עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/155

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


עקיבא

איסי בן עקיבא.

חנינא בן עקיבא ובשניהם צריך לומר בן עקביא.

רבי עקיבא בן יוסף

כשהגענו לכתוב תולדות האיש הפלאי הזה, כל אשר נעמיק יותר נתפלא הפלא ופלא אלף פעמים, וגם אז לא נגיע אף לחצי שבחו של הדגול מרבבה הלזה, ואך ההשגחה העליונה שגזרה שיחרב בית מקדשנו ושינטל כבוד מבית חיינו הזמין לנו הרפואה קודם למכה בדמות עקיבא בן יוסף להציל את נשמת האומה מכליון חרוץ, הוא לא נתברך מידי ההשגחה לא ביחוס אבות ולא בעושר וגם לא בחכמה, כי היה בן גרים, וע"ה, רועה בהמות, וכבר בא בשנים, ואך ע"י אשה יקרה דגולה מרבבה נתהפך עליו הגלגל מן הקצה אל הקצה, להיות מראשי חכמי הדור המחכים את רבותיו, ועשיר מופלג, ובסוף ימיו להיות ריש הדור כולו, והעמיד תלמידים לאלפים ולרבבות.

ובזה אנו רואין איך שכתר התורה גדולה מן הכהונה ומן המלכות, כתר כהונה ניתן בירושה לבני אהרן, כתר מלכות ירשו בית דוד, ולפחות צריך אביו להיות בן ישראל, אבל כתר התורה ירושה היא לכל האדם.

שמעיה ואבטליון אף שהיו מב"ב של סנחריב נתעלו למדרגה היותר גבוה בישראל להיות ממקבלי התורה לנשיאים ולאב"ד בסנהדרין, וכן היה אצל ר"ע.

והנה הרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה יאמר שיוסף אבי ר"א היה גר צדק, ונאמנו עלינו דבריו, כי בל"ס היה לפניו מקור לזה בדברי חז"ל.

וכן מביא ביוחסין ערך ר"ע וז"ל ר"ע בר יוסף גר צדק מבני בניו של סיסרא, ובגיטין נז: אמרו מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים, מב"ב של סנחריב למדו תורה ברבים ומאן נינהו שמעיה ואבטליון, (ובתנחומא ויקהל-ח שהיו מב"ב של סיסרא ולמדו תורה ברבים באנשי כנ"הג).

ובסנהדרין צו: אמרו מב"ב של סיסרא למדו תורה בירושלים, מב"ב של סנחריב לימדו תורה ברבים ומאן נינהו ש"וא, מב"ב של המן למדו תורה בבני ברק.

ובדק"ס שם מביא גרסא מן כ"י ילקוט תורה, מב"ב של סיסרא למדו תורה בירושלים והוא ר"ע.

ובמנורת המאור פ"ג נר ה' כלל ג' ח"ב העתיק מב"ב של המן לימדו תורה בבני ברק ומן נינהו רב שמואל בר שילת (וכן הוא ביוחסין ערך רב שמואל בר שילח היה גר צדק מב"ב של המן כדאיתא בפ' חלק והוא המלמד נערים, וכן הוא בעין יעקב). מב"ב של סיסרא למדו תורה בירושלים ומנו ר"ע וחביריו, מב"ב של סנחריב לימדו תורה ברבים ומאן נינהו שמעיה ואבטליון.

וכן מובא בברכות כז: בפי' רב נסים גאון וז"ל איתא בסנהדרין פ' חלק מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים ומאן אינון ר' עקיבא.

העתקתי כל הגרסאות להראות שכמה טעותים נפל בספרים, ונדקדק איך אפשר לומר שר"ע לימד תורה בירושלים הלא ידוע שבהיותו בירושלים היה עדין ע"ה, ב) מה ענין רב שמואל בר שילת שהיה בבבל בסורא לבני ברק? אך מכל המקומות האלו נוכל לברר הגרסא הנכונה שכך צ"ל מבני בניו של סנחריב לימדו תורה בירושלים ומאן נינהו שמעיה ואבטליון, מב"ב של סיסרא לימדו תורה בבני ברק ומנו ר' עקיבא כסנהדרין לב:, מבני בניו של המן לימדו תורה לתינוקות ומנו רב שמואל בר שילת כב"ב ח:.

ולמדנו מזה שיוסף אבי ר"ע היה חוסר מגזע סיסרא שר צבא יבין מלך כנען