עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/79

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגההוכן מצינו אומר בשם ר' יצחק רובא כברכות פ"ו ה"א מא., אבל לא מצינו שידבר עמהם פ"אפ. ומה שמצינו סנהדרין כז. שהיה בבבל דאמר שם בר חמא קטל נפשא א"ל ריש גלותא לרב אבא בר יעקב פוק עיין ביה והוא רצה לחייבו ורב פפי מצא זכות עבורו, נראה בברור שצ"ל רב אחא בר יעקב כגרסת דק"ס כי רב פפי היה מאוחר תלמודו דרבא.


ר' אבא בר יעקב בר אידי

כן מובא בס"הד מתרומות ר"פג, והוא שגגה כי שם איתא ר' בא ר' יעקב בר אידי בשם ר' יונתן ופשט הפשיט שר' בא אמר בשם ר' יעקב בר אידי וזה ברור.


ר' אבא בר רב יצחק

אמר רב חסדא סוף מנחות, אך יש גורסין שם רבה בר רב יצחק עיין ערכו. ובשם זה נזכר בירושלמי יבמות פ"יב ה"א ביחד עם ר"ז ומשמע שם ששניהם למדו אצל רב ירמיה (בר אבא) כדמוכח שם.


ר' אבא בר ירמיה

ערך רבה בר ירמיה.


ר' אבא בר כהן

נזכר תמיד בירושלמי בשם רבי בא בר כהן כדי להבדילו מן ר' אבא בר כהנא, הוא היה תלמידו דר' יוסי ור' יונה וכדמצינו בעי ר' בא בר כהן קומי ר' יוסי בפאה פ"ז ה"ה, דמאי פ"ב ס"הא, תרומות פ"ג ה"א, מע"ש פ"ה ס"הב, שבת פ"ך ה"א, שקלים פ"ד ה"ג, ביצה פ"ה ה"ב, מגילה פ"ד ה"ד ה"יא, תענית פ"א ה"ח פ"ד ה"ט, כתובות פ"יא ה"ו, סוטה פ"ג ה"ו, סנהדרין פ"א ה"ב, חלה פ"ג ה"ז (ושם בר כהנא וצ"ל בר כהן) וביבמות פ"ד ה"יא אמר קומי ר' יוסי שר' ירמיה אמרה א"ל ר' חזקיה לא אמרה ר' ירמיה וכעס ר' יוסי על ר' חזקיה.

וכן מצינו שאמר קומי ר' יונה כמע"ש פ"ב ה"ג.

גם אמר הלכה בשם ר' הונא כמגילה פ"ד ס"הא.

ובשם רב ששת כשבת פ"ו ס"הב פי"ז ה"ב, ואין ראיה מזה שירד לבבל כי היה מאוחר הרבה מדור רב ששת, אך אפשר שקיבל זאת מרבותיו. ומצינו אותו שהורה בדין קבר שפינוהו בכפר עקביה, כנזיר פ"ט ה"ג.

ורצה לישא אלמנת ר' אבדימס ככתובות פ"יא ה"ב.

ונראה בבירור שמה שאמרו ב"מ יא: קבלה מיניה דר' ירמיה ר' אבא בר כהנא, צ"ל בר כהן ואך יען שלא נזכר ר' אבא בר כהן בשום מקום בבבלי ור' אבא בר כהנא היה ידוע להם לכן העתיקו בר כהנא, אבל ר"א בר כהנא היה קשיש הרבה מר' ירמיה.


ר' אבא בר כהנא

קרוב מאוד לומר כדעת היוחסין שהוא בנו של רב כהנא תלמיד [חבר] דרב וזכה עוד לקבל מרב דברי אגדה כדמצינו שאמר בשם רב כסוטה פ"ט ה"יג, ב"ר פ"ד-ז, ויק"ר פ"לח-יב, אבל עיקר למודו ותורתו של רב קיבל מר' חייא בר אשי תלמידו דרב כברכות פ"ו ה"ו, שבת פ"ג ה"ד פ"ו ה"ה ספ"יז, עירובין פ"ו ה"ה פ"י ה"ה, יבמות פ"ד ה"ו, ואח"כ עלה לא"י עוד בחיי ר' חנינא כשבת קכא: א"ר אבא בר כהנא א"ר חנינא ד' הלכות מה שהורה ר' חנינא לבית רבי ושם יספר מעשה מה שאירע בבה"מד של רבי, ואע"פ שהיה גדול גם בהלכה כדמצינו ברכות ג:, ב"מ יא: (אך שם נראה כי הוא ר"א בר כהן וגרסת רש"י סתם ר' אבא), מנחות צה: (ושם ר' אבהו ב"ב וצ"ל ר' אבא), פאה פ"א ה"א, דמאי פ"ב ה"א, תרומות פ"א ה"א, פסחים פ"ד ה"ט, ביצה פ"ה