״ג־2]
(א)
סכומי האגרה הנקובים בסעיף 2 יהיו צמודים למדד וישתנו ב־1 ביולי של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום אגרה שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)
בסעיף זה –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה – המדד שפורסם בחודש ינואר 2001.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו ברשומות.


י׳ באדר ב׳ התשנ״ז (19 במרס 1997)
  • רפאל איתן
    השר לאיכות הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.