חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010


ק״ת תשע״א, 194; תשע״ו, 182; תשע״ח, 113.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בצו זה –
”איש ציבור“ – בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של בעל תפקיד כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה;
”איש ציבור זר“ – איש ציבור שהוא תושב חוץ;
”איש ציבור זר בסיכון גבוה“ – איש ציבור זר שחבר הבורסה סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור;
”איש ציבור מקומי בסיכון גבוה“ – איש ציבור שהוא תושב שחבר הבורסה סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור;
”אזור“ – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;
”ארגון FATF‏“ (Financial Action Task Force) – ארגון בין־לאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור;
”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”בנק הדואר“ – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (בהגדרה זו – החוק) בנותנה שירותים כספיים כמשמעותם בסעיף 1 לחוק, מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק;
”בעל חשבון“ – מי שרשום אצל חבר בורסה כבעל חשבון;
”בעל שליטה“ – (נמחקה);
”גוף מוכר“ – ועד עובדים או נציגות בית משותף;
”הליך הכרת בעל חשבון“ – בין השאר, בירור מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון, עיסוקו של בעל החשבון, מטרת פתיחת החשבון, הפעילות המתוכננת בחשבון, האם סורב מי שמבקש להיות בעל החשבון לקבלת שירותים בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה אחר מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל; האם בעל החשבון או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור; לגבי איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר בסיכון גבוה – גם מקור משאביו הפיננסיים; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;
”הרשימה“ – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לחבר הבורסה, וחבר הבורסה לא קיבל הודעה על ביטולה;
”התכתבות עסקית“ – הוראה למתן אשראי, מסמכי חשבון, פעולות הנעשות בחשבון, פעולות שאינן נרשמות בחשבון ותנאי ההתקשרות לגבי החשבון;
”חברה מנהלת“ ו”קופת גמל“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;
”חשבון“ – למעט חשבון המיועד להחזקת יחידות כמשמעותן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994, בלבד, שמקור הכספים הבלעדי לרכישתן הוא חשבון עובר ושב אחד של בעל החשבון בתאגיד בנקאי או בבנק הדואר (להלן – חשבון המקור), ובלבד שבעת פדיון היחידות מועברת תמורת הפדיון חזרה לחשבון המקור;
”חשבון קורספונדנט“ – כל אחד מאלה:
(1)
חשבון המנוהל לתאגיד בנקאי או לחבר בורסה;
(2)
חשבון המנוהל לתאגיד זר שהוא בנק או חשבון המנוהל לתאגיד זר שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה, ושניתן לגביו אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;
”יחיד“ – מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ או שאינו גוף מוכר;
”מוסד ציבורי“ – משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
”מורשה חתימה“ – מי שבעל החשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, ובלבד שהוא רשום אצל חבר הבורסה כמי שרשאי לפעול בחשבון;
”מסמכי חשבון“ – דין וחשבון ללקוח על יתרות ותנועות בחשבונו, שלגביו חלה על חבר בורסה חובה למסור דיווח ללקוח, כפי שנקבע בתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;
”מספר זהות“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)
ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(7) מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; אם היחיד הוא תושב האזור – מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי;
(3)
בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(4)
בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר רישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – מספר הרישום הפנימי אצל חבר הבורסה; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(7) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(5)
במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – מספר הרישום שיקצה לו חבר הבורסה.
”מען“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2) ו־(7), או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם את שם המדינה;
(2)
בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) ו־(7), או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל – גם שם המדינה;
(3)
במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – המען שמסרו הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – גם שם המדינה;
”מקבל שירות“ – בעל חשבון, מורשה חתימה או אדם המבצע אצל חבר בורסה פעולה שאינה נרשמת בחשבון;
”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1) לחוק ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”ניירות ערך“ ו”נכסים פיננסיים“ – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן – חוק העיסוק);
”עורך דין“ – בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; אם מדינת ההתאגדות היא אחת מהמדינות החברות בארגון ה־OECD – גם עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון ה־OECD;
”פעולה“ – פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה;
”צדדים לפעולה“ – כל אחד מן הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות חבר הבורסה, לרבות מבצע פעולה לפי סעיף 3(ו) ו־(ז), ולעניין שיקים – מושך השיק ונפרע;
”שם“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד – שם משפחה ושם פרטי, הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4;
(2)
בתאגיד – שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;
(3)
בתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ;
(4)
בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק – שמם כפי שמסרו;
”תאגיד“ – כל אחד מאלה:
(1)
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;
(2)
גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;
(3)
גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;
”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב אזור“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;
”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברות ממשלתיות, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין־לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

