פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ענין ימי העומר. הנה ענין העומר, כבר בארנו שהם ימי הדינין, שהם סוד ש"ך דינין. אמנם בימים האלו, אין בז"א עדיין רק מוחין דקטנות, ולכן מתו כ"ד אלף תלמידי ר' עקיבא בזמן העומר וסוד הענין, שכבר ידעת, שר"ע שורש נשמתו מן הה' גבורות, רק שאינו מבחינת הה' גבורות אחרי התפשטותן, רק בהיותם בשרשם למעלה במקום הדעת דז"א. והנה הכ"ד אלף תלמידים שלו, היו מן המוחין דקטנות אלהים, ולכן היו מקטרגים ושונאים זה את זה. והנה מספרם היו כ"ד אלף תלמידים, והענין כי שם מוחין דקטנות הוא שם אלהים, ואמנם יש בו ק"ך צירופים, ויש בו כ"ד צרופים שמתחילין באות אלף כנודע, ואלו הכ"ד, היו כולם שרשם מן כ"ד צרופי אלהים המתחילין באות אלף, לכן היו כ"ד אלף תלמידים, כי הם מסוד צרופי האלף, ואלף ואלף הכל אחד:

וזולת זה כבר ידעת, כי אלהים דמילוי ההי"ן ברבוע, גימטריא אלף, ולכן מתו כ"ד אלף תלמידים בימים ההם של עומר, שנאחזו בהם החיצונים, להיותן דינין, דוגמת עליונים שיונקים החיצונים משם אלהים דקטנות, ולכן נתייחסו אלו תלמידים לרבי עקיבא, כי הם דינין דקטנות, וכשבאים שם דינין דגבורות וגדלות, יונקים משם:

ואח"כ מה עשה ר"ע, לקח חמשה תלמידים - רבי מאיר, ורבי יהודה, ור"א בן שמוע, ורש"מ, ורבי נחמיא, ואלו נתקיימו. והענין, כי אלו הם סוד ה"ג דגדלות, ולכן נתקיימו. ואלו באו אחרי הכ"ד אלף תלמידים. כי כן דרך ה"ג דגדלות, לבא אחר גבורות דקטנות, ומתקיימין אותן דגדלות:

והנה בארנו, כי ר"ע הוא מן ה"ג לבד שבדעת למעלה, ואלו ה' חכמים אע"פ שהם ה"ג, עכ"ז מפני שהם ה' גבורות המתפשטין, הם תלמידים לר"ע, שהוא הגבורת הוד שבדעת לבד, מפני שהיא עליונה שהוא בדעת:

ודע, כי אע"פ שבארנו כי אלו הה' חכמים שרשם מה"ג אלו, עכ"ז זהו רשם הראשון בעת שנולדו, אמנם אח"כ ע"י מעשיהם, גדלו למעלה למעלה, כל א' לפי מציאותו:

אמנם סוד כ"ד אלף תלמידי ר"ע שמתו עד ל"ג בעומר אלו, לפי שר"ע הוא סוד הדעת, בין מבחי' קטנות בין מבחי' גדלות, והנה הדעת כלול מחו"ג, ושניהם אלהים במלוי אלפין, ונחלקים בציורם, יו"י או יו"ד כנודע, וז"ס שם עקיבא, כי עקב גי' ב' אלהים, של ה"ח וה' גבורות, וי"א היתרים במלת עקיבא, הם מיני הציורים של ב' אלהים עצמן דחו"ג, הראשון במלת עק"ב מעקיבא, כי אלהי"ם של גבורה ציור א' יו"ד, ושל חסדים א' העיקרי יו"י. ומן כ"ד צרופי של אות א' של אלהים, כולם מתחילין בא', ומשם כ"ד אלף תלמידי ר"ע, להיותן שרשם מן האלף, לכן היו כ"ד אלף. ולהיותן שרשם מן הדינין, לכן בימי העומר שאז התעוררות המוחין אלו דקטנות, אז פגעה בהן מדת הדין של קטנות, ומתו בקטנותם. ובא ל"ג בעומר, אז נתגלה שם אכדט"ם שבבינה, שהוא חילוף שם אלהים, ולכן הוא יותר רחמים, משא"כ בחילוף הוי"ה, שהוא נהפך מרחמים לדין. אך חילוף שם אלהים, מורה על התחלפות הדין לרחמים, ואלו הם סוד ה' גבורות דגדלות, וז"ס בטחו בה' עדי עד, הוא שם אכדט"ם גימ' ע"ד, להיותו רחמים, לכן תלוי בו הבטחון, ולזה רמזו בזוהר פרשת וארא, על פסוק זה, ושם נאמר כי עד"י ע"ד הוא בבינה, ויובן עם מה שאמרנו כאן:

ואמנם מה שנתחלף שם אלהים, הן ג' אותיות אמצעית שהם כד"ט, כי אותיות א"ם, אינן מתחלפות, ואותיות אלו המתחלפות מדין ונעשין רחמים, הם גי' ל"ג, וזהו ע"ד הג"ל הזה ביני וביניך, כי שם נקרא ע"ד, וג' אותיות אלו המתחלפות, גי' ג"ל, זהו הגל הזה ע"ד. ואמנם בהתגלות שם זה, אז פסקו מלמות, כי הוא רחמים, ואז סמך ר"ע תלמידים אחרים, שהם ר"מ ור"י וכו', שהם ה' גבורות דגדלות, נגד ה' אותיות אכדט"ם רחמים, ואלו נתקיימו בעולם, והגדילו ועשו פרי. ואמנם רבי עקיבא, שהוא כולל גם הדעת דגדלות, הוא שורש לכולם, ורב להם, כי התלמידים הם בחינת הגבורות המתפשטות בגופא, והוא כללות דעת העליון בשרשו ובמקומו:

מע"ח - מורי זלה"ה, לא היה מסתפר מערב פסח עד ערב שבועות כלל ועיקר, לא בר"ח ולא בל"ג בעומר, ואמר לי הטעם שלא לגלח בימים אלו, כי כבר ידעת, כי יש תיקון א' בגולגלתא, והוא נקרא עמר נקי. ויש תיקון הב' הנקרא טלא דבדולחא. (א):

הגהה (א) א"מ - כי בימים אלו מתעוררין אז גולגלתא דא"א עמר נקי שהם נ"ה דרדל"א, שהם שערות א"א) (א"מ - מ"כ בכ"י של הרח"ו ז"ל, כי עמר גי' קרי עכ"ל, וז"ס י"פ ע"ב גים ' ע מ"ר ב מ ל וי, כ י הטפה בבחי' חסד כנודע, אח"כ מצאתי בנע"ח נוף א' פ' בראשית על הזוהר, וכ"כ בהדיא כנ"ל, ע"ש באורך. צמח - הטעם שאין אנו נוהגין אבילות, אלא שלא לגלח השערות הם דינין בסוד אלפין, והם צירופי אלהים שהוא דין, המתחלף בא' שהם כ"ד כנודע, והנה הרמז ההוא עמר לגולגלת, דהיינו שהדיבור וחשבון העומר הוא בשערות הגלגלת. ומנלן שהעומר הוא שערות דכתיב שער ראשו כעמר נקי, והעמר חסר ו' והיינו עמר נקי:

והנה ז"ס פסוק והעומר עשירית האיפה, כי עומר גימ' ש"י עלמין, ומלא העומר מן, אז מ"ן עמ"ר גי' ת' עלמין, דירתון צדיקייא ארבע מאות שקל כסף, וכן ב"פ עומר גי' כתר, שהוא גלגלת, והעמר נקי שהם השערות הם בכתר. והנה העומר עשירית האיפה הוא, סוד אותיות פא"ה, שהיא המלכות הנקרא אלהים, והיא מדה י', וזהו עשירית האיפה:

והנה ר"ע, היה דורש סוד קוצין אלו, בסוד דורש כתרי ותיות, ולכן לפי שמתו תלמידיו, אסור להסתפר בימים האלו. עומר גי' ש"י עולמות יש מאי"ן, והוא יש מיששכר חמר גרם, שבא בר"ע, וזה סוד אנשכנו כחמור, והיה דורש תלי תלין של הלכות על כל קוץ וקוץ, מעין קצותיו תלתלים, הנרמזין בשערות, היוצא מן האין, שערי תורה, לכן מתו כ"ד אלף, כי לא קיימו את התורה הבא מן היש, וזהו להנחיל אוהבי יש המיוחדים, לכן אלו שהפרידו, מתו בימי העומר, שהם מקור היש. לכן המספר וכחות השערות הנרמזין בי"ש שהוא עומר, והעומר לגולגלת מבחינת שערות העליונים, לכן נרמזו בזורה גורן השעורים, וזהו תחלת קציר שעורים:

בזמן הזה בענין ההולכים על הקבר רשב"י ור"א בנו במירון בל"ג בעומר, אני ראיתי למורי ז"ל זה שמונה שנים, שהלך עם אשתו ועם ביתו, והיה שם ג' ימים ההם. גם העיד לי הרי"ס ששנה אחד קודם שהכרתי אותו, שהלך שם לגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם. גם העיד לי הר"א הלוי, כי הוא היה נוהג לומר נחם בברכת תשכון, וכשמסיים אחר התפלה, אמר מורי ז"ל בשם ר' שמעון בן יוחאי הקבור שם, שאמר לי אמור לאיש הזה, למה הוא אומר נחם ביום שמחתי, לכן הוא יהיה בנחמה בזמן קרוב, וכן לא יצא חודש עד שמת בנו הגדול, וקיבל כוס נחמה עליו, נראה מכל זה, שיש שורש ליציאה זו. והטעם שמת רשב"י ביום ל"ג בעומר, כי הוא מתלמידי רבי עקיבא הנ"ל, שמתו בספירת העומר הנ"ל:

והנה אעמיד לפניך כוונת מ"ט יום של הספירה, כדי שתהיה תמיד לעיניך:

ליל א' - יוד הי ויו הי, פנימית נצח יש"ס, בחכמה דז"א, גדלות א' מצד החכמה. ונכנס א"מ וא"פ, וחלק מלכות דחסד א', בספירת חסד דז"א, ולנוקבא נכנס חלק מלכות דגבורה א' בחסד שלה, ומאיר יומא קדמאה, בחי' מלכות שנכנס בחסד שלו, ליומא קדמאה דנוקבא, לבחי' מלכות שנכנס בחסד שלה, אדם א', יוד הי וא () () (),עולה אדם, א דאהיה א' נבלע בז"א. ומאיר א דאבגית"ץ. במזמור אלהים, בפסוק י' דישמחו, ויכוין מה שפגם בספירת חסד דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל ב' - יוד הי ויו הי, פנימית נצח תבונה, בחכמה דז"א, גדלות א' מצד אמא, ונכנס אור מקיף וא"פ, חלק דיסוד בחסד א', בספירת חסד ז"א, והמלכות נדחית לגבורה. ולנוקבא נכנס חלק יסוד דגבורה א', בספירת חסד שבה, והמלכות נדחית לגבורה שלה, ומאיר יומא תנינא, בחי' מלכות שנכנס בגבורה שלו, ליומא תנינא דנוקבא, לבחי' מלכות שנכנס בגבורה שלה, אדם ב' () הי יוד ה () () עולה אדם. ה' דאהיה א' נבלע בז"א, ומאיר ב' דאב"ג ית"ץ. במזמור, יחננו. בפסוק, ש' דישמחו. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת חסד זו"ן. יהוה יהוה:

ליל ג' - אכדט"ם, חיצונית חסד דאו"א עלאין, קטנות ב' מצד או"א, בחכמה דז"א, ונכנס א"פ וא"מ דחלק הוד דחסד א', בספירת חסד דז"א, והיסוד שהיה שם, נדחה לגבורה, והמלכות שהיה בגבורה, יורד לת"ת. ולנוקבא ונכנס חלק הוד דגבורה א' בחסד שלה, וי"מ נדחין לגבורה ות"ת שלה, ומאיר יומא ג' דדכורא, ליומא ג' דנוקבא, לבחי' מלכות שנכנס בת"ת שלה אדם הג', () (() () () () () וא"ו ה"י () () () (() () () () עולה אדם. י' דאהיה א', נבלע בז"א. ומאיר ג' דאבגית"ץ, במזמור ויברכנו, בפסוק מ' דישמחו. ויכוין לתקן מה שפגם בחסד זו"ן. יהוה יהוה:

ליל ד' - יוד הי ויו הי, פנימית חסד אמא עילאה, גדלות ב' מצד אמא, בחכמה דז"א, ונכנס א"פ וא"מ דחלק נצח דחסד א', בספירת חסד דז"א, והוד בגבורה, ויסוד בת"ת, והמלכות בנצח. ולנוקבא נכנס חלק נצח דגבורה א', בספירת חסד דנוקבא, והי"מ נדחין לגבורה ות"ת ונצח שלה, ומאיר יומא ד', בחי' מלכות של חסד שנכנסה בנצח דכורא, ליומא ד' דנוקבא, בחי' מלכות דגבורה א' שנכנס בנצח שלה. אדם ד' () וד הי ואו ה' () עולה אדם. ה' דאהיה א', נבלע בז"א. ומאיר י' דאבגית"ץ. במזמור יאר. בפסוק ח' דישמחו, ויכוין לתקן מה שפגם בחסד דזו"ן.יהוה יהוה:

