עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/138

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


דדור הראשון כדמצינו עולא א"ר אושעיא כחולין עו..

וקראו כך פירשה ר' הושעיה אבי המשנה כיבמות פ"ג ה"ג.

עולא א"ר חנינא כמנחות ל:.

עולא אריב"ל כחולין קכב..

בשם ר' יצחק כנדרים פ"ד ה"ב (ושם עולא בר ישמעאל).

וכן אמר הוה קאימנא קמי דבן פזי בחולין מו..

וכן אמר עולא, בן זכאי אמר כחולין נב..

עולא משמיה דבר פדא כקידושין נד:.

עולא אמר רב כשבת קמג:.

עולא משום ר' שמעון בן יהוצדק בתענית כב:.

אבל רבו המובהק היה ר' יוחנן כחגיגה יט. אמר עולא בעי מיניה מר"י - ואמר לי וכו', ובנדרים כב. כי אתא עולא לקמיה דר"י - א"ל וכו'.

ובמובא הירושלמי צד קכ. יאמר שלא מצינו שדיבר עולא עם ר"י פא"פ ולכ ןיש מקום ספק אם היה תלמידו והוא שגגה.

וכן מצינו עולא אר"י כברכות לח: נא: נח:, שבת ז., עירובין סז:, יבמות עז., גיטין לט. עט., קידושין לח: ס., סנהדרין מז., ע"ז נד., זבחים יד:, חולין מז: עו: קכד., מעילה ב..

וכן חולק על ר"י כחולין קכב..

וכן קבל הרבה מרש"בל כדמצינו עולא ארש"בל כפסחים נו:, חגיגה ח:, גיטין נ:, ב"מ ט: קא., זבחים לב:.

וכן עולא א"ר אלעזר כעירובין כא:, פסחים ע:, כתובות עד., גיטין כ., ב"ק יא. יא: כמה פעמים, סנהדרין טז., זבחים יד:.

וכן אמר עולא מתיב ר"א כשבת מד:.

ובירושלמי עולא בר ישמעאל בשם ר"א כמעשרות רפ"ג פ"ה ה"ב, כלאים פ"ט ה"ב, שבת פ"א ה"ג, חגיגה פ"א ה"ד, סוכה פ"ד ה"ה.

והוא נתמנה מישיבת ר' יוחנן בא"י ומישיבת רב יהודה בבבל להביא תורת המתיבתות מזו לזו, והיה נקרא בירושלמי בשם "עולא נחותא" ככלאים פ"ט סה"ג, וזה שאמרו ברכות ט: א"ל ר' אלעזר לעולא כי עיילת להתם (לבבל) שאיל בשלמא דרב ברונא אחי.

וכן מצינו ברכות כז:, שבת קח:, ר"ה כ. כב:, סנהדרין סג. כי אתא עולא.

והיה גדול כ"כ בעיני חכמי בבל עד שאמר עליו רב חסדא ברכות לח. רבותינו היורדין מא"י ומנו עולא. וזה היה עוד בחיי ר' יוחנן כנדרים כב. יסופר שעולא במיסקי לא"י איתלוו ליה תרי בני מחוזא בהדיה, קם חד שחטיה לחבריה א"ל לעולא יאות עבדי א"ל אין ופרע ליה בית השחיטה, כי אתא לקמיה דר' יוחנן אמר עולא דלמא חו"ש אחזיקי ידי עובדי עבירה א"ר (ר' יוחנן) נפשך הצלת.

ואי אפשר לטעות ולומר שהיה בר בבל וזה היה בפעם הראשונה שעלה לא"י, כי מפורש תענית ט: עולא איקלע לבבל חזה פורחות א"ל פנו מאני, דהשתא אתי מטרא, לסוף לא אתי אמר, כי היכי משקרי מיטרייהו.

וכן פסחים פח: עולא איקלע לפומבדיתא קריבו ליה טורינא דתמרי א"ל בכמה כי הני בזוזא א"ל תלת בזוזא, אמר, מלא צנא דדובשא בזוזא "ובבלאי" לא עסקי באורייתא, בליליא צערוהו אמר מלא צנא סמא דמותא בזוזא בבבל, ובבלאי עסקי באורייתא.

וכן ר"ה כ. אמר עולא ידעו חברין בבלאי מאי טיביתא "עבדינן" בהדייהו. וב"ק לח. רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא א"ל רבנן לעולא קום ניזל