חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח ניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 512, 1024, 1040.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס״ה–2005 (להלן – חוק איסור מימון טרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד׳ – בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בצו זה –
”איש ציבור זר“ – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, ”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”בנק הדואר“ – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (בהגדרה זו – החוק), בנותנה את השירותים הכספיים כמשמעותם בסעיף 1 לחוק, מטעם חברת הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק;
”בעל חשבון“ – מי שרשום בחברת הבת כבעל חשבון;
”בעל שליטה“ – מי שיש לו שליטה בתאגיד כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק;
”גוף מוכר“ – ועד עובדים או נציגות בית משותף;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(5) לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;
”הרשימה“ – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לבנק הדואר בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)(1)(ב) לחוק איסור מימון טרור, ובנק הדואר לא קיבל הודעה על ביטולה;
”חברה מנהלת“ ו”קופת גמל“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;
”חברת הבת“ – ”החברה הבת“ כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק הדואר;
”חברת הדואר“ – ”החברה“ כהגדרתה בחוק הדואר;
”חוק הדואר“ – חוק הדואר, התשמ״ו–1986;
”חשבון“ – כל חשבון שניתן לפתוח בחברת הבת לרבות ריכוז חיובים וזיכויים מכוח הסכם התקשרות להנפקת כרטיסי חיוב, למעט חשבון קצבאות המדינה;
”חשבון קורספונדנט“ – כל אחד מאלה:
(1)
חשבון המנוהל לתאגיד בנקאי;
(2)
חשבון המנוהל לתאגיד זר שהוא בנק או חשבון המנוהל לתאגיד זר שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה, ושניתן לגביו אישור האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;
”חשבון קצבאות המדינה“ – חשבון של יחיד שנפתח טרם תחילתו של החוק, ואשר הוגבל על ידי בנק הדואר, לשמש אך ורק לצורכי הפקדה ומשיכה של קצבאות מטעם המדינה;
”יחיד“ – מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ או שאינו גוף מוכר;
”כרטיס חיוב“ – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986, וכן לוחית או חפץ אחר, המיועדים לביצוע תשלומים, לרכישת נכסים או שירותים מאת ספק או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ושלא ניתן באמצעותם לחייב חשבון, למעט כרטיס, לוחית או חפץ כאמור, שהיתרה הצבורה האפשרית בהם מוגבלת לשווה ערך של עד 1,000 שקלים חדשים;
”מוסד פיננסי“ – גוף דומה לגופים החייבים בדיווח לפי סעיף 7 לחוק וכן גוף הפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה, שהתאגדו מחוץ לישראל;
”מוסד ציבורי“ – משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
”מוסד רספונדנט“ – כל מי שיש לו חשבון קורספונדנט בבנק הדואר;
”מורשה חתימה“ – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, לרבות באמצעות כרטיס חיוב, ובלבד שהוא רשום אצל חברת הבת כמי שרשאי לפעול בחשבון;
”מספר זהות“ –
(1)
ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)
ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(2) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(3)
בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(4)
בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – מספר הרישום שיקבע לו בנק הדואר, ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(4) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(5)
במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – מספר הרישום שיקבע לו בנק הדואר;
”מען“ –
(1)
ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2) ו־(7) או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם את שם המדינה;
(2)
בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) ו־(8) או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל – גם את שם המדינה;
(3)
במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – המען שמסרו הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – גם את שם המדינה;
”מקבל שירות“ – בעל חשבון, מורשה חתימה, אדם המבצע בבנק הדואר פעולה שאינה נרשמת בחשבון או מי שמבצע בבנק הדואר פעולה שאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה;
”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק, ואם היה הנהנה תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים;
”נושא משרה בחברת הדואר“ – המנהל הכללי של חברת הדואר, ממלא מקום המנהל הכללי של חברת הדואר, מנהל בנק הדואר בחברת הדואר או סגן מנהל בנק הדואר בחברת הדואר;
”עורך דין“ – עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם נוטריון שהוא עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון לשיתוף כלכלי ופיתוח (להלן – OECD) או נוטריון שהוא עורך דין בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה;
”פעולה“ – פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה;
”צדדים לפעולה“ – כל אחד מן הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות בנק הדואר לרבות מבצע פעולה לפי סעיף 3(ו), (ז) ו־(ט); ולעניין שטרי חוב ושיקים – עושה השטר או מושך השיק לפי העניין, וכן נפרע בשטר או בשיק, לפי העניין;
”שם“ –
(1)
ביחיד – שם משפחה ושם פרטי הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4;
(2)
בתאגיד – שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;
(3)
בתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ;
(4)
בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק – שמם כפי שמסרו;
”תאגיד“ – כל אחד מאלה:
(1)
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;
(2)
גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;
(3)
גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום של גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;
”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;
”תשלום חשבונות“ – תשלום של כל אחד מאלה:
(1)
מסים שמטילות רשויות המדינה, ובין השאר, מס בולים, מס הכנסה, מס רכישה ומס ערך מוסף;
(2)
אגרות וקנסות שמטילות רשויות המדינה;
(3)
תשלומים לביטוח לאומי;
(4)
מסים וקנסות עירוניים;
(5)
תשלומים לחברת החשמל לישראל בע״מ.

