חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 516, 640, 660, 662.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(2)(א) לפקודת בריאות העם, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3]
בצו זה –
”חוזר“ – מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל; לעניין זה, ”דרך מדינה אחרת“ – למעט שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, מלבד סין;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV;
”אדם המצוי בבידוד“ – אחד מאלה:
(1)
חוזר;
(2)
מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
(3)
מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;
”בחירות“ – הבחירות לכנסת ה־23;
”הוראות המנהל“ – הוראות המנהל לפי הפקודה;
”היעדים“ – סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן;
”מגע הדוק“ – כל אחד מאלה:
(1)
חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה; והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;
(2)
עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
(3)
נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;
(4)
בני ביתו של חולה.
(5)
כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
”ראש השירות“ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו;
”תסמינים“ – חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה.
חובת בידוד בית ותנאי בידוד [תיקון: תש״ף, תש״ף־3]
(א)
אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד (להלן – מקום הבידוד).
(ב)
היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד הבריאות לבירור הספק.
(ג)
הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים, ואם היה ביותר מיעד אחד – ממועד השהייה באחרון שבהם לגבי חוזר, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).
(ד)
אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי או ראש השירות ובהתאם לתנאי האישור.
(ה)
תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.
(ו)
מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי המדינה.
(ו1)
אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל.
(ז)
במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה.
(ח)
חובת בידוד לפי צו זה לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים.
הצבעה בבחירות [תיקון: תש״ף־3]
על אף האמור בסעיף 2(ד), אדם המצוי בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א) ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הצבעה של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה, ”רכב ציבורי“ – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.
דיווח [תיקון: תש״ף]
(א)
על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל ומועד השהייה האחרונה ביעד כאמור בסעיף 2(ג), או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.
(ב)
חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.
(ג)
דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן לזמן.
תוקף [תיקון: תש״ף]
תוקפו של צו זה 90 ימים.
תחולה
צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.


ז׳ בשבט התש״ף (2 בפברואר 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.