חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בתי דין דתיים (יחידות סיוע) (הקמת יחידות סיוע בבתי הדין השרעיים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בתי דין דתיים (יחידות סיוע) (הקמת יחידות סיוע בבתי הדין השרעיים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בתי דין דתיים (יחידות סיוע) (הקמת יחידות סיוע בבתי הדין השרעיים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 314.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(א) לחוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע״א–2011, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:


הגדרה
בצו זה, ”ממונה ארצי“ – מי שממונה על יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים.
הקמת יחידות סיוע
מוקמות בזה יחידות סיוע ליד בתי הדין השרעיים: נצרת, יפו, עכו, באקה אל־גרביה, טייבה, חיפה, ירושלים; יחידות סיוע ייתנו בעצמן או באמצעות אחרים, שירותי ייעוץ, אבחון, טיפול וגישור בענייני משפחה (להלן – ייעוץ בענייני משפחה).
בעלי מקצוע ביחידת הסיוע
(א)
הכישורים המקצועיים של עובדי יחידות הסיוע והפיקוח המקצועי עליהם, יהיו כפי שנקבע בצו בית המשפט לענייני משפחה (יחידת הסיוע – כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי), התשנ״ו–1996.
(ב)
מספר משרות העובדים הסוציאליים ביחידת סיוע שליד בית הדין לא יפחת ממספר הקאדים המכהנים בו, ומספר הפסיכולוגים לא יפחת מאחד לכל יחידת סיוע; רופא פסיכיאטר או מומחה אחר יועסק או ייתן שירותי ייעוץ בענייני משפחה ביחידת הסיוע לפי הצורך.
ייעוץ לבית הדין
יחידת הסיוע תיתן לבית הדין ייעוץ, המלצות, או חוות דעת בענייני משפחה, בכפוף לאמור בסעיף 2(ג) לחוק, לרבות בנושאים אלה:
(1)
טיפול במקרי חירום;
(2)
יישוב סכסוך בדרך של טיפול או ייעוץ משפחתי או גישור;
(3)
הסכמים בעניין משמורת ילדים והבטחת קשר בין ילד להורהו, לרבות הסדרים זמניים;
(4)
הסדרי הגירה ויציאת קטין מהארץ;
(5)
טיפול בענייני אלימות במשפחה;
(6)
ייעוץ לגבי תסקיר של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין או חוות דעת של מומחה;
(7)
מינוי מומחה בידי בית הדין.
הפניה ליחידת הסיוע
הפניית בית הדין ליחידת הסיוע בקשר לתובענה שנדונה בבית הדין, תיערך לפי הטופס שבתוספת; תשובת יחידת הסיוע תימסר בכתב לבית הדין, לא יאוחר מ־30 ימים מיום ההפניה, זולת אם קבע בית הדין מועד אחר.
רשימות מומחים
(א)
רשימות המומחים לפי סעיף 4 לצו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ״ו–1996 (להלן – רשימות המומחים) יעמדו לרשות הציבור ולרשות בתי הדין השרעיים ויחידות הסיוע.
(ב)
הממונה הארצי יכלול ברשימות המומחים, מיוזמתו או לפי הצעת מנהל בתי הדין השרעיים, מומחים שיבקשו זאת, בעלי כישורים וניסיון בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 4 לצו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ״ו–1996, ואשר התחייבו לקיים את הוראות הסעיף האמור.
העמדת מומחה לבית הדין
(א)
בית הדין רשאי לפנות ליחידת הסיוע בבקשה שתמליץ לפניו על מומחה למתן חוות דעת בכתב בענייני משפחה; יחידת הסיוע תמליץ על מומחה מבין המומחים המנויים ברשימות המומחים.
(ב)
הפנתה יחידת הסיוע את בעלי הדין, בהסכמתם, למומחה שיכין חוות דעת, רשאי בית הדין לראות את חוות הדעת של המומחה כאילו ניתנה על ידי מומחה שהוא מינה.
העברת עניין לגישור
(א)
פנו בעלי הדין למגשר, לפי הצעת יחידת הסיוע, והחלו בגישור כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, תודיע על כך יחידת הסיוע לבית הדין.
(ב)
הפסיק בעל דין את הגישור ימסור הודעה על כך בכתב לצד השני, למגשר ולבית הדין.
(ג)
הגיעו בעלי הדין להסדר הסכסוך בגישור, רשאי בית הדין לאשר את ההסכם ולתת לו תוקף של פסק דין, בעניינים שבין בעלי הדין המצויים בסמכותו.
(ד)
הגיעו בעלי הדין להסדר הסכסוך בגישור, ונקבעו בהסכם תניות בעניינו של קטין, חייב המגשר להודיע לבית הדין אם תניות אלה אינן מנוגדות לטובת הקטין; בית הדין רשאי לבקש את עמדת יחידת הסיוע בעניין זה.

תוספת

(תקנה 5)

(הטופס הושמט).


כ״ה בחשוון התשע״ח (14 בנובמבר 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.