ליל ה' - אלף למד הי יוד מם, חיצונית נצח יש"ס ותבונה הנקרא קטנות ראשון דאו"א, בחכמה דז"א, ונכנס חלק ת"ת דחסד א', בספירת חסד דז"א, ונצח בגבורה, והוד בת"ת, ויסוד בנצח, והמלכות בהוד. ולנוקבא, נכנס חלק ת"ת דגבורה א', בספירת חסד שלה, ונה"ים נדחין לגבורה תפארת נצח הוד שלה, ומאיר יומא ה' בחי' המלכות דחסד א', שנכנסה בהוד דכורא, ליומא ה' דנוקבא, בחי' מלכות דגבורה שנכנסה בהוד שלה. אדם ה' () () () () () () () () () יו"ד ה"י () עולה אדם. א' דאהי"ה ב', נבלע בז"א. ומאיר ת' של אבגית"ץ. במזמור, פניו. בפסוק, ו' דוישמחו. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת חסד דזו"ן יהוה יהוה:

ליל ו' - יוד הי ויו הי, פנימית חסד דאבא עלאה, רשימו שלו מצד אבא גדלות ב', בחכמה דז"א. ונכנס חלק גבורה דחסד א', בחסד דז"א, והת"ת בגבורה, והנצח בת"ת, וההוד בנצח, והיסוד בהוד, והמלכות ביסוד שלו. ולנוקבא, נכנס חלק הגבורה של גבורה א', בספירת חסד שלה, ות"ת בגבורה, והנצח בת"ת, וההוד בנצח, והיסוד בהוד, והמלכות ביסוד שלה, ומאיר יומא ו', בחי' מלכות דחסד א', שנכנס ביסוד ז"א. ליומא ו' דנוקבא, בחי' מלכות דגבורה א', שנכנס ביסוד שלה. אדם ו' () () () () () או הי יו () עולה אדם. ה' דאהיה ב', נבלע בז"א. ומאיר ץ' דאבגית"ץ. במזמור, אתנו. בפסוק ו' דוירננו, ויכוין לתקן מה שפגם בחסד זו"ן. יהוה יהוה:

ליל ז' - יוד הי ויו הי, פנימית חסד דאבא עלאה, עצמות דגדלות ב' דאבא, בחכמה דזעיר אנפין. ונכנס א"פ וא"מ, חלק חסד דחסד א', בחסד דז"א. וגבורה בגבורה, ות"ת בת"ת, ונצח בנצח, והוד בהוד, ויסוד ביסוד, ומלכות במלכות. וכן בנוקבא, נכנס חלק חסד דגבורה א', בחסד שלה, וגבורה בגבורה וכו', וכן כולם. ומאיר יומא ז' מלכות שבחסד, שנכנס במלכות דז"א, ליומא ז' דנוקבא, בחי' א' דגבורה, שנכנס במלכות שלה. אדם ז' () () ה"י ואו ה"י, גימ' אדם. וה' יתירה ש"ך סוד מתוק הדינין, ש"ך ניצוצי דשבוע א'. י' דאהי"ה ב' נבלע בז"א, ומאיר השם אב"ג ית"ץ, במזמור, סלה. בפסוק י', דוירננו. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת חסד דזו"ן יהוה יהוה:

ליל ח' שבוע ב - יו"ד הי ואו הי, נכנס פנימית הוד דישראל סבא, הנקרא גדלות, בבינה ז"א. ובגופא, חלק מלכות דחסד ב', בחסד דזעיר אנפין. ולנוקבא, חל ק מלכות ד:

גבורה ב', בחסד דנוקבא. ומאיר יומא ח' דדוכרא, מחלק המלכות בחסד שלו, ליומא ח' דנוקבא חלק המלכות שנכנס בה בחסד שלה. אדם א' בשבוע ב', יו"ד ה"י ו"א () () עולה אדם. ה' דאהי"ה ב', נבלע בז"א. ומאיר ק' דקר"ע שט"ן. במזמור, לדעת. בפסוק, ר' דוירננו. ויתקן מה שפגם בספירת גבורה דזו"ן יהוה יהוה:

ליל ט' - יוד הי ואו הי, נכנס פנימית הוד דתבונה, הנקרא גדלות א' מצד אמא, בבינה דז"א. ובגופא, חלק יסוד דחסד ב', בחסד ז"א, והמלכות נדחית לגבורה דז"א. ולנוקבא, חלק דגבורה ב', בחסד דנוקבא, והמלכות נדחית בגבורה שלה. ומאיר יומא ט' דדוכרא, חלק המלכות שנכנס בגבורה שלו, ליומא ט' דנוקבא, חלק המלכות שנכנס בגבורה שלה. אדם ב' דשבוע ב', () () () ה"י יו"ד ה' () () עולה מנין אדם. א' דאהי"ה ג' נבלע בז"א, ומאיר ר' דקר"ע שט"ן, במזמור בארץ. בפסוק, נ' דוירננו. ויכוין לתקן מה שפגם בספירה גבורה דזעיר ונוקבא יהוה יהוה:

ליל י' - א"ם ג"ל, חיצוניות גבורה דאבא, וחיצוניות גבורה דאמא, הנקרא קטנות שני, בבינה דזעיר אנפין. ובגופא, חלק הוד דחסד ב', בחסד דז"א, ויסוד נדחית לגבורה. והמלכות לת"ת דז"א. ולנוקבא, חלק הוד דגבורה ב', בחסד שלה והיסוד לגבורה, והמלכות לת"ת שלה. ומאיר יומא י', חלק המלכות שנכנסה בת"ת שלו, ליומא הי' דנוקבא, חלק המלכות שנכנסה בת"ת שלה. אדם ג' דשבוע ב', () () () () () () () () ואו הי () () () () () () () () () עולה אדם. ה' דאהי"ה ג' נבלע בז"א, ומאיר ע' דקר"ע שט"ן. במזמור, דרכך. בפסוק, נ' שניה דירננו. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת גבורה דזו"ן יהוה יהוה:

ליל י"א - יוד הי ואו הי, פנימיות גבורה דאמא, הנקרא גדלות ב', בבינה דז"א. ובגופו, חלק נצח דחסד ב', בחסד דז"א, וההוד בגבורה, והיסוד בת"ת, והמלכות בנצח שלו. ובנוקבא, חלק נצח דגבורה ב', בחסד דזעיר אנפין, והי"מ בגבורה ת"ת נצח שלה, ומאיר יום י"א דדכורא, חלק המלכות שנכנס בנצח שלו, ליומא י"א דנוקבא, חלק המלכות שנכנס בנצח שלה. אדם ד' בשבוע ב', () ו"ד ה"י וא"ו ה' () עולה אדם. י' דאהי"ה ג' נבלע בן"א. ומאיר ש' דקר"ע שט"ן. במזמור, בכל. בפסוק, ו' ב' דוירננו. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת גבורה דזו"נ. יהוה יהוה:

ליל י"ב - אלף למד הה יוד מם, חיצונית הוד דישס"ות, הנקרא קטנות א', בבינה דז"א. ובגופא, חלק ת"ת דחסד ב', בחסד ז"א, ונצח בגבורה. והוד בת"ת, ויסוד בנצח, ומלכות בהוד דז"א. ולנוקבא, חלק ת"ת דגבורה ב', בחסד, ונצח בגבורה, והוד בת"ת, ויסוד בנצח, ומלכות בהוד שלה. ומאיר יום י"ב דדכורא, חלק מלכות דחסד ב', שנכנס בהוד שלו, ליום י"ב דנוקבא, חלק מלכות דגבורה שנכנס בהוד שלה. אדם ה' דשבוע ב', ()()()()()()()()() יו"ד ה"י() עולה אדם. ה' דאהי"ה ג', נבלע בז"א. ומאיר ט' דקר"ע שט"ן. במזמור, גוים. בפסוק, ל' דלאמים. ויתקן מה שפגם בספירה גבורה דזעיר ונוקבא. יהוה יהוה יהוה יהוה:

ליל י"ג - יוד הי ואו הי, רשימו דפנימית גבורה דאבא, הנקרא גדלות ב' דבינה דז"א. ובגופא, חלק גבורה דחסד ב', בחסד ז"א, ות"ת בגבורה, ונצח בת"ת, והוד בנצח, ויסוד בהוד, ומלכות ביסוד דז"א. ולנוקבא חלק גבורה דגבורה ב' בחסד שלה, ות"ת בגבורה, ונצח בת"ת, והוד בנצח, ויסוד בהוד, ומלכות ביסוד שלה. ומאיר יום י"ג, חלק מלכות דחסד שנכנס ביסוד ז"א, ליום י"ג דנוקבא, חלק מלכות דגבורה, שנכנס ביסוד שלה. אדם ו' דשבוע ב', () () () () () או הי יו () () עולה אדם. א' דאהיה ו' נבלע בז"א. ומאיר נ' דקרע שט"ן. במזמור, ישועתך. בפסוק, א' דלאומים, ויכוין לתקן מה שפגם בגבורה דזעיר ונוקבא. יהוה יהוה:

ליל י"ד - יוד הי ואו הי, עצמות פנימית גבורה דאבא, הנקרא גדלות ב', בבינה דז"א. ובגופא, חלק חסד דחסד ב', בחסד ז"א, וג"ת נהי"ם, בג"ת נהי"ם דז"א. ולנוקבא, חלק חסד דגבורה ב' בחסד שלה, וגתנהי"ם בגתנהי"ם שלה. ומאיר יום י"ד דדכורא, חלק מלכות דחסד שנכנס במלכות שלו,:

ליום י"ד חלק מלכות דגבורה שנכנס במלכות שלה. אדם ז' דשבוע ב', () () ה"י, וא"ו ה"י. עולה אדם. וה' יתירים הרי ש"ך. ה' דאהי"ה ד' נבלע בז"א. קר"ע שט"ן. במזמור, יודוך. בפסוק מ' דלאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בגבורה דזעיר אנפין. יהוה יהוה:

ליל ט"ו - יוד הי ואו הי, פנימית דיסוד דיש"ס, הנקרא גדלות א', בדעת ז"א, צד החסדים. ובגופא, חלק מלכות מהחסד ג' בחסד ז"א. ולנוקבא חלק מלכות דגבורה ג', בחסד דנוקבא, ומאיר יום ט"ו דדכורא, חלק המלכות דחסדים הנכנס ביסוד שלו, ליומא ט"ו דנוקבא, לחלק המלכות דגבורה ג' ביסוד שלה. אדם א' דשבוע ג', יו"ד הי וא () () () עולה אדם. י' דאהיה ד' נבלע בז"א, ומאיר נ' דנג"ד יכ"ש. במזמור, עמים. בפסוק, י' דלאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת ת"ת דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל ט"ז - יוד הא ואו הא, פנימית דיסוד תבונה, הנקרא גדלות א', בדעת ז"א, צד החסדים. ובגופא, חלק מלכות יסוד דחסד ג' בחסד ז"א, ובמלכות נדחית לגבורה ז"א. ולנוקבא חלק יסוד דגבורה ג', בחסד נוקבא, והמלכות נדחית בגבורה שלה. ומאיר יומא ט"ז דדכורא, חלק המלכות הנכנס בגבורה שלו, לחלק המלכות שנכנס בגבורה שלה. אדם ב' בשבוע ג', () () () הי יוד ה' () (), עולה אדם. ה' דאהיה ד', נבלע בז"א. ומאיר ג' דנג"ד יכ"ש. במזמור, אלהים. בפסוק, מ' דלאומים. ויכוין לתקן מה שפגם, בספירת ת"ת דזו"נ. יהוה יהוה:

ליל י"ז - אכדט"ם, גי' ע"ה. חיצונית ת"ת דאבא, וחיצוניות ת"ת דאמא, הנקרא קטנות ב', ביסוד. ס"ט אותיות שיש בג"פ הויה אלהים מלאים, ועם ו' שמות, הרי ע"ה כמנין אכדט"ם, בדעת ז"א. ובגופא חלק הוד דחסד ג' בחסד ז"א, ויסוד ומלכות נדחית לגבורה ות"ת. ולנוקבא חלק המלכות דגבורה ג', בחסד שלה. ויסוד מלכות, בגבורה תפארת שלה, ומאיר יום י"ז דדכורא, חלק המלכות שנכנס בת"ת שלו, לחלק המלכות שנכנס בת"ת דנוקבא. אדם ג' בשבוע ג', () () () () () () () () ואו הי () () () () () () () () () עולה אדם. א' דאהיה ה', נבלע בז"א. ומאיר ד' דנג"ד יכ"ש. במזמור, יודוך. בפסוק, כ' של כי. ויכוין לתקן מה שפגם בספירה ת"ת דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל י"ח - יוד הא ואו הא, פנימית ת"ת באמא עלאה, גדלות ב' דצד החסדים דאמא, בדעת ז"א. ובגופא, חלק נצח דחסד ג', בחסד ז"א. והי"מ נידחין לג"ת דז"א. לנוקבא, חלק נהי"מ דגבורה ג', בחגת"נ שלה. ומאיר יום י"ח דדכורא, חלק המלכות הנכנס בנצח שלו, ליומא י"ח דנוקבא, לחלק המלכות שנכנס בנצח דנוקבא. אדם ד' דשבוע ג', יוד הי ואו ה () עולה אדם. ה' דאהיה ה', נבלע בז"א. ומאיר י' דנג"ד יכ"ש. במזמור, עמים. בפסוק י' של כי. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת ת"ת דזו"נ. יהוה יהוה:

ליל י"ט - אלף למד הא יוד מם, חיצונית יסוד יש"ס, א' ציורה יו"י. וחיצוניות יסוד דתבונה, הנקרא קטנות א' דצד החסדים דאו"א בדעת ז"א. ובגופא, חלק ת"ת דחסד ג' בחסד ז"א, ונהי"ם נדחין לגבורה תנ"ה דז"א. ולנוקבא, חלק ת"ת דגבורה ג' בחסד נוקבא, ונהי"ם נידחין לגתנ"ה שלה. ומאיר יום י"ט דדכורא חלק המלכות שנכנס בהוד שלו, ליומא י"ט דנוקבא, חלק המלכות דגבורה ג', הנכנס בהוד שלה. אדם ה' בשבוע ג', () () () () () () () () () יו"ד ה"י () עולה אדם. י' דאהי"ה ה', נבלע בז"א. ומאיר כ' דנג"ד יכ"ש. במזמור, כולם. בפסוק, ת' דתשפוט. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת ת"ת דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל כ' - יוד הא ואו הא, רשימו דפנימית ת"ת דאבא עלאה, הנקרא רשימו דגדלות ב', החסדים דאבא בדעת ז"א. ובגופא, חלק גבורה דחסד ג' בחסד ז"א, ותנהי"ם נדחין לגתנה"י דז"א. ולנוקבא, חלק גבורה דגבורה ג', בחסד דנוקבא, ותנהי"ם נדחין לגתנה"י דנוקבא, ומאיר יום כ' דדכורא, חלק המלכות שנכנס ביסוד שלו, לחלק המלכות הנכנס ביסוד שלה, אדם ו' דשבוע ג', () () () () () או הי יו () () עולה אדם. ה' דאהיה ה', נבלע בז"א. ומאיר ש' דנג"ד יכ"ש. במזמור ישמחו. בפסוק ש' דתשפוט. ויכוין לתקן מה שפגם בת"ת דזעיר ונוקבא. יהוה יהוה:

ליל כ"א - יוד הא ואו הא, נכנס עצמות פנימית ת"ת דאבא עלאה, הנקרא עצמות דגדלות ב', צד החסדים דאבא בדעת ז"א. ובגופא, חלק דחסד ג', בחסד ז"א, וגתנהי"ם, בגתנהי"ם דז"א. ולנוקבא, חלק חסד דגבורה ג' בחסד שלה, וגתנהי"ם בגתנהי"ם שלה. ומאיר יום כ"א דדכורא, חלק המלכות דחסד שנכנס במלכות שלו, לחלק מלכות דגבורות, שנכנס במלכות שלה. אדם ז' דשבוע ג', () () הי ואו הי עולה אדם, וה' יתירים הרי ש"ך. א' דאהיה ו' נבלע בז"א. נגדיכ"ש. במזמור, וירננו. בפסוק פ' דתשפוט. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת ת"ת דזעיר ונוקבא יהוה יהוה:

ליל כ"ב - שבוע ד, יוד הה וו הה, פנימית דיסוד יש"ס, הנקרא גדלות א' דגבורות דאבא בדעת ז"א, צד הגבורות. ובגופא, חלק מלכות דחסד ד', בחסד ז"א. ולנוקבא, מלכות דגבורה ד' בחסד שלה. ומאיר יומא כ"ב, חלק מלכות דחסד ד' שנכנס בחסד ז"א, לחלק המלכות דגבורה ד' שנכנס בחסד שלה. אדם א' דשבוע ד', יוד הי וא () () () עולה אדם. ה' דאהי"ה ו' נבלע בז"א. ומאיר ב' דבט"ר צת"ג. במזמור, לאומים. בפסוק, ו' דתשפוט. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת נצח דזו"ן יהוה יהוה:

ליל כ"ג - יוד הה וו הה. פנימית דיסוד תבונה, הנקרא גדלות א', צד הגבורות דאמא בדעת ז"א. ובגופא, חלק דחסד ד' בחסד ז"א, ומלכות נדחית לגבורת ז"א. ולנוקבא, חלק מלכות ויסוד דגבורת ד', בח"ג דנוקבא. ומאיר יומא כ"ג דדכורא, חלק מלכות הנכנס בגבורה שלו, לחלק מלכות דגבורה ד' הנכנס בגבורה שלה. אדם ב' דשבוע ד', () () () ה"י יו"ד ה () () עולה אדם. י' דאהי"ה ו' נבלע בז"א. ומאיר ט' דבט"רצת"ג. במזמור כי. בפסוק ט' דתשפוט. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת נצח דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל כ"ד - אכדט"ם עולה ע"ד, והוא חיצוניות דיסוד דאו"א עלאין, הנקרא קטנות ב', צד הגבורות דאו"א בדעת ז"א. ובגופא, חלק הי"מ דחסד ד', בחג"ת דז"א. ולנוקבא, חלק הי"מ דגבורה ד', בחג"ת דנוקבא. ומאיר יומא כ"ד דדכורא, חלק המלכות דחסדים שנכנס בת"ת שלו, לחלק המלכות דגבורה ד', שנכנס בת"ת שלה. אדם ג' בשבוע ד', () () () () () () () () ואו הי () () () () () () () () () עולה אדם. ה' דאהיה ו' נבלע בז"א. ר' דבט"ר צת"ג. במזמור, תשפוט. בפסוק ע' דעמים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת נצח דזו"ן יהוה יהוה:

ליל כ"ה - יוד הה וו הה, פנימית ת"ת אמא עלאה, הנקרא גדלות ב', צד הגבורה דאמא, בדעת דז"א. ובגופא חלק נהי"ם דחסד, בחגת"נ דזעיר אנפין. ולנוקבא, חלק נהי"ם דגבורה ד', בחגת"ן שלה. ומאיר יומא כ"ה דדכורא, חלק המלכות דחסד ד', הנכנס בנצח שלו, לחלק המלכות דגבורה ד', הנכנס בנצח שלה. אדם ד' דשבוע ד', () וד הי ואו ה' () עולה אדם. א' דאהי"ה ז', נבלע בז"א. ומאיר צ' דבטרצת"ג. במזמור עמים. בפסוק, מ' דעמים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת נצח דזעיר ונוקבא. יהוה יהוה:

ליל כ"ו - אלף למד הא יוד מם. חיצונית יסוד יש"ס ותבונה, ציור א' יו"ד, הנקרא קטנות א', דצד הגבורות דאו"א בדעת ז"א, ולגופא חלק תנהי"ם בחסד ד', בחגתנ"ה דז"א. ולנוקבא, חלק תנהי"ם דגבורה ד', בחג"ת נ"ה דנוקבא. ומאיר יום כ"ו דדכורא, חלק המלכות דחסד ד', הנכנס בהוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ד' הנכנס בהוד שלה. אדם ה' דשבוע ד', () () () () () () () () () יוד הי () עולה אדם. ה' דאהי"ה ז' נבלע בז"א. ומאיר ת' דבט"ר צת"ג. במזמור, מישור. בפסוק, י' דעמים. ויכוין לתקן מה שפגם בנצח דזו"ן יהוה יהוה:

ליל כ"ז - יוד הה וו הה. רשימו דפנימית ת"ת דאבא עלאה, הנקרא רשימו דגדלות ב', צד הגבורות דאבא, בדעת ז"א. ובגופא, חלק ג"ת נהי"ם דחסד ד', בחג"ת נה"י דז"א. ולנוקבא, חלק ג"ת נהי"ם דגבורה ד', בחג"ת נהי"ם שלה, ומאיר יום כ"ו דדכורא, חלק המלכות דחסד ד' הנכנס ביסוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ד' הנכנס ביסוד שלה. אדם ו' דשבוע ד' () () () () () או ה"י י"ו () () עולה אדם. י' דאהי"ה ז', נבלע בז"א. ומאיר ג' דבט"ר צת"ג. במזמור, ולאומים. בפסוק ם' דעמים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת נצח דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל כ"ח - יוד הה וו הה, נכנס עצמות פנימית של ת"ת דאבא עלאה, הנה עצמות דגדלות ב', צד הגבורות דאבא בדעת ז"א, ובגופא חג"ת נהי"ם דחסד ד', בחג"ת נהי"ם דז"א. ולנוקבא, חלק חג"ת נהי"ם דגבורה ד' בחכמה גבורה תפארת נהי"ם שלה. ומאיר יומא כ"ח דדכורא, חלק המלכות דחסד ד', הנכנס במלכות דז"א, לחלק המלכות דגבורה ד', הנכנס במלכות שלה. אדם ז' דשבוע ד', () () ה"י וא"ו ה"י עולה אדם. וה' יתירה, הרי ש"ך ה' דאהי"ה ז' נבלע בז"א. ומאיר בט"ר צת"ג. במזמור, בארץ. בפסוק, מ' דמישור. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת נצח דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל כ"ט. יוד הי ויו הי, פנימית נצח דיש"ס, מצד אבא הנקרא גדלות א', בחסד ז"א. ובגופא חלק מלכות דחסד ה', בחסד שלו. ולנוקבא, חלק המלכות דגבורה ה' בחסד שלה. ומאיר יומא כ"ט דדכורא, חלק המלכות דחסד ה', הנכנס בחסד שלו, לחלק המלכות דגבורה ה', הנכנס בחסד שלה. אדם א' דשבוע ה', יו"ד ה"י ו"א () () () עולה אדם. א' דאהי"ה ח', נבלע בזעיר אנפין. ח' דחק"ב טנ"ע. במזמור, תנחם. בפסוק, י' דמישור. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת הוד דזעיר ונוקבא דאצילות. יהוה יהוה:

ליל ל' - יוד הי ויו הי, פנימית נצח תבונה, הנקרא גדלות א' מצד אמא, בחסד דז"א. ובגופא, חלק י"מ דחסד ה', בח"ג דז"א. ולנוקבא, חלק י"מ דגבורה ה', בח"ג דנוקבא. ומאיר יומא ל' חלק המלכות דחסד ה' הנכנס בגבורה שלו, לחלק המלכות דגבורה ה' הנכנס בגבורה שלה. אדם ב' דשבוע ה' ()()() הי יוד הי ()() עולה אדם. ה' דאהיה ח' נבלע בז"א. ומאיר ק' דחק"ב טנ"ע. במזמור, סלה. בפסוק, ש' דמישור. יכוין לתקן מה שפגם בספירת הוד דזעיר ונוקבא דאצילות יהוה יהוה:

ליל ל"א - אכדט"ם חיצונית חסד דאו"א עלאין, הנקרא קטנות ב' מצד או"א, בחסד ז"א. ובגופא, חלק הי"ם דחסד ה', בחג"ת דז"א. ולנוקבא, חלק הי"ם דגבורה ה', בחג"ת דנוקבא. ומאיר יומא ל"א חלק המלכות דחסד ה' הנכנס בת"ת שלו, לחלק המלכות בגבורה ה', הנכנס בת"ת שלה. אדם ג' דשבוע ה' """""""" ואו הי """"""""" עולה אדם. י' דאהי"ה ח' נבלע בז"א. ומאיר ב', דחק"ב טנ"ע. במזמור, יודוך, בפסוק ו' דמישור יכוין לתקן מה שפגם בספירה הוד דזו"נ. יהוה יהוה:

ליל ל"ב - יוד הי ויו הי, פנימיות חסד דאמא עלאה, הנקרא גדלות ב' מצד אמא, בחסד דז"א. ובגופא, חלק נהי"ם דחסד ה', בחגת"נ דז"א. ולנוקבא, חלק נהי"ם דגבורה ה', בחגת"נ דנוקבא. ומאיר יום ל"ב דדכורא, חלק המלכות דחסד ה' הנכנס בנצח שלו, לחלק המלכות דגבורה ה' הנכנס בנצח שלה. אדם ד' דשבוע ה', " וד ה"י ואו ה' " עולה אדם. ה' דאהי"ה ח' נבלע בז"א. ומאיר ט' דחק"ב טנ"ע. במזמור, עמים. בפסוק, ר' דמישור. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת הוד דזו"נ. יהוה יהוה:

ליל ל"ג. אלף למד הי יוד חיצונית נצח דיש"ס ותבונה, הנקרא קטנות א' דאו"א, בחסד דז"א. ובגופא, חלק תנהי"ם דחסד ה', בחגתנ"ה דז"א. ולנוקבא, חלק תנהי"ם דגבורה ה', בחגתנ"ה דנוקבא. ומאיר יומא ל"ג דדכורא, חלק המלכות דחסד הנכנס בהוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ה' הנכנס בהוד שלה. אדם ה' דשבוע ה' " " " " " " " " " יוד הי " עולה אדם. א' דאהיה ט' נבלע בז"א. ומאיר נ דחק"ב טנ"ע. במזמור, אלהים. בפסוק, ו' דולאמים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת הוד דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל ל"ד - יוד הי ויו הי. פנימיות חסד דאבא עלאה. רשימו של גדלות ב' מצד אבא, בחסד דז"א. ובגופא, חלק ג"ת נהי"ם דחסד ה', בחג"ת נה"י דז"א. ולנוקבא, חלק גתנהי"ם דגבורה ה', בחג"ת נה"י דנוקבא. ומאיר ל"ד דדכורא, חלק המלכות דחסד ה' הנכנס ביסוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ה', הנכנס ביסוד שלה. אדם ו' דשבוע ה' ()()()()() א"ו ה"י י"ו () () עולה אדם. ה' דאהיה ט' נבלע בז"א. ומאיר ע' דחק"ב טנ"ע. במזמור, יודוך. בפסוק, ל' דולאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בהוד דזו"נ יהוה יהוה:

ליל ל"ה - יוד הי ויו הי. פנימית חסד דאבא עלאה, הנקרא עצמות דגדלות ב' מצד אבא, בחסד דז"א. ובגופו, חלק חג"ת נצח הוד יסוד מלכות דחסד ה', בחג"ת נהי"ם דז"א. ולנוקבא חג"ת נהי"ם דגבורה ה', בחג"ת נהי"ם דנוקבא. ומאיר חלק המלכות דחסד ה' הנכנס במלכות דז"א, לחלק המלכות דגבורה ה' הנכנס במלכות שלה. אדם ז' דשבוע ה', () () הי ואו הי עולה אדם. ועם ה' יתירה, הרי ש"ך. י' דאהי"ה ט' נבלע בז"א. ומאיר חק"ב טנ"ע. במזמור, עמים. בפסוק א' דלאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירה הוד דזו"ן. יהוה יהוה:

ליל ל"ו - שבוע ו' יוד הי ואו הי. פנימית הוד דיש"ס, הנקרא גדלות א' דאבא, בגבורה דז"א. ובגופו, חלק המלכות בכללות חסדים שביסוד ז"א, בחסד שלו. ולנוקבא, חלק המלכות בכללות גבורות שביסוד נוקבא, בחסד שלה. ומאיר יומא ל"ו דדכורא, חלק המלכות דכללות חסדים שנכנס בחסד שלו, לחלק המלכות דגבורה ו' הנכנס בחסד שלה. אדם א' דשבוע ו', יוד הי וא () () () עולה אדם. ה' דאהיה ט' נבלע בזעיר אנפין. י' דיג"ל פז"ק. במזמור, כולם. בפסוק מ' דולאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירה יסוד דזו"ן דאצילות. יהוה יהוה:

ליל ל"ז - יוד הי ואו הי, פנימית 'הוד דתבונה, הנקרא גדלות א' דאמא, בגבורה דז"א. ובגופא, חלק י"מ דחסד ו' בח"ג דז"א. ולנוקבא, חלק י"מ דגבורה ו' בח"ג דנוקבא. ומאיר יומא ל"ז דדכורא, חלק המלכות דחסד ו' הנכנס בגבורה שלו, לחלק המלכות דגבורה ו', שנכנס בגבורה שלה. אדם ב' דשבוע ז', () () () הי יוד ה () () עולה אדם. א' דאהיה י', נבלע בז"א. ומאיר ג' דיג"ל פז"ק. במזמור, ארץ. בפסוק, י' דולאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת יסוד דזו"נ דאצילות. יהוה יהוה:

ליל ל"ח - א"ם ג"ל, חצונית דגבורה דאו"א עלאין, הנקרא קטנות ב' דאו"א, בגבורה דז"א. ובגופא, חלק הי"ם דחסד ו', בחג"ת דז"א. ולנוקבא חלק הי"ם דגבורה ו' בחג"ת דנוקבא. ומאיר חלק המלכות דכללות חסדים הנכנס בת"ת ז"א, לחלק המלכות דכללות גבורות הנכנס בת"ת דנוקבא. אדם ג' דשבוע ז' () () () () () () () () ואו הי () () () () () () () () () עולה אדם. ה' דאהיה י' נבלע בז"א, ומאיר ל' דיגלפז"ק. במזמור, נתנה. בפסוק ם' דולאומים. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת היסוד דזו"נ דאצילות. יהוה יהוה:

ליל ל"ט - יוד הי ואו הי, פנימית דגבורה דאמא עלאה, הנקרא גדלות ב' דאמא, בגבורה דז"א. ובגופא חלק נהי"ם דחסד ו' בחגת"נ דז"א. ולנוקבא, חלק נהי"ם דגורה ו', בחגת"נ דנוקבא. ומאיר יומא ל"ט דדכורא חלק המלכות דחסד ו' הנכנס בנצח שלו, לחלק המלכות דגבורה ו' הנכנס בנצח שלה. אדם ד' דשבוע ו', () ו"ד ה"י ואו"ה () עולה אדם. י' דאהיה י' נבלע בז"א. ומאיר פ' דיג"ל פז"ק. במזמור יבולה, בפסוק, ב' דבארץ. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת יסוד זו"ן דאצילות. יהוה יהוה:

ליל מ' - אל"ף למ"ד הה יוד מם. חיצונית הוד דיש"ס ותבונה הנקרא קטנות א' דאו"א, בגבורה דז"א. ובגופו, חלק תנהי"ם דיסוד ו', בחגתנ"ה דז"א. ולנוקבא חלק תנהי"ם דגבורה ו', בחגתנה"י דנוקבא. ומאיר יומא מ' דדכורא חלק המלכות דיסוד ו' הנכנס בהוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ו' הנכנס בהוד שלה. אדם ה' דשבוע ו' " " " " " " " " " יוד הי " עולה אדם. ה' דאהיה י' נבלע בז"א. ז דיג"ל פז"ק. במזמור, יברכנו. בפסוק, א' דבארץ. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת יסוד דזו"ן דאצילות יהוה יהוה:

ליל מ"א - יוד הי ואו הי. פנימית גבורה דאבא עלאה (עצמות שלו הנקרא עצמות דגדלות ב' דאבא) רשימו שלו, הנקרא גדלות ב' דאבא, בגבורה דז"א. ובגופא חלק גתנהי"ם דחסד ו', בחג"ת נה"י דז"א. ולנוקבא חלק חגתנה"י דגבורה ו', בחג"ת נ"ה דנוקבא. ומאיר יומא מ"א דדכורא חלק המלכות דחסד ו' הנכנס ביסוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ו' הנכנס ביסוד שלה. אדם ו' דשבוע ו' " " " " " א"ו ה"י יו " " עולה אדם. אהיה א' נבלע בז"א. ומאיר ק דיג"ל פז"ק. במזמור, אלהים. בפסוק ר דבארץ. ויכוין לתקן מה שפגם ביסוד זו"ן דאצילות. יהוה יהוה:

ליל מ"ב - יוד הי ואו הי. פנימית גבורה דאמא עלאה, עצמות שלו, הנקרא עצמות דגדלות ב' דאבא, בגבורה דז"א. ובגופא, חלק חג"ת נה"ים דחסד ו', בחג"ת נהי"ם דז"א. ובנוקבא, חלק חגתנהי"ם דגבורה ו', בחגתנהי"ם דנוקבא. ומאיר יומא מ"ב דדכורא, חלק המלכות דחסד ו', הנכנס במלכות שלו, לחלק המלכות דגבורה ו', הנכנס במלכות שלה. אדם ז' דשבוע ו' ה"י וא"ו ה"י. וה' יתירים הרי ש"ך. אהי"ה ב' נבלע בז"א. ומאיר יג"ל פז"ק. במזמור, אלהינו. בפסוק ץ' דבארץ. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת יסוד דזו"ן דאצילות. יהוה יהוה:

ליל מ"ג - יו"ד ה"א וא"ו ה"א. פנימית דיסוד יש"ס צד החסדים. הנקרא גדלות א', צד החסדים דאבא בת"ת ז"א. ויוד הה וו הה פנימית דיש"ס צד הגבורות דאבא, גדלות א' מאחוריו, לנוקבא. ובגופא, חלק מלכות דחסד ז', בחסד ז"א. ולנוקבא, חלק מלכות דגבורה ז', בחסד שלה. ומאיר יומא מ"ג דדכורא, חלק מלכות דחסד ז' הנכנס בחסד זעיר אנפין, לחלק המלכות דגבורה ז', הנכנס בחסד זעיר אנפין שלה. אדם א' דשבוע ז', יוד הי וא " " " עולה אדם. אהיה ג' נבלע בז"א. ומאיר ש דשקוצי"ת. במזמור, יברכנו. בפסוק, ת"דתנחם. ויכוין לתקן מה שפגם במלכות זו"ן יהוה יהוה:

ליל מ"ד - יוד הא ואו הא. פנימית דיסוד דתבונה, צד החסדים הנקרא גדלות א' בחסד אמא בת"ת דז"א, ויו"ד ה"ה ו"ו ה"ה פנימית יסוד דתבונה צד הגבורות דאמא, הנקרא גדלות א' דגבורות דאמא מאחוריו למלכות. ובגופא, חלק המלכות ויסוד דחסד ז' בחלק ח"ג דז"א. ובנוקבא, חלק י"ס דגבורה ז' בח"ג דנוקבא. ומאיר יומא מ"ד דדכורא, חלק המלכות דחסד ז' הנכנס בגבורה שלו, לחלק המלכות דגבורה ז' הנכנס בגבורה שלה. אדם ב' דשבוע ז', " " " ה"י יו"ד ה' " ". אהיה ד' נבלע בז"א. ומאיר ק דשקוצי"ת. במזמור, אלהים. בפסוק, נ דתנחם. ויכוין לתקן מה שפגם במלכות דז"א דאצילות. יהוה יהוה:

ליל מ"ה - אכדט"ם, גי' ע"ה, חיצונית ת"ת דאו"א עלאין, צד החסדים ס"ט אותיות, שיש בג"פ הויה אלהים, ועם ו' שמות הרי ע"ה, גי' אכדט"ם, הנקרא קטנות ב' דצד החסדים דאו"א, בת"ת דזעיר אנפין ע"ה. ואכדט"ם חיצוניות ת"ת או"א עלאין צד הגבורות אכדט"ם גי' ע"ד, הנקרא קטנות ב' דגבורות או"א מאחוריו, למלכות. ובגופא, חלק הי"ם, דחסד ז', בחג"ת דז"א. ולנוקבא חלק הי"ם דגבורה ז', בחג"ת דנוקבא. ומאיר יומא מ"ה דדכורא, חלק המלכות דחסד ז' הנכנס לת"ת שלו, אל חלק המלכות דגבורה ז', הנכנס בת"ת שלה. אדם ג' דשבוע ז', ואו הי " " " " " " " " " עולה אדם. אהיה ה' נבלע בז"א. ומאיר ו' דשקוצי"ת. במזמור ויראו, בפסוק ח דתנחם, ויכוין לתקן מה שפגם בספירת מלכות דזו"ן דאצילות יהוה יהוה:

ליל מ"ו - יוד הא ואו הא. פנימית ת"ת דאמא, הנקרא גדלות ב', צד החסדים דאמא בת"ת דז"א, ושם יוד הה וו הה, פנימית ת"ת דאמא, הנקרא גדלות ב' דצד הגבורות גדלות ב', ואחוריו למלכות. ובגופא, חלק נהי"ם דחסד ז', בחגת"נ דז"א. ובנוקבא, חלק נהי"ם דגבורה ז', בחגת"נ. ומאיר יומא מ"ו דדכורא חלק המלכות דחסד ז' הנכנס בנצח שלו, לחלק המלכות דגבורה ז' הנכנס בנצח שלה. אדם ד' דשבוע ז' " ו"ד ה"י וא"ו ה' " גי' אדם. אהיה ו' נבלע בז"א. ומאיר צ' דשקוצי"ת. במזמור, אותו. בפסוק ם דתנחם. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת מלכות דזו"ן דאצילות. יהוה יהוה:

ליל מ"ז - אלף למד הא יוד מם. חיצונית יסוד דז"א דיש"ס ותבונה, הנקרא קטנות א', צד החסדים דאו"א בת"ת ז"א, וא' ציור יו"י, ואלף למד הא יוד מם, א' ציור יו"ד, חיצונית יש"ס דתבונה, צד הגבורות הנקרא קטנות א', דגבורות דאבא ואמא למלכות מאחוריו. ובגופא, חלק תנהי"ם דחסד ז', בחגתנ"ה דזעיר אנפין. ובנוקבא, חלק תנהי"ם בגבורה ז', בחגתנ"ה דנוקבא. ומאיר יומא מ"ז דדכורא, חלק המלכות דחסד ז' הנכנס בהוד שלו, לחלק המלכות דגבורה ז' הנכנס בהוד שלה. אדם ה' דשבוע ז' () () () () () " " " " יוד הי () גי' אדם. אהיה ז' נבלע בז"א, ומאיר י' דשקוצי"ת. במזמור, כל. בפסוק, ס' דסלה. ויכוין לתקן מה שפגם בספירת מלכות זו"ן דאצילות. יהוה יהוה:

ליל מ"ח - יוד הא ואו הא. רשימו פנימית ת"ת דאבא עלאה, הנקרא רשימו צד החסדים, בת"ת דז"א, ויוד הי וו הה, רשימו דפנימית ת"ת דאבא, צד הגבורות, הנקרא רשימו דגדלות ב' דאבא, מאחוריו למלכות. ובגופא, חלק גתנה"ים דחסד ז'. בחגתנ"הי דז"א. ולנוק', חלק גתנ"הים, בגבורה ז', בחגתנ"הי שלה. ומאיר חלק המלכות דחסד ז' הנכנס ביסוד שלו, לחלק מלכות דגבורה ז' הנכנס ביסוד שלה. אדם ו' דשבוע ז', " " " " " א"ו ה"י י"ו " " עולה אדם. אהי"ה ח' נבלע בז"א. ת' דשקוצי"ת. במזמור, אפסי. בפסוק, ל' דסלה. ויכוין לתקן מה שפגם במלכות דזו"נ יהוה יהוה:

ליל מ"ט - יוד הא ואו הא, עצמות פנימית ת"ת אבא עלאה, הנקרא עצמות גדלות ב' דאבא, צד החסדים, בת"ת דז"א. ויוד הה וו הה, עצמות פנימית ת"ת אבא צד הגבורות, הנקרא עצמות וגדלות ב' דאבא, צד הגבורה מאחוריו למלכות. ובגופא, חגתנה"ים דחסד ז', בחגתנהי"ם דז"א. ולנוקבא, חגתנהי"ם דגבורה ז', בחגתנהי"ם שלה, ומאיר חלק המלכות דחסד ז', שנכנס במלכות ז"א, לחלק מלכות דגבורה ז', שנכנס במלכות שלה. אדם ז' דשבוע ז', " " הי ואו הי, עולה אדם. וה' יתירים הרי ש"ך, אהיה ט' נבלע בז"א. שקוצי"ת כולו. במזמור, ארץ, בפסוק ה' דסלה, ויכוין לתקן מה שפגם במלכות דזו"ן יהוה יהוה: