עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/140

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


משום רש"הר, בבסוכה כ: הני בודיתא דבני מחוזא אלמלא קיר שלהן מסככין בי.

והיה גודל כ"כ עד שקראו אותו עולא רבה ככתובות סה: דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה (הוא ריש גלותא) אע"פ שאמרו אין אדם זן וכו'. ובקידושין לא. דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה - בשעה שאמר הקב"ה אנכי ולא יהי' לך אמרו וכו'.

הלכותיו ומאמריו מלאים בכל הש"ס בבלי וירושלמי, ונביא אך מאמרים אחדים בענייני אגדה.

בברכות ח. אמר מיום שחרב בהמ"ק אין לו להק"בה אלא ד' אמת של הלכה בלבד. גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים. לעולם ידור אדם במקום רבו.

והוא אמר המשל המפורסם אסתרא בלגינא קיש קיש קריא כב"מ פה:.

והנה אף שלה זכה להיות ריש מתיבתא אבל היה גדול כ"כ והיו בידו הלכות רבות מרבותיו עד שכל גדולי הדור קבלו ממנו, כר' אבא שאותיב לעולא והוא א"ל דמי האי מרבנן כדלא גמרי אינשי שמעתא כגיטין לט, ב"מ יא..

הקשה לו ר' אבא כגיטין נ: עט., קידושין נח..

ובפסחים נג: יסופר עולא הוה רכיב חמרא ואזל ר' אבא מימיניה ורבב"ח משמאליה א"ל ר' אבא לעולא ודאי דאמריתו משמיה דר' יוחנן וכו'.

אביי זכה עוד בנערותו לראות כאשר יסופר פסחים קד: כשבא עולא לפומבדיתא שלח רב יהודה לרב יצחק בריה שילך אצל עולא וישמע איך הוא מבדיל, ורב יצחק שלח את אביי. ובסנהדרין ל: כשאמר עולא הלכה כרי"בק - א"ל אביי הלכה מכלל דפליגי והאמר וכו' - א"ל גברא אגברא קא רמית, ובל"ס היה אז אביי עוד עול ימים.

ר' אבינא (בשם) עולא בר ישמעאל בשם ר"א כמעשרות פ"ה ה"ב, שבת פ"א ה"ג.

רב אדא בר אהבה משמיה דעולא כב"ק נה., וקשה מאוד להבין כידוע שהיה תלמידו המובהק דרב, וגרסת דק"ס יותר נכון שגורס רב אחא בר אדא.

רב אושעיא מתיב לעולא כגיטין טז: ובזבחים לב: איתא רב הושעיא. מחלקותן גיטין עז:.

רב אחא בר אדא משמיה כב"מ קיז:, וכן צ"ל בב"ק נה. לגרסת דק"ס.

ר"ה בר חייא משמיה כנדרים נו., רב המנונא יתיב קמיה דעולא וקא הוי בשמעתא כיבמות יז..

אמר משמיה דעולא כשבת י:, גיטין ה., קידושין עח:. אותיב לעולא כנדרים כט., חולין לד:.

ר' זירא יתיב קמיה דעולא, ורבה בקשו בעי מיניה דעולא כפסחים לז:. ומצינו ע"ז מ. רמי ליה עולא לר' דוסתאי דמן בירי - סמי מכאן עוברן, א"ל ר' זירא לא תיסמי וכו', ומע"ש פ"ב ה"ג ר"ז אמר ראיתי בחלמא כד ייכל לעולא בר ישמעאל קופרא שמינא (שהוא יודע טעם הדבר) למחר אתא שאל ליה וכו'.

רב חנא אותיב לעולא - אמר עולא חגי לא מידע ידע מאי דקאמרי רבנן תיובתא קמותיב? כע"ז סח., אמר משמיה דעולא כגיטין כג..

רב חייא בר אבא משמיה כחגיגה כה:.

רב חייא בר אמי משמיה כברכות ח., שבת יז., יתיב גביה דעולא ככתובות נג., ע"ז סג:.

ר' חייא בר אסא משמיה כמו"ק ה:.

ר' יהושע בר אבא משמיה כשבת קכו., מו"ק ה:.

ר' יונה (בשם) עולא בר ישמעאל בש"רא ככלאים פ"ט ה"א, סוכה פ"ד ה"ה.