פרק ב׳: חובות זיהוי

הכרת בעל חשבון [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא יפתח חבר בורסה חשבון, בלא שזיהה את מי שמבקש להיות בעל חשבון ובלי שביצע לגביו הליך של הכרת בעל החשבון, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור; חבר הבורסה יערוך רישומים של פרטים אלה.
(ב)
לא יפתח חבר בורסה חשבון שבעליו או הנהנה בו הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בחבר בורסה, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של איש הציבור כאמור להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי בעל חשבון או נהנה בחשבון הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר, לא יבצע חבר בורסה פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות.
(ג)
חבר בורסה יבצע בקרה שוטפת לגבי הליך של הכרת בעל חשבון שביצע עם תחילת ההתקשרות לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור וכן לפי אופי פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון, ויעדכן את רישומיו לפי זה; בלי לפגוע בכלליות האמור, התעורר ספק לגבי זהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לחבר הבורסה, יבצע חבר הבורסה הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת בהתאם למידת הסיכון של בעל החשבון ותוך נקיטת אמצעים סבירים.
(ד)
חבר הבורסה לא יפתח חשבונות בשמות בדויים או חשבונות ממוספרים.
(ה)
בירור היותו של אדם איש ציבור זר, יכול שייעשה לפי טופס שיפרסם הממונה.
רישום פרטי הזיהוי [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא יפתח חבר בורסה חשבון בלא שירשום לגבי כל אחד מבעלי החשבון ומורשי החתימה וכן לגבי מי שמבקש לפתוח חשבון, אם אינו אחד מאלה, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 4:
(1)
שם;
(2)
מספר זהות;
(3)
ביחיד – תאריך לידה ומין; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(4)
מען.
(א1)
אם קיים מורשה חתימה, יבדוק חבר בורסה כי בעל החשבון ייפה את כוחו של מורשה החתימה וישמור העתק של ייפוי הכוח או תיעוד של הבדיקה.
(ב)
לא יפתח חבר בורסה חשבון בלא שירשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי חבר הבורסה מספר זהותו של הנהנה, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין; סעיף קטן זה לא יחול –
(1)
אם מצא חבר הבורסה, בעת פתיחת החשבון, שהמדובר בחשבון לטובת נהנה, שלפי הצהרת המבקש לפתוח חשבון אי אפשר לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הנהנה טרם ידועה; במקרה כאמור, יפנה חבר הבורסה את תשומת לבו של המבקש לפתוח חשבון, בכתב, לחובתו למסור לחבר הבורסה את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו;
(2)
לגבי חשבון שמבקש לפתוח מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע הממונה ובלבד שהצהיר על כך; חבר הבורסה יציין את המינוי ברישומי החשבון וישמור העתק מהאסמכתה לכך.
(ג)
לא יפתח חבר בורסה חשבון לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה והמנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2) ואת תיאור מבנה השליטה בתאגיד; רישום הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2) כאמור ייעשה גם לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד לפי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור של התאגיד; רישום הפרטים לגבי בעלי שליטה כאמור ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; רישום הפרטים כאמור לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה, לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד ותיאור מבנה השליטה בתאגיד ייעשו לפי הפרטים שמסר בעל החשבון; לא היה בידי חבר הבורסה מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות.
(ד)
לא יוסיף חבר בורסה לחשבון –
(1)
בעל חשבון או מורשה חתימה, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ויאמתם כמפורט בסעיף 4, ויבדוק כי בעל החשבון ייפה את כוחו של מורשה החתימה כאמור בסעיף קטן (א1);
(2)
נהנה בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב);
(3)
בעל שליטה בתאגיד בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג).
(ה)
פתיחת חשבון והוספת בעל חשבון, הוספת נהנה והוספת בעל שליטה תלווה בהצהרה כאמור בסעיף 5; הצהרה כאמור שניתנה בפתיחת חשבון תהיה בחתימת מקור.
(ו)
לא יבצע חבר בורסה פעולה החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 12, ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה, בלא שירשום את פרטי הזיהוי של מבצע הפעולה כאמור בסעיף קטן (א) על פי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4 או על פי מסמך שהנפיקה מדינת ישראל, הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה, וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי; בפעולה כאמור שאינה נרשמת בחשבון כלשהו של בעל חשבון יאמת חבר הבורסה את פרטי הזיהוי של מבצע הפעולה כמפורט בסעיף 4, בשינויים המחויבים; לעניין סעיף קטן זה, ”פעולה“ – פעולה המבוצעת במשרדי חבר הבורסה.
