עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/412

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


שגיאות והשמטות

צד 204 והיה באמת מתלמידיו דר"ג שאמר הלכה משמו כפאה פ"ב מ"ד, וצ"ל וכן הוא בתוספתא צוקרמנדל כלים ב"מ ספ"ט.

צד 263 בערך בטיטי, וידידי הר"הג ר' ברוך יפית מו"ץ בטננראג כתב לי שאפשר שהוא אינו שם העצמי אך הוא לשון רומי Petitio, והוא לשון תפלה ובקשה, והאיש הזה היה ש"ץ ולכן קראוהו בשם זה.

צד 379 בערך ויתור מעונה, כתב לי דודי הרב המופלג ר' מרדכי הארץ שפירא נ"י מתושבי ירושלים שהראה את ספרי לפני הרב הגאון ר' חיים בערלין נ"י ובקשו שיכתוב לי שבחדושי הרשב"א סוף כתובות הביא את הירושלמי וגורס משום התנאי, ובנועם ירושלמי כתובות פ"א ה"ב יאמר שצ"ל משום ויתור טעתה, ואין זה שם חכם.

צד 402 ובתוספתא שבת פ"יג, צ"ל פ"יז.

צד 562 בעך יהודה בריבי, ידידי הר"הח ר"מ גרטסבערג הראהלי הירושלמי ב"מ פ"ב ה"ח וז"ל יהודה בר' עאל לכנישתא שבק סנדלוי ואזלין (נגנבו) אמר אילו לא אזלית לכנישתא לא אזלון סנדליי, והמעיין שם יראה שדברי הירושלמי אינם שייכין כאן והפני משה נדחק מאוד בפירושו, ובאמת נשמטו מן ההלכה ז', וזה דבר אמת.

צד 577 לפרקא יהודה, צ"ל לפרקא דר' יהודה.

צד 671 ר' יוחנן לא הלך לבית ועדא ג' שנים ומחצה, נשמט תיכת ועיין שהש"ר פ' דודי לי.

צד 681 אם רי"בז היה כהן, העירני ידידי הר"הג ר' ברוך יפית מהתוספתא דאהלות פט"ז שאמרו שם שאלו תלמידיו את רי"בז בודק מהו שיאכל, אמר להם אינו אוכל, אמרו לו למדתנו רבינו שיאכל, אמר להם יפה אמרתם מעשי שעשו ידי וראו עיני ושכחתי, כששמעו אזני עאכ"וכ, ומזה משמע קצת שלא היה כהן, עכ"ל, אבל אפשר לומר יען שהיתה אז שעת הסכנה ופיקח נפש לכן אף שהיה כהן עשה זאת שמא ימצאו חי ע"ש.

צד 843 נגוד ואתנח, צ"ל מגיד ואתנח.

צד 849 והא איכא לספוקא, צ"ל לספוקה.

צד 851 בערך כלייליל צ"ל כייליל.

צד 859 אחר ערך ר' לוי בר חייתא, צ"ל ובשהש"ר פ"א-ה ר' לוי בר חיתא אמר בה ג' שיטין.

צד 921 כשלחם, צ"ל כשנלחם.

צד 1038 בערך ר' ראובן בן איצטרובלי, נשמט שנזכר באבות דר"נ פ"טז, ובסה"ד מביא שרצה שיהרגהו במקום ר' יהודה בן בבא ואינו מביא המקור, וידידי הר"הח רצ"ג אמר לי שכן הוא במדרש עשר גליות הנדפס בבה"מד.

צד 1199 בריש העמוד, משנה שלמה, צ"ל שלימה.