עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/139

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ננחמיה, אמר להו מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא (פי' שלא רצה לילך עמהם) אזל הוא לחודאי גביה וכו'. ומכל זה אנו רואין בבירור שלא היה בר בבל ולא ידע טבעת הארץ ופירותיה.

וכן אמרו בירושלמי דמאי ספ"א עולא בר ישמעאל בשם ר' יוחנן, נחת עולא לתמן ואמר בשם ר"י.

ובבואו לבבל לא ישב במק"א אך היה הולך מישיבה לישיבה למסור שם תורת א"י, וביותר היה אצל רב יהודה בפומבדיתא כקידושין עא: עולא איקלע לפומבדיתא לבי רב יהודה חזייה לרב יצחק בריה דר"י דגדל ולא נסב וכו'.

וכן שבת קמז. עולא איקלע לפומבדיתא - א"ל רב יהודה וכו'.

וכן פסחים פח. ותענית ט. עולא איקלע לפומבדיתא וכו'.

וביצה כב. עולא איקלע לבי רב יהודה - איתיביה לעולא.

ובפסחים קד: עולא איקלע לפומבדיתא שלח את רב יצחק בנו לראות איך מבדיל ושלח לו בידו כלכלה דפירי.

והיה חביב מאוד על רב יהודה כחולין צד. כשאיקלע לבי רב יהודה פתח עבורו חביות יען דחביב ליה לרב יהודה.

וכן עולא הוקיר מאוד את רב יהודה כנדה כ: עולא איקלע לפומבדיתא אייתו לקמיה רמא ולא חזא (מפני כבודו של רב יהודה), ואף שהיה בקי גדול בדמים כדאמרו שם כ. עולא איקלע לפומבדיתא חזייה לההוא טייעא דלבוש לבושה אוכמא אמר להו שחור דתנן כי האי, מרטו מיניה פורתא פורתא יהבו ביה ארבע מאה זוזי. ומזה נוכל לראות את גדולתו וחכמתו בעיני חכמים הישיבה.

וכן שקיל וטרי עם רב יהודה הרבה פעמים בהלכות כקידושין לח:, ע"ז נג:, חולי ןעו. סה:, וכן אמר רב יהודה משמיה דעולא כע"ז מ..

ובגיטין יט: מצינו רב יהודה מצטער קרי וחתים א"ל עולא לא צריכת.

וכן מצינו אותו עם רב נחמן כברכות נא. עולא איקלע לבי ר"נ כריך ריפתא בריך ברכות מזונא וכו' וילתא כעסה עליו וקראה אותו ממהדורי מילי (ע"ש שהיה הולך ממקום למקום), ור"נ קראו מר כב"מ ט:, חולין עו:, הקשה לעולא כשבת לט:, גיטין סז:, חולין קכד., אותיב לעולא כזבחים טו., יתיב ר"נ ועולא ככתובות נג., ע"ז סג., וקראו ר"נ עולא חברינו כברכות לח:, ובפסחים פ. א"ל ר"נ זילו וא"ל לעולא מאן ציית וכו,. וב"ק יב. אמר עולא אר"א הלכתא וכו' א"ל ר"נ אמר ר"א אפילו מיתמי - אר"נ אישתמטין עולא (נשמט ממני), מחלקותן קידושין מד:.

וכן מצינו עולא איקלע לבי ריש גלותא חזייה לרבה בר"ה דיתיב באוונא דמיא וכו' סוף שבת.

איקלע לבי אסי בר היני בעי מיניה א"ל עולא הכי א"ר אלעי כשבת קמז..

והביא מנהגים רבים וכמה דינים מא"י כר"ה כ. דאמר עברוהו לאלול.

ושם כב. אמר קדשוה לירחא במערבא.

ובשבת פה", ב"מ קה: בעו במערבא.

ובשבת קח: כי אתא עולא אמר במערבא מלחי כישרי כישרי.

ובפסחים צג: מן המודיעים לירושלים טו' מילין הוי.

ובחגיגה כה. חבריא מדכן בגלילא.

ובגיטין נז. אמר לדידי חזי לי ההוא אתרא ואפילו שיתין ריבוותא קני לא מחזיק.

וגם הורה הוראות בבבל כעירובין ו: שאמר הני אבולי דמחוזא אלמלא דלתותיהן ננעלות בלילה חייבין עליהן