(ז)
לא יבצע חבר בורסה פעולה שאינה חייבת בדיווח לפי סעיף 12, ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה בלא שיזהה את מבצע הפעולה וירשום את שמו ואת מספר זהותו על פי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4; או על פי מסמך שהנפיקה מדינת ישראל הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה; בסעיף קטן זה, ”פעולה“ – פעולה במזומנים, שסכומה 10,000 שקלים חדשים או יותר או פעולה אחרת שסכומה 50,000 שקלים חדשים או יותר; לעניין סעיף קטן זה, ”פעולה“ – פעולה המבוצעת במשרדי חבר הבורסה.
(ח)
לא יבצע חבר בורסה פעולה של העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא שירשום, בכל אחד ממסמכי ההעברה, את פרטי מקבל השירות יוזם ההעברה, לרבות שמו, מספר חשבונו ומענו, וכן את פרטי הנעבר, לרבות שמו, ומספר חשבונו; בוצעה העברה כאמור שלא מחשבונו של מקבל השירות או שלא אל חשבונו של הנעבר, ירשום חבר הבורסה בכל אחד ממסמכי ההעברה, את שמו ואת מספר הזהות של יוזם ההעברה או הנעבר, לפי העניין; לעניין סעיף קטן זה, מספר הזהות של הנעבר יכול שיהיה מספר מזהה כפי שמסר מקבל השירות.
(ט)
בפעולה של העברה אלקטרונית מחוץ לארץ לישראל, ירשום חבר הבורסה את הפרטים כאמור בסעיף קטן (ח), ככל הידוע לו.
(ט1)
בפעולות כאמור בסעיפים קטנים (ח) ו־(ט) שהן פעולות בסיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור, יאמת חבר הבורסה את פרטי יוזם ההעברה הידועים לו, תוך שימוש באמצעים סבירים.
(י)
בפעולות כאמור בסעיפים קטנים (ח) ו־(ט) המבוצעות באמצעות חשבון קורספונדנט, יוודא חבר הבורסה כי כל המידע שקיבל על פרטי ההעברה, המעביר והנעבר מועבר למוסד הרספונדנט.
(יא)
לא יבצע חבר בורסה הוראה להעברה בישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום את פרטי יוזם ההעברה, לרבות שמו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן את מספר חשבונו אם קיים; בוצעה העברה כאמור לחשבון אצל חבר הבורסה, ירשום חבר הבורסה את פרטי יוזם ההעברה כאמור, עד כמה שידוע לו.
אימות פרטים ודרישת מסמכים [תיקון: תשע״ח]
(א)
חבר בורסה יאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיף 3(א), (ד)(1) ו־(ו) ויקבל לידיו מסמכים, כמפורט להלן:
(1)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב – תעודת זהות או העתק מאושר שלה, שהעתק מצולם של אחד מהם – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל חבר הבורסה; חבר הבורסה יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים וישמור תיעוד של בדיקה זו; לעניין פסקה זו יראו כתעודת זהות גם תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952, ורישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש], ואולם החובה להשוות את תאריך הנפקת התעודה לא תחול בזיהוי על פי תעודות אלה;
(2)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב חוץ – דרכון חוץ או תעודת מסע, או העתק מאושר של מסמך זיהוי כאמור; חבר הבורסה ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי – יישמרו אצל חבר הבורסה; אם היחיד הוא תושב האזור, רשאי חבר הבורסה לרשום את פרטי הזיהוי לפי כרטיס מגנטי שהנפיק המנהל האזרחי, והעתק מצולם שלו – לגבי פרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל חבר הבורסה; חבר הבורסה ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף כאמור לעניין תושב חוץ או יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם המינהל האזרחי, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האמור וישמור תיעוד של בדיקה זו;
(3)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של תאגיד הרשום בישראל – לפי תעודת הרישום או העתק מאושר שלה, נסח עדכני של פרטי החברה מרשם החברות או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר זהותו ותאריך ההתאגדות שלו; חבר הבורסה יקבל לידיו וישמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם, וכן מסמכים אלה:
(א)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון אצל חבר הבורסה, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין;
(ב)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון;
(4)
לעניין רישום פרטי הזיהוי של תאגיד כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של תאגיד שאינו רשום בישראל – על פי מסמך המעיד על רישומו או על פי העתק מאושר ממסמך כאמור, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור – על פי אישור של עורך דין; חבר הבורסה יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו, יקבל לידיו חבר הבורסה אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; חבר הבורסה ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(5)
