עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/169

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ועד עצרת ועיני רבם רואות וכלות.

מתלמידיו שנשארו לנו שמם וזכרם מצינו ר' אחא אומר משמו תוספתא שבת ספ"טז כלים פ"ו ה"ח.

ר' אלעזר חסמא שלמדו לפרוס על שמע כויק"ר פ"כג-ד.

ר' אלעזר בן פילא השיב על דברי ר"ע טהרות ספ"ז במשנה.

רבי בנימין משמו שמחות פ"ט, ואולי הוא בנימין גר מצרי תלמידו הנזכר בירושלמי יבמות פ"ח ה"ב, ובבבלי שם עי: נקרא בשם מנימין.

בן עזאי כברכות כב. סב., והיה אח,כ כתלמיד חבר שלו כב"ב קנח:, והתאונן ואמר חבל עלך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע כנדרים עד:.

ר' חדקא כדמשמע ב"ב קיט:.

ר' חנינא איש אונו תלמידו כגיטין פ"ו מ"ז.

ר' חנן בן פוטום תלמידו כתענית כב:.

חנניה בן חכינאי תלמידו כחגיגה יד:, ויק"ר פכ"א-ח.

לוי הסרד כדמשמע יומא פה..

נחמיה העמסוני שמשו ב"ב שנה ברכות פ"ט ה"ה.

ר' שמעון בן אלעזר משמו מעשרות ספ"ב.

ר' שמעון בן יהודה בשמו ב"מ פ"ו ה"ב.

שמעון השקמוני תלמידו כב"ב קיט..

וכן עקילס הגר תירגם התורה לפני ר"ע כקידושין פ"א סה"א.

ור' אושעיא בנו של ר' יהודה הבושם העיד לפני ר"ע משום ר"ט כחולין נה:.

ועוד מצינו הלכותיו ומאמריו היקרים בפי חכמי האמוראים כדמצינו ר' יוחנן בשמו ד"ר פ"ב-כא.

רב כהנא בשמו סנהדרין עו..

רב ששת בשמו כסוכה ט..

וכל נחמתו היתה אך מה שנשארו לו מעט מהרבה מכל תלמידיו אבל שקולין היו כנגד כולם, והמה שבעה תלמדיו הגדולים כיבמות סב. כשמתו כל תלמידיו והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ, ר' יהודה, ר' יוסי, ור"ש ור"א בן שמוע, ובב"ר פס"א-ג קא חשוב ר"מ ר' יהודה, ר' יוסי ר"ש, ור"א בן שמוע, ור' יוחנן הסנדלר ור"א בן יעקב, ואיה דאמרי ר' יהודה ור' נחמיה ר"מ ר' יוסי ורשב"י ור' חנינא בן חכינאי ור' יוחנן הסנדלר, אמר להם בני הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו לאלו תנו דעתכם שלא תעשו שמעשיהם.

ובקה"ר פ"יא-ו קא חשיב גם ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי.

והנה אף שהובא בכמה מקומות שהם היו תלמידיו האחרונים, אבל אין הכונה שאחרי שמתו כל תלמידיו אז התחיל ללמוד עמהן והוא שהלך לו לדרום במקום שהיו דרים שם, שזה דבר שא"א שמצינו כמעט כולם ששמשו ימים רבים לפני ר"ע, אך כבר בארתי בערך ר"מ שהגרסא האמיתית הוא כדמובא באגרת דרש"ג ח"א פ"א והיה העולם שמם עד שבאו אצל רבותינו שבדרום ושנאוה להם ולא קאי שר' עקיבא בא אצלם, אך קאי על ר"מ וחבריו שהם נשתיירו מכל חכמי ישראל והם העמידו תורה באותה שעה.

וכדמצינו ויק"ר פ"כא-ח שר' חנניא בן חכינאי ורשב"י הלכו ללמוד תורה בבני ברק אצל ר"ע ושהו שם יג שנה, ובנדה נב. אר"ש מצאני חנינא בן חכינאי בצדון וא"ל כשאתה מגיע אצל ר"ע - אמור לו והלא בן שלקות העיד במעמד כולכם ביבנה - א"ל ר"ע בן שלקות איני מכיר וכו'.

ורשב"י מצינו שישב לרגלי חכמי יבנה עוד בזמן קדום שהוא היה השואל