צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ״ז–1997


ק״ת תשנ״ז, 349.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ה) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981 (להלן – חוק הבנקאות (רישוי)), באישורם של שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, אני מצוה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”השקעה“ – החזקת אמצעי שליטה ושטרי הון בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של התאגיד המשקיע;
”נכסים“ – בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של התאגיד האחר;
”שטרי הון“ – כל אחד מאלה:
(1)
כתבי התחייבות נדחים הניתנים להמרה במניות, אם בנסיבות הענין סביר שיומרו;
(2)
כתבי התחייבות נדחים אחרים שהתקופה הממוצעת לפרעונם היא 5 שנים לפחות מיום הוצאתם, בסכום העומד לפרעון שנתיים לפחות מיום החישוב;
”תאגיד אחר“ – תאגיד שבנק לקידום עסקים שולט או בעל ענין בו כאמור בסעיף 19(ג) לחוק הבנקאות (רישוי).
שיעור מרבי להשקעות בנק לקידום עסקים
השיעור המרבי להשקעות של בנק לקידום עסקים בתאגידים אחרים לא יעלה על שני אלה:
(1)
בתאגיד אחר אחד – 15 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים;
(2)
בכלל התאגידים האחרים – 100 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
שיעור מרבי לנכסיו של תאגיד
(א)
השיעור המרבי לנכסיו של תאגיד אחר לא יעלה על 100 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
(ב)
השיעור המרבי לנכסיהם של כלל התאגידים האחרים לא יעלה על 500 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
(ג)
במקרה של דו״ח כספי מאוחד למספר תאגידים אחרים, יחולו התנאים האמורים בסעיף זה ביחס לנכסים כפי שהם בדוח הכספי המאוחד.
שיעור מרבי להשקעות בבנק לקידום עסקים
השיעור המרבי מההון להשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית בבנק לקידום עסקים שבשליטתו, יהיה כלהלן:
(1)
8% מההון שעד 1,000 מיליון שקלים חדשים;
(2)
4% מההון שעד 2,000 מיליון שקלים חדשים נוספים;
(3)
2% מכל שקל חדש אחד נוסף מההון.
סייג
הנגיד רשאי להתיר שיעורים גבוהים יותר מן השיעורים הנזכרים בסעיפים 2 עד 4, אם נתקיים אחד מאלה:
(1)
ההשקעה של בנק לקידום עסקים כאמור בסעיף 2 גדלה בשל רווחים של התאגיד האחר או בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים;
(2)
השיעור המרבי כאמור בסעיף 3 גדל בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים;
(3)
ההשקעה של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית גדלה בשל הפסדיו של התאגיד הבנקאי או של תאגיד ההחזקה הבנקאית או בשל רווחיו של הבנק לקידום עסקים.
הצמדת סכומים
הסכומים האמורים בצו זה יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – מדד) מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1996 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון.
תחילה
תחילתו של צו זה בתום 30 ימים ממועד פרסומו ברשומות.


א׳ בשבט התשנ״ז (9 בינואר 1997)
  • יעקב פרנקל
    נגיד בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.