לעניין רישום השם של מוסד ציבורי ושל תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – הצהרת המבקש לפתוח חשבון, ובתאגיד שהוקם בחיקוק החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; חבר הבורסה יקבל לידיו מסמכים כאמור בפסקה (3)(א) ו־(ב), בשינויים המחויבים; חבר הבורסה ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(6)
בגוף מוכר, לעניין רישום השם והמען – הצהרת המבקש לפתוח חשבון, לאחר שחבר הבורסה נוכח לדעת, על פי מסמך, שהמבקש מוסמך לפעול בשם הגוף המוכר; חבר הבורסה ישמור מסמך זה או העתק מצולם שלו;
(7)
נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאי חבר הבורסה על אף האמור בפסקאות (2) ו־(4), לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בחשבון מן הסוג הזה במדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; חבר הבורסה ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי;
(8)
בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים – מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו; למן תום שלושה חודשים מיום שמלאו לבעל חשבון 18 שנים, לא יבצע חבר הבורסה כל פעולה יזומה של בעל החשבון בחשבונו אלא אם כן התקיים האמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין.
(ב)
בסעיף זה, ”העתק מאושר“ – העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה:
(1)
הרשות שהנפיקה את מסמך המקור;
(2)
עורך דין;
(3)
עובד של חבר הבורסה או עובד של תאגיד קשור כהגדרתו בחוק העיסוק, של חבר הבורסה, המנוי בתוספת השלישית לחוק, שלפניו הוצג המסמך המקורי;
(4)
רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות (להלן – האמנה לביטול דרישת האימות);
(5)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ.
(ג)
חבר בורסה ינקוט אמצעים סבירים בהתייחס לסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לאימות פרטי הזיהוי של נהנה ובעל שליטה בחשבון כאמור בסעיף 3(ב) עד (ד), תוך שימוש במידע רלוונטי או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן המניחים את דעתו; לצורך כך רשאי חבר הבורסה לאמת את פרטי הזיהוי כאמור עם מרשם האוכלוסין.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי הממונה, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת להורות על דרכי אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות.
הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה [תיקון: תשע״ח]
(א)
בעת פתיחת חשבון ידרוש חבר הבורסה מהמבקש לפתוח חשבון הצהרה בחתימת מקור אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר המבקש לפתוח חשבון כי קיים נהנה בחשבון – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; נפתח החשבון שלא בידי בעל החשבון, ידרוש חבר הבורסה גם מבעל החשבון הצהרה כאמור לפני ביצוע פעולה בחשבון; ואולם –
(1)
היה הנהנה בלתי ידוע, כאמור בסעיף 3(ב)(1) – יצהיר על כך המבקש לפתוח חשבון;
(2)
התבקש חבר הבורסה לפתוח חשבון כאמור בסעיף 3(ב)(2), ישמור העתק מהחלטת בית משפט, בית הדין או ההוצאה לפועל המעידה על המינוי;
(ב)
בעת פתיחת חשבון בעבור תאגיד, ידרוש חבר הבורסה הצהרה מן התאגיד בחתימת מקור או באישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד.
(ג)
בעת ביצוע פעולה כמפורט בסעיף 12, אם נעשתה שלא באמצעות חשבון כלשהו של בעל חשבון, ידרוש חבר הבורסה ממקבל השירות, הצהרה בחתימת מקור אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר מקבל השירות כי קיים נהנה בחשבון, תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים.
(ד)
ההצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ייעשו לפי הטופס שבתוספת השנייה.
(ה)
חבר בורסה יבדוק אם ההצהרה, כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), סבירה על פניה.
פטור חלקי [תיקון: תשע״ח]
(א)
האמור בסעיפים 3(ב), ו־(ד)(2) וכן 5(א) לגבי רישום נהנה בחשבון לא יחול על –
(1)
חשבון של מוסד ציבורי;
(2)
חשבון של תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה, חשבון לקרן וחשבון של מנהל תיקים ללקוחותיו;
(3)
חשבון ניירות ערך שגוף מחוץ לארץ מבקש לפתוח בעבור לקוחותיו, לרבות חשבון כספי הקשור במישרין לחשבון ניירות הערך, ובלבד שחלות על אותו גוף הוראות החוק או הוראות רשות מוסמכת המחייבות זיהוי לקוחות לעניין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור, והוא הגיש לחבר הבורסה הצהרה על כך; פסקה זו לא תחול אם בעל החשבון הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה;
(4)
חשבון של גוף מוכר;
(5)
חשבון בעבור הקדש ציבורי הרשום אצל רשם ההקדשות הציבוריים;
(6)
חשבון בעבור הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בית הדין הרבני כי הוא הקדש דתי רבני שנועד למטרות ציבוריות, אלא אם כן קיבל חבר הבורסה הודעה מבית הדין הרבני כי האישור בוטל;
(7)
חשבון שמנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;
(8)
חשבון שמנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שהיתרה בחשבון, בסוף כל יום עסקים, וכן כל פעולה בחשבון, אינה עולה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;
(9)
חשבון מסוג אחר שהורה הממונה.
(ב)
פתיחת חשבון כאמור בסעיף קטן (א)(7) ו־(8) תותנה בהצהרה לפי הטופס שבתוספת השנייה, של המבקש לפתוח חשבון, על המטרה המיוחדת של החשבון.
(ג)
חדל להתקיים בבעל החשבון אחד התנאים כאמור בסעיף קטן (א)(7) ו־(8), תישלח לו התראה על כך; המשיך בעל החשבון לפעול בחשבון כאמור לאחר שנשלחה ההתראה, לא יבצע חבר הבורסה כל פעולה יזומה בחשבון למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות, אלא אם כן ימלא בעל החשבון הצהרה על נהנים לפי סעיף 5.
(ד)
האמור בסעיפים 3(ג), (ד)(3) ו־5(ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות של תאגיד בנקאי, של מבטח, של קרן, של קופת גמל, של חברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה ושל חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה ב־OECD וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שהורה עליו הממונה; בסעיף זה ובסעיף 7, ”בורסה“ – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994.
(ה)
נשלטת חברה בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ד), יראו בחברה כאמור בסעיף קטן (ד) בעל שליטה.
חשבון קורספונדנט [תיקון: תשע״ח]
בפתיחת חשבון קורספונדנט יחולו על אף האמור בפרק זה, הוראות אלה:
(1)
חבר הבורסה ירשום את –
(א)
שם התאגיד, ואם המדובר בשלוחה – גם שם החברה־האם;
(ב)
לגבי תאגיד זר – שם מדינת ההתאגדות ושם הרשות המפקחת על התאגיד לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור;
(ג)
מען, מספר טלפון ושמות אנשי קשר;
(ד)
שם ומען של המחזיקים ב־20% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד, אלא אם כן הרשות המפקחת על התאגיד לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור היא בישראל או באחת ממדינות ה־OECD ומניותיו של התאגיד או מניות חברה השולטת בו נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה באחת ממדינות ה־OECD; לעניין זה, ”אמצעי שליטה“ – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
(2)
חבר הבורסה יקבל בעת פתיחת החשבון מסמכים אלה:
(א)
לגבי תאגיד זר – העתק של הדוח הכספי השנתי האחרון או תמצית מדוח כספי שנתי אחרון שפורסם במאגר מידע ציבורי;
(ב)
מכתב בקשה לפתיחת חשבון; חבר הבורסה ישמור את המכתב חמש שנים לפחות לאחר סגירת החשבון;
(3)
בעת פתיחת חשבון קורספונדנט לתאגיד שהתאגד מחוץ לישראל במדינה שאיננה חברה ב־OECD יקבל חבר הבורסה גם את המסמכים המפורטים להלן וישמור אותם חמש שנים לפחות לאחר סגירת החשבון:
(א)
רישיון מאת הרשות המפקחת;
(ב)
מסמכי התאגדות;
(ג)
אחד מאלה:
(1)
המלצות מבנקים במדינות החברות ב־OECD, שמנהלים חשבון קורספונדנט לתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל חבר הבורסה;
(2)
מסמך המעיד על כך שהתאגיד המבקש לפתוח חשבון אצל חבר הבורסה מנהל חשבון קורספונדנט בבנקים כאמור, וכן הצהרת התאגיד שחלות עליו הוראות חוק או הוראות הרשות המוסמכת המחייבות זיהוי והכרת לקוחותיו לענין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור;
(4)
לא יפתח חבר בורסה חשבון קורספונדנט, אלא אם כן אישר זאת נושא משרה, בחבר הבורסה, לרבות מי שכפוף למנהל הכללי;
(5)
חבר בורסה יפתח חשבון קורספונדנט רק לבנק המורשה במקום שיש לו נוכחות פיזית ושבו הוא מנהל עסקים מול לקוחות, ואולם חבר בורסה לא יפתח חשבון קורספונדנט לבנק כאמור אם הוא מאפשר שימוש בחשבונותיו בידי תאגיד שלא מתקיימים בו התנאים האמורים.
חשבון במערכת סגורה [תיקון: תשע״ו, תשע״ח]
(א)
בסעיף זה –
”חשבון במערכת סגורה“ – חשבון המשמש אחד מאלה:
(1)
לביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים;
(2)
למתן שירותי משמורת של פיקדונות כספיים וכן שירותי משמורת של ניירות ערך ונכסים פיננסים;
ומקור הכספים הבלעדי לרכישת ניירות הערך, הנכסים הפיננסיים או הפיקדונות הכספיים הוא חשבון המקור; ובלבד שהכספים, ניירות הערך והנכסים הפיננסיים מועברים בחזרה לחשבון המקור;
”חשבון במערכת סגורה בלא שירותי משמורת“ – חשבון המשמש אך ורק לביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, ומקור הכספים הבלעדי לרכישתם הוא חשבון המקור הנותן גם את שירותי המשמורת בנאמנות של ניירות ערך ונכסים פיננסיים כאמור ובלבד שהכספים, ניירות הערך והנכסים הפיננסיים מועברים בחזרה לחשבון המקור;
”חשבון המקור“ – חשבון של אותו בעל חשבון בחבר בורסה אחר או בתאגיד בנקאי;
”חשבון פיקדון כספי במערכת סגורה“ – חשבון המשמש אך ורק למתן שירותי משמורת של פיקדונות כספיים, ומקור הכספים הבלעדי הוא חשבון המקור, ובלבד שהכספים מועברים בחזרה לחשבון המקור;
”שירותי משמורת של פיקדונות כספיים“ – שירותי משמורת לפיקדונות כספיים שמחזיק במרוכז חבר הבורסה בחשבון נאמנות לקוחות לפי תקנון הבורסה.
(ב)
בפתיחת חשבון במערכת סגורה לא יחול סעיף 9.
(ג)
בפתיחת חשבון במערכת סגורה בלא שירותי משמורת, לא יחול סעיף 9 ולגבי חשבון של תאגיד המנוי בפסקאות (2) עד (7) בסעיף 14 לא יחול גם סעיף 2.
(ד)
בפתיחת חשבון פיקדון כספי במערכת סגורה לא יחולו אלה:
(1)
לגבי חשבון של יחיד – סעיפים 2, 5(א) ו־9;
(2)
לגבי חשבון של מי שאינו יחיד – סעיפים 2 ו־9.
(ה)
על אף האמור בסעיפים 4(א) ו־5(א) ו־(ב), בפתיחת חשבון במערכת סגורה, חשבון במערכת סגורה בלא שירותי משמורת וחשבון פיקדון כספי במערכת סגורה לתאגיד, רשאי חבר הבורסה, לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי, ולקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה שלא בחתימת מקור ורשאי שלא לאמת את פרטי הזיהוי של מורשה החתימה; בפתיחת חשבון במערכת סגורה וחשבון במערכת סגורה בלא שירותי משמורת, אם בעל החשבון יחיד – על אף האמור בסעיף 5(א), רשאי חבר הבורסה לקבל הצהרה על נהנה באישור הלקוח גם באמצעים אלקטרוניים.
(ו)
על אף האמור בסעיף 4(א), בפתיחת חשבון פיקדון כספי במערכת סגורה ליחיד, רשאי חבר הבורסה, לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי ורשאי שלא לאמת את פרטי הזיהוי של מורשה החתימה.
(ז)
מקום שבו נדרשת הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה בפתיחת חשבון לפי הוראות סעיף זה, ידרוש חבר הבורסה מהמבקש לפתוח חשבון גם הצהרה כי הפרטים שמסר לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסר לתאגיד הבנקאי או חבר הבורסה שבו מתנהל חשבון המקור.
(ח)
בחשבון שנפתח לפי הוראות סעיף זה –
(1)
לא יבצע חבר הבורסה פעולה, בלא שאימת כי בעל החשבון הוא אותו בעל החשבון בחשבון המקור;
(2)
לא יבצע חבר הבורסה פעולה, בלא שאימת כי הכספים, ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים שהועברו לחשבון, הועברו מחשבון המקור;
(3)
לעניין סעיף קטן זה, ”פעולה“ – לרבות שירותי משמורת;
(4)
הממונה רשאי להורות לחבר בורסה על דרכי אימות הפרטים כאמור בפסקאות (1) ו־(2).
(ט)
סעיף זה לא יחול אם בעל החשבון הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה.
זיהוי פנים אל פנים [תיקון: תשע״ח]
(א)
חבר בורסה יזהה את בעל החשבון ומורשה החתימה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, לפני הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:
(1)
עובד של חבר הבורסה או עובד של תאגיד קשור כהגדרתו בחוק העיסוק של חבר הבורסה;
(2)
בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(3)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;
(4)
רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;
(5)
עובד של תאגיד בנקאי או של בנק הדואר;
(6)
זיהוי אחר שאישר לו הממונה.
(ב)
חבר הבורסה יזהה פנים אל פנים לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, אדם המבצע פעולה, החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 12, ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה. לעניין סעיף קטן זה, ”פעולה“ – פעולה המבוצעת במשרדי חבר הבורסה.
(ג)
חבר הבורסה ירשום את פרטי האדם שביצע את הזיהוי.
שמירת מסמכי הזיהוי [תיקון: תשע״ח]
חבר בורסה ישמור את מסמכי הזיהוי לתקופה של חמש שנים לפחות אחרי שייסגר החשבון, או אחרי ביצוע פעולה כאמור בסעיף 3(ו), או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים מסוימים שבהם מסמכי הזיהוי נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על הוראות החוק; שמירת מסמכי הזיהוי, למעט הצהרה שניתנה בחתימת מקור, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969, ובלבד שתאפשר איתור יעיל וזמין שלהם; לעניין זה, ”מסמכי זיהוי“ – כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה ומסמכים עיקריים ששימשו את חבר הבורסה להכרת בעל חשבון בהתאם לסעיף 2.
ביטול הקלות [תיקון: תשע״ח]
לגבי חשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור, ישקול חבר הבורסה, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור, את ביטול הפטורים או ההקלות שניתנו לגביו; לעניין זה, ”חשבון“ – חשבון שננקטו לגביו הליכי זיהוי חלופיים לפי סעיף 4(ד), חשבון שבו קיים פטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או חשבון שניתנו לגביו הקלות כאמור בסעיף 8.
מניעת הפרת החובה בדבר איסור גילוי ועיון [תיקון: תשע״ח]
במקרה של פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון כאמור בסעיף 2(ג) או אם התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור כאמור בסעיף 10א, וחבר הבורסה סבור כי ביצוע בקרה שוטפת בהתייחס להליך הכרת בעל החשבון או ביטול פטורים או הקלות, לפי העניין, יובילו להפרת חובתו לפי סעיף 16 לצו, רשאי הוא שלא לעשות כן, וידווח לרשות המוסמכת על החשש כאמור.

פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח

בקרה על פעילות בחשבון [תיקון: תשע״ח]
חבר בורסה יקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק ויבדוק כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם בעל החשבון, וזאת לפי רמת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים חבר הבורסה בקרה מוגברת –
(1)
על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(2)
על פעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או של איש ציבור זר;
(3)
על חשבונות או על פעילות שיש בהם סיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור.
דיווח לפי גודל הפעולה [תיקון: תשע״ח]
(א)
חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת על פעולות כמפורט להלן:
(1)
הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(2)
הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי מחוץ לישראל ופעולה של תשלום שיקים שהוצגו לגבייה בידי מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, ידווח חבר הבורסה על פעולה כאמור בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(3)
העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל, באמצעות חשבון, בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור וכן העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה או בטריטוריה כאמור או לחשבון כאמור, ידווח חבר הבורסה אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות; לעניין זה, ”העברה“ – לרבות העברה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים;
(4)
(נמחקה);
(5)
פעולה במזומן שאינה מבוצעת בחשבון כלשהו של בעל חשבון, לרבות הפקדת מזומנים לצורך העברתם מחוץ לישראל או משיכת מזומנים שהתקבלו מחוץ לארץ, שלא באמצעות חשבון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות וכן על הפקדת מזומנים או משיכת מזומנים כאמור בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות, הנעשית אל מול מוסד פיננסי במדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה;
(6)
החלפת שטרות ומעות במזומן, לרבות המרה, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות.
(ב)
האמור בסעיף קטן (א)(2), (3) ו־(5) לא יחול על פעולה שביצע חבר בורסה בעבור חבר בורסה אחר, תאגיד בנקאי, בנק הדואר אף אם הפעולה נעשתה בעבור לקוחותיהם.
דיווחים נוספים [תיקון: תשע״ח]
(א)
חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מקבל השירות, לרבות ניסיון לביצוע פעולות, שלפי המידע המצוי ברשות חבר הבורסה, נחזות בעיניו בלתי רגילות.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת השלישית כפעולה בלתי רגילה.
(ב1)
חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של מקבל השירות שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור.
(ג)
אין בדיווח על פעולה לפי סעיף 12 כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף זה.
פטור מדיווח
חבר בורסה יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 12 אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה:
(1)
מוסד ציבורי;
(2)
תאגיד בנקאי;
(3)
בנק הדואר;
(4)
מבטח;
(5)
חבר בורסה אחר;
(6)
קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה;
(7)
קרן.
פרטי הדיווח [תיקון: תשע״ח]
דיווח לפי סעיפים 12 ו־13 יכלול פרטים אלה:
(1)
לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של בעל החשבון –
(א)
מספר החשבון;
(ב)
שם החשבון, אם קיים;
(ג)
תאריך פתיחת החשבון;
(ד)
כתובת למשלוח דואר;
(2)
לגבי הפעולה המדווחת –
(א)
תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי חבר הבורסה;
(ב)
סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;
(ג)
סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבע;
(ג1)
סוג הנכס המועבר – מזומנים, ניירות ערך או נכסים פיננסיים;
(ד)
מספר סידורי של הדוח;
(ה)
לגבי דיווח לפי סעיף 12(א)(2), (3) ו־(5) – גם פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה, שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומענו, שם המוסד הפיננסי בצד האחר, אם ידועים; בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – שם המוסד הפיננסי בצד האחר, שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה כפי שנמסר ומספר זהותו אם נמסרו; בפעולה אל מול מוסד פיננסי ברשות הפלסטינית – גם מספר זהותו של הצד האחר לפעולה, כפי שנמסר;
(ו)
סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 12;
(ז)
סיבת הדיווח, לפי סעיף 13, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח על כל נסיבותיה;
(3)
לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה אם קיימים, ובדיווח לפי סעיפים 12(א)(1), (2), (5), ו־13, לגבי מבצע הפעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה, ולגבי המנסה לקבל שירות או המנסה לבצע פעולה, אם הפרטים ידועים –
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
מען;
(ד)
מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;
(ה)
ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(ו)
ביחיד – מין;
(ז)
מעמד מבצע הפעולה או מקבל השירות (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);
(4)
לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).
איסור גילוי ועיון
גילוי עובדת גיבושו, קיומו, אי־קיומו או תוכנו של דיווח לפי סעיף 13, וכן עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, עובדת קיומה של בקשה לדיווח כאמור או תוכנו של אחד מאלה, וכן מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה אסור, זולת למי שמוסמך לכך לצורך מילוי תפקידו כחבר הבורסה, לממונה או למי שהוא הסמיכו, לרשות המוסמכת או לפי צו בית משפט.

פרק ד׳: בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה

חובת בדיקה אל מול הרשימה [תיקון: תשע״ח]
חבר בורסה יבדוק אל מול הרשימה –
(1)
אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה;
(2)
אם שמו של מבצע פעולה כאמור בסעיף 3(ו) ו־(ז) מצוי ברשימה;
(3)
אם שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לעניין זה, ”פעולה“ – כל אחת מאלה:
(א)
העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ ומחוץ לארץ לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל ואולם בוצעה דרך ישראל;
(ב)
העברה מישראל למדינה או לטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור; נפרע בפסקת משנה זו הוא מי שרשום כבעל חשבון ברשומה האלקטרונית שצירף מוסד פיננסי כאמור להצגת השיקים;
(ג)
העברה ממדינה או מטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;
(4)
האמור בפסקה (3) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו־(ג) בה, אם חבר הבורסה קיבל את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, חבר בורסה אחר, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין בעבורם ובין בעבור לקוחותיהם, או שהיעד של פעולת ההעברה הוא מוסד ציבורי, חבר בורסה אחר או תאגיד בנקאי, בין לאחד מהם ובין ללקוחותיהם.

פרק ה׳: שונות

קביעת מדיניות [תיקון: תשע״ח]
חבר בורסה יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק, לרבות בנושאים אלה:
(1)
הליך הכרת בעל חשבון;
(2)
מעקב אחר איומי הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים, בין השאר, מטכנולוגיות חדישות, בפרט אלה המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים;
(3)
התמודדות עם העברות אלקטרוניות שאינן מלוות בכל פרטי יוזם ההעברה.
ניהול רישומים ושמירתם [תיקון: תשע״ח]
(א)
חבר בורסה יקיים מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות, פרטי הזיהוי של בעלי החשבון, מורשי החתימה, הנהנים ובעלי השליטה.
(ב)
חבר בורסה ישמור את רישומי העסקאות, לרבות מסמך ההוראה לביצוע פעולה וכן כל התכתבות עסקית לתקופה של חמש שנים מיום רישום הפעולה בספרי חבר הבורסה, כך שיתאפשר שחזור מלא ויעיל, לרבות של עסקה בודדת, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים מסוימים שבהם רישומי העסקאות, מסמך ההוראה לביצוע פעולה או ההתכתבות העסקית נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק; שמירת המסמכים האמורים יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969; בהעדר מסמך הוראה לביצוע פעולה, ישמור חבר הבורסה את הרשומה הממוכנת המעידה על מתן הוראה לביצוע הפעולה.
(ג)
חבר בורסה ישמור תיעוד בכתב של בדיקת פעילות כאמור בסעיף 11 וממצאיה לתקופה של חמש שנים ממועד ביצוע הבדיקה או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים מסוימים שבהם תיעוד כאמור נדרש לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק.
מסירת מסמכים ידיעות והסברים
חבר בורסה ימסור, לפי דרישה, לרשות ניירות ערך או לעובד שהרשות הסמיכה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטל).
ביטול
תחילה
תחילתו של צו זה 6 חודשים מיום פרסומו.
הוראת מעבר
למן תום שנתיים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע חבר בורסה כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני יום תחילתו של צו זה, אלא אם כן קיים את הוראות סעיף 2, בהתאם להיכרותו עם בעל החשבון, למעט משיכת היתרה הקיימת, סגירת החשבון, פירעון חובות וסגירת פעילות בנגזרים לצורך סגירת חשבון; לעניין זה, ”פעולה“ – פעולה יזומה של בעל חשבון שניתנה לאחר יום תחילתו של צו זה.

תוספת ראשונה

[תיקון: תשע״ח]

(סעיפים 6(א)(3), 8(ט), 11(1) ו־(2), 12(א)(2), (3) ו־(5), 15(2)(ה), 17(3)(ב) ו־(ג) והתוספת השלישית)

רשימת המדינות והטריטוריות

[תיקון: תשע״ח]
מדינה או טריטוריה כפי שיקבע ראש הרשות המוסמכת מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה־FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין־לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, הכול כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת; ראש הרשות המוסמכת רשאי לקבוע כי סעיפים 12(א)(2), (3) ו־(5) ו־15(2)(ה) לצו לא יחולו לגבי חלק מהמדינות והטריטוריות המפורטות בפסקה זו לעיל. קביעות, כאמור, יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת.
[תיקון: תשע״ו]
(נמחק).
[תיקון: תשע״ו]
מדינות או טריטוריות אלה: איראן, אלג׳יריה, אפגניסטן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לבנון, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, מרוקו, סודאן, סומליה, סוריה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, רצועת עזה, תוניס, תימן.

תוספת שנייה

(סעיפים 5(ד) ו־6(ב))

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם מלא), בעל מספר זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי בחשבון מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.
[תיקון: תשע״ח]
החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע הממונה. מצורפת אסמכתה.
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;
מטרת החשבון היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק);
מטרת החשבון היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;
הסיבה לכך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
הנהנים בפעולה/בחשבון הם:
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדותמין
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
אין בעל שליטה בתאגיד;
בעלי השליטה בתאגיד הם:
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדותמין
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
[תיקון: תשע״ו]
בחשבון שנפתח לפי סעיף 8 – הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לחבר הבורסה שבו מתנהל חשבון המקור.
אני מתחייב להודיע לחבר הבורסה בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי־מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

תוספת שלישית

(סעיף 13(ב))

רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות

פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 12.
פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי.
נראה שקיים בחשבון נהנה, בלי שבעל החשבון הצהיר על כך.
[תיקון: תשע״ח]
פעילות שבעטיה החליט חבר הבורסה שלא לפתוח או לסגור את החשבון ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור.
[תיקון: תשע״ח]
פעילות שנראה כי נועדה להחליף פעילות של ארגון שהוכרז ארגון טרור לפי סעיפים 3(א), 4(א), 6(א) או 11(א) לחוק המאבק בטרור.
[תיקון: תשע״ח]
פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיפים 11(א)(2) או (3) לחוק המאבק בטרור.
פעילות הנראית חסרת היגיון עסקי או כלכלי, בהתייחס לסוג החשבון או לדרכי התנהגותו של בעל החשבון.
פעולה בחשבון, בהיקף מהותי, באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה.
כמה פעולות בחשבון שבהן, בלא סיבה נראית לעין, נמשכים כספים וניירות ערך סמוך לאחר שהופקדו, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל.
העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון.
הפעולה בחשבון בלתי אופיינית לבעל החשבון או לסוג החשבון, בלא סיבה נראית לעין.
היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין.
כמה פעולות בחשבון לאותו יעד או מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין.
הפקדות מרובות, בלא סיבה נראית לעין, בידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה.
ניהול כמה חשבונות אצל חבר הבורסה, שאינו מתיישב עם פעילות בעל החשבון.
העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה או אל גופים כאמור.
הצהרה שניתנה לפי צו זה, שנחזית להיות בלתי נכונה.
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח עם גופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה.
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם פעילותו של הארגון, ככל הידוע לחבר הבורסה.


ח׳ באלול התש״ע (18 באוגוסט 2010)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.