פרק ב׳: חובות זיהוי

רישום פרטי הזיהוי
(א)
לא יפתח בנק הדואר חשבון, בלא שזיהה את מי שמבקש להיות בעל חשבון ובלי שביצע לגביו הליך של הכרת בעל חשבון, לפי מידת הסיכון שלוו להלבנת הון ומימון טרור; לעניין זה, ”הליך של הכרת בעל חשבון“ – בין השאר, בירור מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון, עיסוקו, מטרת פתיחת החשבון, הפעילות המתוכננת בו, ואם סורב הלקוח למתן שירותים בתאגיד בנקאי מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל, ואם הוא איש ציבור זר; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו; בנק הדואר יערוך רישומים של פרטים אלה.
(ב)
לא יפתח בנק הדואר חשבון לאיש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בחברת הדואר; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של איש הציבור הזר להלבנת הון ומימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי בעל החשבון הוא איש ציבור זר, לא יבצע בנק הדואר פעולה בחשבון עד קבלת אישור כאמור במהלך ההתקשרות.
(ג)
בנק הדואר יקיים בקרה שוטפת בהתייחס להליך של הכרת הלקוח שביצע עם תחילת ההתקשרות לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ומימון טרור, ויעדכן את רישומיו לפי זה; התעורר ספק ביחס לזהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לבנק הדואר, יבצע בנק הדואר הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת.
(ד)
לעניין סעיף זה, ”חשבון“ – למעט לוחית או חפץ אחר, המיועדים לביצוע תשלומים, לרכישת נכסים או שירותים מאת ספק או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ושלא ניתן באמצעותם לחייב חשבון, שהיתרה הצבורה האפשרית בהם מוגבלת לשווה ערך של עד 5,000 שקלים חדשים.
הכרת בעל חשבון
(א)
לא יפתח בנק הדואר חשבון בלא שירשום לגבי כל אחד מבעלי החשבון ומורשי החתימה וכן לגבי מי שמבקש לפתוח חשבון אם אינו אחד מאלה, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 4:
(1)
שם;
(2)
מספר זהות;
(3)
ביחיד – תאריך לידה ומין; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(4)
מען.
(ב)
לא יפתח בנק הדואר חשבון בלא שירשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי בנק הדואר מספר זהותו של הנהנה, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין; סעיף קטן זה לא יחול –
(1)
אם מצא בנק הדואר, בעת פתיחת החשבון, שמדובר בחשבון לטובת נהנה, שלפי הצהרת המבקש לפתוח חשבון, לא ניתן לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הנהנה טרם ידועה; במקרה כאמור, יפנה בנק הדואר את תשומת לבו של המבקש לפתוח חשבון, בכתב, לחובתו למסור לבנק הדואר את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו;
(2)
לגבי חשבון שמבקש לפתוח מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע הממונה ובלבד שהצהיר על כך; בנק הדואר יציין את המינוי ברישומי החשבון וישמור העתק מהאסמכתה לכך.
(ג)
לא יפתח בנק הדואר חשבון לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי בנק הדואר מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות.
(ד)
לא יוסיף בנק הדואר לחשבון –
(1)
בעל חשבון או מורשה חתימה, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ויאמתם כמפורט בסעיף 4;
(2)
נהנה, בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב);
(3)
בעל שליטה בתאגיד, בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג).
(ה)
פתיחת חשבון והוספת בעל חשבון, הוספת נהנה והוספת בעל שליטה תלווה בהצהרה כאמור בסעיף 5; הצהרה כאמור שניתנה בפתיחת חשבון תהיה בחתימת מקור.
(ו)
לא יבצע בנק הדואר פעולה החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 11 ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה, למעט פעולה של תשלום חשבונות – בלא שירשום את פרטי הזיהוי של מבצע הפעולה כאמור בסעיף קטן (א) על פי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4 או על פי מסמך שהנפיקה מדינת ישראל הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי (להלן בסעיף קטן זה – מסמך זיהוי); בפעולה כאמור שאינה נרשמת בחשבון כלשהו של בעל חשבון, יאמת בנק הדואר את פרטי הזיהוי של מבצע הפעולה כמפורט בסעיף 4 בשינויים המחויבים; ואולם בנק הדואר לא יידרש לשמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי של מבצע פעולה חוזר כהגדרתו בסעיף 4(ג) אם מצא בנק הדואר כי פרטי הזיהוי המופיעים במסמך הזיהוי של מבצע הפעולה האמור, תואמים לפרטי הזיהוי השמורים אצלו.
(ז)
לא יבצע בנק הדואר פעולה שאינה חייבת בדיווח לפי סעיף 11 ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה, למעט פעולה של תשלום חשבונות, בלא שיזהה את מבצע הפעולה וירשום את שמו ואת מספר זהותו על פי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4 או על פי מסמך שהנפיקה מדינת ישראל הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה; בסעיף קטן זה, ”פעולה“ – פעולה במזומנים, שסכומה 10,000 שקלים חדשים או יותר או פעולה אחרת שסכומה 75,000 שקלים חדשים או יותר.
(ח)
