עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/158

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


יהושע הכיר היטב את התלמיד החדש כי ברכה בו.

ור"א שהיה מטבעו איש רגזן השיב לו פסחים סט. עקיבא! בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתתו, אך ר"ע לא זחה דעתו עליו ויען בענוה ואימר לו רבי! אל תכפירני בשעת הדין כך מקיבלני ממך הזאה שבות היא וכו', ואמרו שם שהאמת היה שר"א גמריה איתעקר ליה ואתא ר"ע לאדבוריה, ומה שלא א"ל כן בהדיה סבר לאו אורח ארעא.

וכן היה דיברו תמיד בנחת ובהנכעה לפני ר"א כר"ה כה., ע"ז טז: שא"ל ר"ע לר"א רבי! תרשני לומר לפניך ר"א שלמדתני.

ובשהש"ר פ"א פסוק לריח יסופר שפ"א שהה ר"ע לבא לב"המד וישב לו מבחוץ, נשאלה שאלה אמרו הלכה מבחוץ, חזרה ונשאלה אמרו תורה מבחוץ, חזרה ונשאלה אמרו עקיבא מבחוץ, פנו לו מקום וישב לרגליו של ר' אליעזר.

ובזיר פ"ג מ"ד אמר דנתי לפני ר"א - וכשבאתי והרצתי לפני ר' יהושע, ובכריתות פ"ג מ"י אמר שאלתי את ר"א, ובשבת לט: אמרו בפירוש שהיה תלמיד ר"א ור"י.

וברבו ר' יהושע דבר בכל נפשו כאשר יסופר ברכות סב. אר"ע פעם אחת נכנסתי אחר ר"י לבי"הכ ולמדתי ממנו ג' דברים, וכששאלו (אח"כ) בן עזאי עד כאן העזת פניך ברבך א"ל תורה היא וללמוד אני צריך.

ולא לבד שקבל מהן חכמת התורה, אבל גם למד מר' יהושע מעשה מרכבה כחגיגה יב:, ור"א למדו הלכות כשפים בסנהדרין סח..

ולא היה די לו במה ששימש את ר"א ור"י, שימש גם את החסיד המפורסם נחום איש גם זו משך כב שנה ולמד ממנו מדותיו היקרות כמפורש ברכות כב., חגיגה יב..

וכן השתלם בכל המדעים למד להבין ולדבר בכמה לשונות כסנהדרין יז:, בחכמת הרפואה כמדרש שמואל פ"ד-א, בחכמת הטבע כבמ"ר פ"ט-לד (ששאלו מלך הערבים אני כושי ואשתי כושית וילדה לי בן לבן והשיב לו כי הוא בנו ע"פ חכמת הטבע). בחכמת התכונה עד שעובר שנים וכאשר נביא לקמן.

ור' יהושע רבו סמכו כסנהדרין פ"א סה"ב.

ויסופר בבלה רבתי רפ"ב שפ"א היו הזקנים יושבין עברו לפניהם ב' תינוקות אחד גלה ראשו ואחד כסה ראשו, זה שגלה ראשו רא"א ממזר, רי"א בן הנדה, רע"א ממזר ובן הנדה, אמרו לו עקיבא איך מלאך לבך לעבור על דברי רבותיך אמר להם אני אקיימנו, הלך אצל אמו והיא הורית לפניו שהוא ממזר ובן הנדה, אמרו גדול היה ר"ע שהכחיש את חבריו באותה שעה ואמרו ברוך שגלה סודו לעקיבא ב"י, ואמרו שם קרי להו רבותיו וקרי להו חבריו, כיון דחזו דקא דבר עלייהו הוו להו חבריו.

ושמו הטוב היה הולך וגדול עד שהתקבצו אליו תלמידים מכל ארצות פזורי ישראל עד שהגיעו לדעת חז"ל בכתובות סג. לכ"ד, ובנדרים נ. כ"ד אלפי זוגי תלמידים, וביבמות סב: י"ב אלף זוגים מגבעת ועד אנטיפרס, ובל"ס שכן היה לרבותינו קבלה נאמנה, אבל בתנחומא חיי שרה-ח שהיו לו שלש מאות תלמידים, והכונה שהם היו התלמידים המובהקין שלו.

וכאשר נשלמו הכ"ד שנים מיום שעזב את אהובתו אז שם לדרך פעמיו עם תלמידיו הרבים למקום משום אשתו העניה, והיא כששמעה שבא יצתא לקראתו, אך הנדכאה הזאת אשר היתה