עמוד:Salomon Buber. Midrash Tanhuma.1885.pdf/277

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


וכן במעשה העגל על ידי יין, "וישב העם לאכול ושתו" (שמות לב, ו). והשבטים לא גלו אלא מתוך היין, שנאמר: "הוי משכימי בבקר שכר ירדופו" (ישעיהו ה, יא), "השותים במזרקי יין" (עמוס ו, ו), ואף שבט יהודה ובנימין לא גלו אלא מתוך היין, שנאמר: "וגם אלה ביין שגו" (ישעיהו כח, ז). אמר הקב״ה: בעולם הזה עשוי לתקלה, אבל לעולם הבא אני עושה את היין עסיס, שנאמר: "והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס" וגו׳ (יואל ד, יח):


[כב] ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים (בראשית יא, א). ילמדנו רבינו: בית שנותנין בו עירוב, מהו שיהא צריכה עירוב או לא? ר׳ יעקב בר אחא שאל את ר׳ אבהו, אמר לו: בית שמאי אומרים צריך, ובית הלל אומרים אינו צריך, והלכה כבית הלל. אמר ר׳ יהושע בן לוי: לא התקינו עירובי חצירות אלא מפני דרכי שלום, כיצד? אשה משלחת את בנה לחברתה, והיא נושקתו ומחבקתו, ואמו אומרת: וכן היא אוהבת אותי, ויהא לבי עליה, נמצאו עושות שלום על ידי העירוב. אמר הקב״ה: אני נתתי שלום בעולמי, והרשעים הללו עמדו ליתן מחלוקת. ומנין שחלקו על הקב״ה? ממה שקראו בענין: ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ואף דור הפלגה עמדו וטרדו בהקב״ה ובקשו לעלות לרקיע, אמרו: לא (הכל ממנו) [כל הימנו] לבור לו העליונים, התחילו להוציא דברים של חירופים, (שנאמר) [ומנין? ממה שקרינו בעניין]: ויהי כל הארץ שפה אחת וגו׳:

[כג] [ויהי כל הארץ שפה אחת]. זהו שאמר הכתוב: "אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו" (תהלים נט, יב). כנגד מי אמר דוד המקרא הזה? לא אמרו אלא כנגד דואג ואחיתופל. אמר דוד לפני הקב״ה: רבונו של עולם, אל תהרגם בהריגה שאתה הורג שאר בני אדם, אלא (הניעם בעולם) [הניעמו בחילך], שיהיו מטולטלין בעולם, [והורידמו] והורידם מגדולתן, למה? "כי מרו בך". "חטאת פימו דבר שפתימו" (שם שם, יג), שהיו חוטאין