לעניין סעיף קטן (ו), לפי הוראת האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק לגבי חשבון מסוים ולעניין סעיף קטן (ז), בפעולה, שההוראה נחזית כנושאת את חתימת בעל החשבון או מורשה החתימה, יראו את הנחזה להיות חתום על הוראת הביצוע כמבצע הפעולה.
(ט)
לא יבצע בנק הדואר פעולה של תשלום חשבונות במזומנים, בסכום של 75,000 שקלים חדשים או יותר, אלא לאחר שיזהה את מבצע הפעולה וירשום את שמו ואת מספר הזהות שלו כאמור בסעיף קטן (ז).
(י)
לא יבצע בנק הדואר העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא שירשום, בכל אחד ממסמכי ההעברה, את פרטי מקבל השירות יוזם ההעברה, לרבות שמו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן את מספר חשבונו ככל שקיים, וכן את פרטי הנעבר, לרבות שמו, מספר הזהות שלו ומספר חשבונו.
(יא)
בפעולה של העברה אלקטרונית מחוץ לארץ לישראל, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, ירשום בנק הדואר את הפרטים כאמור בסעיף קטן (י), ככל שפרטים אלה ידועים לו.
(יב)
בפעולות כאמור בסעיפים קטנים (י) ו־(יא) המבוצעות באמצעות חשבון קורספונדנט, יעביר בנק הדואר את כל המידע שקיבל על אודות פרטי ההעברה, המעביר והנעבר, במסגרת מסמך ההעברה למוסד הרספונדנט.
(יג)
בסעיפים קטנים (א) עד (ה), ”חשבון“ – לרבות כספת.
אימות פרטים ודרישת מסמכים [תיקון: תשע״א, תשע״א־2]
(א)
בנק הדואר יאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיף 3(א), (ד)(1) ו־(ו) ויקבל לידיו מסמכים כמפורט להלן:
(1)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב – על פי תעודת זהות או על פי העתק מאושר שלה שהעתק מצולם של אחד מהם – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל בנק הדואר; בנק הדואר יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין במשרד הפנים, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין וישמור תיעוד של בדיקה זו; לעניין פסקה זו יראו כתעודת זהות גם מסמך שהנפיקה מדינת ישראל הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה, תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי אם שוכנע האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק שהיחיד חדל להתגורר בישראל באופן קבוע, ואולם החובה להשוות את תאריך הנפקת התעודה לא תחול בזיהוי על פי תעודות אלה;
(2)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב חוץ – על פי דרכון חוץ או תעודת מסע, או העתק מאושר של מסמך זיהוי כאמור; בנק הדואר ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו עם כרטיס אשראי; העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי – יישמרו אצל בנק הדואר;
(3)
לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) של תאגיד הרשום בישראל – על פי תעודת הרישום או העתק מאושר שלה; חסר בתעודה אחד הפרטים כאמור – אישור של עורך דין; בנק הדואר יקבל לידיו וישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם:
(א)
העתק מאושר מתעודת הרישום של התאגיד;
(ב)
העתקים מאושרים ממסמכי היסוד של התאגיד;
(ג)
אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו או שבנק הדואר יאמת את עובדת רישום התאגיד במרשמים המתאימים;
(ד)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון אצל בנק הדואר, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור נתקבלה כדין;
(ה)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון;
(4)
לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של תאגיד שאינו רשום בישראל – על פי מסמך המעיד על רישומו או העתק מאושר ממסמך כאמור, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור – על פי אישור של עורך דין; בנק הדואר יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3)(ב) עד (ה); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו, יקבל לידיו בנק הדואר אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; בנק הדואר ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(5)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) של מוסד ציבורי ושל תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – על פי הצהרת המבקש לפתוח חשבון, ובתאגיד שהוקם בחיקוק החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; בנק הדואר יקבל לידיו מסמכים כמפורט בפסקה (3)(ד) ו־(ה), בשינויים המחויבים; בנק הדואר ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(6)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) ו־(4) של גוף מוכר – על פי הצהרת המבקש לפתוח חשבון, לאחר שבנק הדואר נוכח לדעת, על פי מסמך, שהמבקש מוסמך לפעול בשם הגוף המוכר; בנק הדואר ישמור מסמך זה או העתק מצולם שלו;
(7)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של קטין שטרם מלאו לו 16 שנים – על פי מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו; למן תום שלושה חודשים מיום שמלאו לבעל חשבון 18 שנים, לא יבצע בנק הדואר כל פעולה יזומה של בעל החשבון בחשבונו אלא אם כן התקיימו הוראות פסקה (1) או (2), לפי העניין;
(8)
נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאי בנק הדואר על אף האמור בפסקאות (2) ו־(4), לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בחשבון מן הסוג הזה במדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; בנק הדואר ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי.
(ב)
בסעיף זה, ”העתק מאושר“ – העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה:
(1)
הרשות שהנפיקה את מסמך המקור;
(2)
עורך דין;
(3)
פקיד של בנק הדואר שלפניו הוצג המסמך המקורי;
(4)
רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות (להלן – האמנה לביטול דרישת האימות);
(5)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), בפעולה כאמור בסעיף 3(ו), רשאי בנק הדואר לאמת את פרטי הזיהוי של מבצע פעולה חוזר, כמפורט להלן:
(1)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) – על פי תעודת זהות או העתק מאושר שלה; בנק הדואר יאמת את פרטי הזיהוי עם פרטי הזיהוי הרשומים אצלו, וכן ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה הרשום אצלו, וישמור תיעוד של בדיקה זו;
(2)
אין פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1) או תאריך הנפקת תעודת הזהות תואמים לפרטים הרשומים בבנק הדואר, יבצע בנק הדואר אימות נוסף לפי הקבוע בסעיף קטן (א)(1).
לעניין סעיף קטן זה, ”מבצע פעולה חוזר“ – מבצע פעולה כאמור בסעיף 3(ו) שהוא יחיד ותושב, ואשר מתקיימים בו תנאים אלה:
(1)
פרטי הזיהוי שלו כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) נרשמו בעבר בבנק הדואר לפי סעיף 3(ו) על פי תעודת זהות;
(2)
תאריך הנפקת תעודת הזהות נרשם בבנק הדואר באימות קודם שעשה לו לפי סעיף קטן (א)(1);
(3)
מסמכי הזיהוי שלו נשמרו בבנק הדואר לפי סעיף 3(ו) ובאימות קודם שנעשה לו לפי סעיף קטן (א)(1).
(ד)
בנק הדואר ינקוט אמצעים סבירים בהתייחס לסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לאימות פרטי הזיהוי של נהנה ובעל שליטה בחשבון כאמור בסעיף 3(ב) עד (ד), תוך שימוש במידע רלוונטי או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן המניחים את דעתו; לצורך כך רשאי בנק הדואר לאמת את פרטי הזיהוי כאמור עם מרשם האוכלוסין;
(ה)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי הממונה בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת להורות על דרכי אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות.
(ו)
לעניין סעיף קטן (א), ”מקבל שירות“ – למעט מי שרוכש מבנק הדואר לוחית או חפץ אחר, המיועדים לביצוע תשלומים, לרכישת נכסים או שירותים מאת ספק או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ושלא ניתן באמצעותם לחייב חשבון, שהיתרה הצבורה האפשרית בהם מוגבלת לשווה ערך של עד 5,000 שקלים חדשים.
הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה
(א)
בעת פתיחת חשבון ידרוש בנק הדואר מן המבקש לפתוח חשבון הצהרה, בחתימת מקור, אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר המבקש לפתוח חשבון כי קיים נהנה בחשבון – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; נפתח החשבון שלא בידי בעל החשבון, ידרוש בנק הדואר גם מבעל החשבון הצהרה כאמור לפני ביצוע פעולה בחשבון; ואולם –
(1)
היה הנהנה בלתי ידוע, כאמור בסעיף 3(ב)(1) – יצהיר על כך המבקש לפתוח חשבון;
(2)
התבקש בנק הדואר לפתוח חשבון כאמור בסעיף 3(ב)(2), ישמור העתק מהחלטת בית משפט, בית דין דתי או הוצאה לפועל המעידה על המינוי.
(ב)
בעת פתיחת חשבון בעבור תאגיד, ידרוש בנק הדואר הצהרה ממורשי החתימה בתאגיד בחתימת מקור או אישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד.
(ג)
בעת ביצוע פעולה כמפורט בסעיף 11, אם נעשתה שלא באמצעות חשבון כלשהו של בעל חשבון, ידרוש בנק הדואר ממקבל השירות, הצהרה בחתימת מקור אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר מקבל השירות כי קיים נהנה בחשבון, תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים.
(ד)
הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ייערכו לפי הטופס שבתוספת השנייה.
פטור חלקי
(א)
האמור בסעיפים 3(ב) ו־(ד)(2) ו־5(א) לגבי רישום נהנה בחשבון לא יחול על –
(1)
חשבון של מוסד ציבורי;
(2)
חשבון של תאגיד בנקאי, חברת הבת, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה וחשבון בעבור קרן;
(3)
חשבון של גוף מוכר;
(4)
חשבון בעבור הקדש ציבורי הרשום אצל רשם ההקדשות הציבוריים;
(5)
חשבון בעבור הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בית הדין הרבני כי הוא הקדש דתי רבני שנועד למטרות ציבוריות, אלא אם כן קיבל בנק הדואר הודעה מבית הדין הרבני כי האישור בוטל;
(6)
חשבון שמנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שמתקיים בו אחד מאלה:
(א)
שניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;
(ב)
שהיתרה בחשבון, בסוף כל יום עסקים, וכן כל פעולה בחשבון, אינה עולה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;
פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה של המבקש לפתחו, בחתימת מקור, לפי הטופס שבתוספת השנייה, על המטרה המיוחדת של החשבון;
(7)
חשבון שמבקש לפתוח עורך דין, טוען רבני או רואה חשבון בעבור לקוחותיו, ובלבד שהיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה של המבקש לפתחו, בחתימת מקור, לפי הטופס שבתוספת השנייה, כי זה חשבונו היחיד מסוג זה; בפסקה זו, ”עורך דין“ – עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(8)
חשבון מסוג אחר שהורה עליו הממונה.
(ב)
חדל להתקיים בבעל חשבון אחד התנאים כאמור בסעיף קטן (א)(6) ו־(7), תישלח לו התראה על כך; המשיך בעל החשבון לפעול בחשבון לאחר שנשלחה ההתראה, לא יבצע בנק הדואר כל פעולה יזומה בחשבון למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון, אלא אם כן מילא בעל החשבון הצהרה על נהנים לפי סעיף 5.
(ג)
האמור בסעיפים 3(ג) ו־(ד)(3) ו־5(ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות של תאגיד בנקאי, של חברת הבת, של מבטח, של קרן, של קופת גמל, של חברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה ושל חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון – OECD וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שהורה הממונה; בסעיף זה ובסעיף 7, ”בורסה“ – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994.
(ד)
נשלטת חברה בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ג), יראו את החברה כאמור בסעיף קטן (ג) כבעל שליטה בה.
חשבון קורספונדנט
בפתיחת חשבון קורספונדנט יחולו על אף האמור בפרק זה, הוראות אלה:
(1)
בנק הדואר ירשום את –
(א)
שם התאגיד, ואם המדובר בשלוחה – גם שם החברה האם;
(ב)
לגבי תאגיד זר – שם מדינת ההתאגדות ושם הרשות המפקחת על התאגיד לענין איסור הלבנת הון ומימון טרור;
(ג)
מען, מספר טלפון ושמות אנשי קשר בתאגיד המבקש לפתוח חשבון קורספונדנט;
(ד)
שם ומען של המחזיקים ב־20% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד, אלא אם כן הרשות המפקחת על התאגיד לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור היא בישראל או באחת ממדינות ה־OECD ומניות התאגיד, או מניות חברה השולטת בו נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה באחת ממדינות ה־OECD; לעניין זה, ”אמצעי שליטה“ – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
(2)
בנק הדואר יקבל בעת פתיחת החשבון מסמכים אלה:
(א)
מכתב בקשה לפתיחת חשבון; בנק הדואר ישמור את המכתב שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון;
(ב)
לגבי תאגיד זר – העתק של הדוח הכספי השנתי האחרון או תמצית מדוח כספי שנתי אחרון שפורסם במאגר מידע ציבורי;
(3)
בעת פתיחת חשבון קורספונדנט לתאגיד שהתאגד מחוץ לישראל במדינה שאיננה חברה ב־OECD, יקבל בנק הדואר גם את המסמכים המפורטים להלן וישמור אותם במשך שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון:
(א)
רישיון מאת הרשות המפקחת על פעילותו של אותו תאגיד;
(ב)
מסמכי התאגדות;
(ג)
אחד מאלה:
(1)
המלצות מבנקים במדינות החברות ב־OECD, שמנהלים חשבון קורספונדנט לתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל בנק הדואר;
(2)
מסמך המעיד על כך שהתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל בנק הדואר מנהל חשבון קורספונדנט בבנקים כאמור, וכן הצהרת התאגיד שחלות עליו הוראות חוק או הוראות רשות מוסמכת המחייבות את זיהוי לקוחותיו לעניין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור;
(4)
לא יפתח בנק הדואר חשבון קורספונדנט, אלא אם כן אישר זאת נושא משרה בחברת הדואר;
(5)
בנק הדואר יפתח חשבון קורספונדנט רק לבנק המורשה במקום שיש לו נוכחות פיזית שבו הוא מנהל עסקים מול לקוחות, ואולם בנק הדואר לא יפתח חשבון קורספונדנט לבנק כאמור אם הוא מאפשר שימוש בחשבונותיו בידי תאגיד שלא מתקיימים בו התנאים האמורים.
זיהוי פנים אל פנים
(א)
בנק הדואר יזהה את בעל החשבון ומורשה החתימה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, לפני הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – לרבות על ידי אחד מאלה;
(1)
נציגו או שליחו של בנק הדואר;
(2)
בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(3)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;
(4)
רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישות האימות;
(5)
זיהוי אחר שאישר הממונה בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת.
(ב)
בנק הדואר יזהה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, אדם המבצע פעולה, החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 11, ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה.
(ג)
בנק הדואר ירשום את פרטי האדם שביצע את הזיהוי.
שמירת מסמכי הזיהוי
בנק הדואר ישמור על מסמכי הזיהוי לתקופה של שבע שנים לפחות אחרי שייסגר החשבון, או אחר ביצוע פעולה כאמור בסעיף 3(ו); שמירת מסמכי הזיהוי, למעט הצהרה שניתנה בחתימת מקור, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומים), התש״ל–1969; לעניין זה, ”מסמכי זיהוי“ – כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה ומסמכים עיקריים ששימשו את בנק הדואר להכרת בעל החשבון בהתאם לסעיף 2.

פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח

בקרה על פעילות בחשבון
בנק הדואר יקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים בנק הדואר בקרה –
(1)
כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם בעל החשבון;
(2)
על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(3)
מוגברת על הפעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור זר.
דיווח לפי גודל הפעולה
(א)
בנק הדואר ידווח לרשות המוסמכת על הפעולות כמפורט להלן:
(1)
פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות, למעט פעולה של תשלום חשבונות;
(2)
פעולה של תשלום חשבונות במזומנים בסכום שווה ערך ל־75,000 שקלים חדשים לפחות;
(3)
פעולה במזומן שאינה מבוצעת בחשבון כלשהו של לקוח, לרבות הפקדת מזומנים לצורך העברתם לחוץ לארץ או משיכת מזומנים שהתקבלו מחוץ לארץ, שלא באמצעות חשבון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; וכן על הפקדת מזומנים או משיכת מזומנים כאמור בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות, הנעשית אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה;
(4)
פעולה של החלפת שטרות ומעות במזומן, לרבות המרה, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(5)
פעולה של הוצאת המחאה בנקאית, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־200,000 שקלים חדשים לפחות, למעט המחאה בנקאית, מטעם תאגיד בנקאי שיש לו חשבון בבנק הדואר, בסכום עד 1,000,000 שקלים חדשים, שהוצאה כנגד הלוואה לדיור; בפסקה זו, ”המחאה בנקאית“ – לרבות המחאות דואר והמחאות כסף כמשמעותן בפרקים הרביעי והחמישי, לפי העניין, של תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל״ה–1974;
(6)
פעולת קנייה או מכירה של המחאות נוסעים, או שטר למוכ״ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה ידווח בנק הדואר על פעולה כאמור, אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(7)
פעולה של הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי מחוץ לישראל ופעולה של תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה ידווח בנק הדואר על פעולה כאמור בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(8)
פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל באמצעות חשבון בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור וכן העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, או לחשבון כאמור, ידווח בנק הדואר אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א)(3), (6), (7) ו־(8) לא יחולו על פעולה שביצע בנק הדואר בעבור חבר בורסה ותאגיד בנקאי אף אם הפעולה נעשתה בעבור לקוחותיהם; הממונה, באישור השר לביטחון הפנים, רשאי בנסיבות מיוחדות, להורות כי הוראות כאמור לא יחולו על פעולה שביצע בנק הדואר בעבור תאגיד זר שהוא בנק או שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה או לקוחותיהם.
דיווחים נוספים
(א)
בנק הדואר ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מקבל שירות, לרבות ניסיון לביצוע פעולות, שלאור המידע המצוי ברשות בנק הדואר, נחזות בעיניו כבלתי רגילות.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת השלישית כפעולה בלתי רגילה.
(ג)
אין בדיווח על פעולה לפי הוראות סעיף 11 כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף זה.
פטור מדיווח
בנק הדואר יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 11
(1)
אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה:
(א)
מוסד ציבור;
(ב)
תאגיד בנקאי;
(ג)
חברת הבת;
(ד)
מבטח;
(ה)
חבר בורסה;
(ו)
קופת גמל – וחברה מנהלת בעבור קופות גמל שבניהולה;
(ז)
קרן;
(ח)
חברת הדואר, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:
(1)
חברת הדואר היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
(2)
בחברת הבת מתקיימים כל התנאים המפורטים בסעיף 88יא(ב) לחוק הדואר, כנוסחו ביום פרסומו של צו זה;
(2)
בפעולה לפי סעיף 11(א)(8) שנעשתה בגין ייבוא טובין לישראל וייצואם ממנה, למעט ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או למדינה או לטריטוריה כאמור, ובלבד שנמסר לבנק הדואר תיעוד לגבי מהות העסקה, זהות הצד האחר לעסקה וסכומה; לעניין זה, יכול שתיחשב תיעוד גם הצהרה בחתימת מקור של בעל חשבון בדבר היותו יבואן או יצואן וכן הצהרה בחתימת מקור לגבי מהות העסקה וסכומה או הצהרה מראש, בחתימת מקור, המתחדשת מדי שנים עשר חודשים, לגבי מהות העסקאות וזהות הצד האחר להן.
פרטי הדיווח
דיווח לפי סעיפים 11 ו־12 יכלול פרטים אלה:
(1)
לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של בעל החשבון –
(א)
מספר החשבון;
(ב)
שם החשבון, אם קיים;
(ג)
תאריך פתיחת החשבון;
(ד)
כתובת למשלוח דואר;
(2)
לגבי הפעולה המדווחת –
(א)
מספר הבנק של בנק הדואר ומספר הסניף;
(ב)
תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בספרי חברת הבת;
(ג)
סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;
(ד)
סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבע;
(ה)
מספר סידורי של הדוח;
(ו)
לגבי דיווח לפי סעיף 11(א)(3), (7) ו־(8) – גם פרטי הצדדים לפעולה כפי שמופיעים בהוראת מקבל השירות, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – גם שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומספר הזהות שלו, כפי שנמסרו;
(ז)
סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 11;
(ח)
סיבת הדיווח, לפי סעיף 12, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח על כל נסיבותיה;
(3)
לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה אם קיימים, ובדיווח לפי סעיפים 11(א)(1) עד (7), לגבי מבצע הפעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה –
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
מען;
(ד)
מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים – למעט לגבי מבצע פעולה שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה;
(ה)
ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(ו)
ביחיד – מין;
(ז)
מעמד מקבל השירות (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);
(4)
בדיווח לפי סעיף 12, למעט לעניין פעולה לפי סעיף 3(א) עד (ט), לגבי מבצע פעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה, הפרטים המפורטים בסעיף קטן (3)(א) עד (ז), אם פרטים אלה ידועים לבנק הדואר;
(5)
לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).
איסור גילוי ועיון
גילוי עובדת גיבושו, קיומו, אי־קיומו או תוכנו של דיווח לפי סעיף 12, וכן עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, עובדת קיומה של בקשה לדיווח כאמור או תוכנו של אחד מאלה, וכן מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה אסור, זולת למי שמוסמך לכך לצורך מילוי תפקידו בחברת הדואר או בחברת הבת, לממונה או למי שהוא הסמיכו, לרשות המוסמכת או לפי צו בית משפט.

פרק ד׳: בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה

חובת בדיקה אל מול הרשימה
בנק הדואר יבדוק אל מול הרשימה –
(1)
אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה;
(2)
אם שמו או מספר זהותו של מבצע פעולה כאמור בסעיפים 3(ו), (ז) ו־(ט) (בפסקה זו – מבצע פעולה) מצוי ברשימה; בוצעה בדיקת שמו של מבצע פעולה אל מול הרשימה בעת ביצוע פעולה כאמור בסעיפים 3(ו), (ז) ו־(ט), לא יידרש בנק הדואר לבצע בדיקה חוזרת אל מול הרשימה בעת ביצוע פעולה נוספת כאמור בסעיפים האמורים על ידי אותו מבצע פעולה, אלא כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה;
(3)
אם שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לעניין זה, ”פעולה“ – כל אחת מאלה:
(א)
העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ ומחוץ לארץ לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל ואולם בוצעה דרך ישראל;
(ב)
העברה מישראל למדינה או לטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור; לעניין פסקת משנה זו, מי שרשום כבעל חשבון ברשומה האלקטרונית שצירף מוסד פיננסי כאמור להצגת השיקים, הוא הנפרע;
(ג)
העברה ממדינה או מטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;
(4)
האמור בפסקה (3) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו־(ג) בה, אם בנק הדואר קיבל את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין בעבורם ובין בעבור לקוחותיהם, או שהיעד של פעולת ההעברה הוא מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, או לקוחותיהם.

פרק ה׳: שונות

קביעת מדיניות
בנק הדואר יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק, לרבות בנושאים אלה:
(1)
הליך הכרת בעל חשבון;
(2)
מעקב אחר איומי הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים, בין השאר, מטכנולוגיות חדישות, בפרט אלה המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים.
ניהול רישומים ושמירתם
(א)
בנק הדואר יקיים מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות, פרטי הזיהוי של בעלי החשבון, מורשי החתימה, הנהנים ובעלי השליטה.
(ב)
בנק הדואר ישמור את מסמך ההוראה, לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה שסכומה שווה ל־10,000 שקלים חדשים או יותר לתקופה של שבע שנים מיום רישום הפעולה בספרי חברת הבת; בהעדר מסמך הוראה לביצוע פעולה, ישמור בנק הדואר את הרשומה הממוכנת המעידה על מתן הוראה לביצוע הפעולה.
(ג)
בנק הדואר ישמור תיעוד בכתב של בדיקת פעילות כאמור בסעיף 10 וממצאיה לתקופה של שבע שנים.
מסירת מסמכים ידיעות והסברים
בנק הדואר ימסור, לפי דרישה, לממונה או לעובד שהממונה הסמיך, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה.
ביטול
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס״ב–2002 – בטל.
תחילה
(א)
תחילתו של צו זה, למעט סעיפים 3(יג) ו־10, שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב)
תחילתו של סעיף 3(יג) ביום פרסום הודעה ברשומות על מתן אישור להפעלת שירות כספת לפי פרק ו1 לחוק הדואר.
(ג)
תחילתו של סעיף 10, שנתיים מיום התחילה.
תחילה
(א)
למן תום שנתיים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע בנק הדואר כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני יום תחילתו של צו זה, אלא אם כן קיים את הוראות סעיף 2, בהתאם להיכרותו עם בעל החשבון, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון; לעניין זה, ”פעולה“ – פעולה יזומה של בעל חשבון שניתנה לאחר יום תחילתו של צו זה.
(ב)
למן יום התחילה לא יבצע בנק הדואר כל פעולה בחשבון קורספונדנט שנפתח לפני יום התחילה, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון, אלא אם כן התקיימו לגביו הוראות סעיף 7.

תוספת ראשונה

(סעיפים 1, 10(2), 11(א)(3), (6), (7) ו־(8), 13(2), 14(2)(ו) ו־16(3) והתוספת השלישית)

רשימת המדינות והטריטוריות

מדינות או טריטוריות כפי שיקבע ראש הרשות המוסמכת מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה־FATF (להלן – הארגון), פרסם לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, הכל כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת.
ראש הרשות המוסמכת רשאי לקבוע כי סעיפים 11(א)(3), (6), (7) ו־(8), 13(2), 14(2)(ו) ו־16(3)(ב) ו־(ג) לצו לא יחולו לגבי חלק מהמדינות והטריטוריות המפורטות בפסקה זו לעיל; קביעות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת.
המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג׳יריה, אפגניסטאן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקיסטאן, תוניס.

תוספת שנייה

(סעיפים 5(ד), 6(א)(6), 6(ב) ו־(7))

טופס הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה בפתיחת חשבון

אני . . . . . . . . . . . . . . . (שם מלא), בעל מספר זהות . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי בחשבון מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . .
אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.
החשבון הוא של עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל, טוען רבני או רואה חשבון המנוהל בעבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; זהו חשבוני היחיד מסוג זה.
החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית המשפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע הממונה. מצורפת האסמכתה.
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;
מטרת החשבון היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק);
מטרת החשבון היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;
הסיבה לכך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
הנהנים בפעולה/בחשבון הם:
שםמספר זהות*תאריך לידה/התאגדותמין
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
אין בעל שליטה בתאגיד.
בעלי השליטה בתאגיד הם:
שםמספר זהות*תאריך לידה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מתחייב להודיע לבנק הדואר על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
תאריך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה
אני מתחייב להודיע לבנק הדואר בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי־מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.
תאריך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

תוספת שלישית

(סעיף 12(ב))

רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות

פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11;
נראה שקיים בחשבון נהנה, בלי שבעל החשבון הצהיר על כך;
פעילות שבעטייה החליט בנק הדואר לסגור את החשבון ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור;
פעילות שנראה כי נועדה להחליף פעילות של ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז כארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש״ח–1948, או ארגון שהוכרז ארגון טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור;
פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור;
פעילות הנראית כחסרת היגיון עסקי או כלכלי, בהתייחס לסוג החשבון או לדרכי התנהגותו של בעל החשבון;
פעולה בחשבון, בהיקף מהותי, באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה;
כמה פעולות בחשבון שבהן, בלא סיבה נראית לעין נמשכים כספים סמוך לאחר שהופקדו, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל;
העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהפך, שבה הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון או במספר זהות;
הפעולה בחשבון בלתי אופיינית לבעל החשבון או לסוג החשבון, בלא סיבה נראית לעין;
היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין;
כמה פעולות בחשבון לאותו יעד או מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין;
הפקדות מרובות, בלא סיבה נראית לעין, בידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה;
אי־הצגה לפירעון של המחאה בנקאית בסכום מהותי מעל 12 חודשים לאחר הוצאתה;
ניהול כמה חשבונות אצל בנק הדואר על שם אותו בעל חשבון, שאינו מתיישב עם פעילות בעל החשבון;
רכישת מזומן, המחאות נוסעים, שטרות למוכ״ז או אמצעי תשלום אחר, שלא באמצעות חשבון, בתדירות גבוהה;
העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, או אל גופים כאמור;
הצהרה שניתנה לפי צו זה, שנחזית להיות בלתי נכונה;
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח עם גופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה;
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם פעילותו של הארגון, ככל שידוע לבנק הדואר;
ריבוי חיובים או זיכויים מהוראות קבע לחשבון בלא סיבה נראית לעין;
פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הזיהוי.


כ״א בטבת התשע״א (28 בדצמבר 2010)
  • משה כחלון
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.