עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/78

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


אבא בר חנא

הוא רבה בר חנה ונזכר בשם זה בירושלמי.


אבא בר חננא

או חיננא או חנינא, נזכר עירובין פ"ח ה"ד, גיטין רפ"ג ושם נזכר אחר רב ורב אסי וקודם ר' יוחנן ורשב"ל, ובב"ר פ"סג-ז מצינו שר' לוי אומר בשמו וברכות ל. לגרסת דק"ס רב אבא בר חנינא וגרסא שלנו ר"ה בר חייא, ולאחר העיון נראה כי היה בנו של ר' חנינא בר חמא והוא הנזכר במ' שמואל פ"יג וז"ל א"ר חנינא כשעליתי מן הגולה התרתי אזורי ושל בהמי ושל "אבא" בני, והמקור הוא בירושלמי פאה פ"ז ה"ג אך שם חסר שם בנו.


אבא בר חנן

ערך אבא בר חמא.


אבא בר רב חסדא

ערך אבא בר חמא.


ר' אבא בר טבליי

נזכר ב"ב פ"ד ה"ח, ע"ז פ"א ה"א, אמר בשם רב.


ר' אבא בר יהודה

או יודן. נזכר בב"ר פ"כג-ה ופדר"ב מג: ר' אבא בר יודן בשם ר' אחא, ובנדרים פ"ו ה"ר ר' בא בר יהודה בשם דבית ר' אחא ונראה שצ"ל בשם ר' אחא. וכן מצינו שהש"ר פ"ה-יד שאמר בשם ר' יהודה (בר סימון) ומה שמצינו עירובין פ"ו ה"ו ר' אבא בר יהודה בשם רב, הוא ט"ס וצ"ל ר' אבא בשם רב יהודה בשם רב כדמובא שם פ"ח ה"ד, ובשבועות ר"פג ר' בא בר רב יהודה בשם רב צ"ל ג"כ בשם רב יהודה ותיבת "רב" מיותר. ובע"ז פ"ב ה"ט ר' אבא בר רב יהודה, צ"ל כמו שמובא המאמר היקר ויק"ר פ"ז-כ שאמר כל מה שפסל הקב"ה בבהמה הכשיר באדם, פסל בבהמה עורת או שבור - והכשיר באדם שנא' לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה.


אבא בן יוסי (תנא)

נזכר ספרי נשא פ"מב ורבי אומר בשמו אך שם צ"ל אבא יוסי.


ר' אבא בר יוסף

נזכר ביצה פ"א ה"ג, ר' יוסי בר' בון אמר איהפלגון ר"ז ור' אבא בר יוסף, והוא רבא כביצה ח: ונזכר אך פ"א בשם זה והוא כי ר' יוסי בר' בון ירד לזמן קצר לבבל וכשחזר הביא עמו הלכה זו בשם רבא ועיין ערכו, ומצינו בילקוט שמואל א רמז עז' ר' אבא בר יוסף אך המאמר הזה מובא במ' שמואל פ"א-ז ע"ש ר' אבא בר מריא בשם ר' יצחק. ומה שמצינו סנהדרין פ"ד ה"ח ר' אבא בר יסא בשם ר' יוחנן הוא ט"ס וצ"ל כדמובא המאמר שם פ"א ד"הד ר' אבא ר' יסא בשם ר' יוחנן והכונה שר' אבא ור' יסא שניהם אמרו בשם ר"י.


ר' אבא ברב יוסף בר רבא

נזכר חולין קמא. אמר לרב כהנא (רבו דרב אשי), ור' אבא זה הוא נכדו של "רבא". ועיין ערך רבא בריה דרב יוסף.


ר' אבא בר ימינא

ערך ר' אבא בר זבינא.


ר' אבא בר יסא

נזכר סנהדרין פ"ד ה"ח אמר בשם ר' יוחנן, אך צ"ל ר' בא ר' יסא בשם ר"י כדמובא שם פ"א ה"ד.


ר' אבא בר יעקב

תלמיד של ר' יוחנן שתמיד מצינו שאומר בשם ר' יוחנן ככתובות עז., גיטין נט,. ב"מ לח: (שם ר' אבא ברבי יעקב), שביעית פ"א ה"א, תרומות ס"פה, כלאים פ"ז ה"ד, מעשרות פ"א ה"ב, מע"ש פ"א ה"א, חגיגה ס"פא, יבמות פ"ב ה"יב, סוטה פ"ח ה"ב, ב"מ פ"ג ה"ד.