לדלג לתוכן

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2692; תשפ״א, 396.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו־9יב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ולעניין סעיף 3 – לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”דמי כרטיס חיוב מיידי“ – שירות כאמור בפסקה (1) לחלק 6 לתעריפון המלא שבתוספת הראשונה לכללי העמלות, לעניין כרטיס מסוג כרטיס חיוב מיידי;
”פעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני“ – שירות כאמור בפסקה (2) בפרט 1(א) בחלק 1 לתעריפון המלא שבתוספת הראשונה לכללי העמלות, אם הפעולה נעשית על ידי פקיד באמצעות מוקד טלפוני מאויש.
הכרזה על שירותים בני פיקוח
השירותים האלה מוכרזים בזה כשירותים בני פיקוח:
(א)
פעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני;
(ב)
מכתב התראה של עורך דין;
(ג)
דמי כרטיס חיוב מיידי.
פיקוח על סכומי עמלות או שיעוריהן
(א)
סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד שירות פעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני, יהיה שניים וחצי שקלים חדשים לפעולה.
(ב)
סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד שירות מכתב התראה של עורך דין, יהיה חמישים שקלים חדשים למכתב.
(ג)
חל איסור על גביית עמלה בעד שירות דמי כרטיס חיוב מיידי.
תחילה, תחולה ותוקף [תיקון: תשפ״א]
(א)
תחילתו של צו זה חודש מיום פרסומו ותוקפו 7 חודשים מיום פרסומו.
הצו פורסם ביום 13.9.2020.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סעיפים 2(ג) ו־3(ג) יחולו על דמי כרטיס חיוב מיידי הנגבים בעד חודשים אוקטובר 2020 עד מרס 2021.


י״ט באלול התש״ף (8 בספטמבר 2020)
  • אמיר ירון
    נגיד בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.