עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/77

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


אע"פ שמצינו שאמר בשם ר' יוחנן כברכות ה. מג: סא:, מו"ק כב., גיטין עו:, תמורה יד: ובירושלמי דמאי פ"ה ה"א, תרומות פ"ה ה"א, (ופאה פ"א ה"א רבי בריה דר"ח בר אבא בשם ר' יוחנן וצ"ל ר' אבא). שבת פ"ג ה"ז, יבמות פ"ו ה"א, ע"ז פ"א ה"ד, אבל לא מצינו שדיבר עם ר' יוחנן פא"פ, ויותר נראה שקיבל כל הלכות ר' יוחנן מאביו כדמצינו שאמר בשם אביו בשם ר' יוחנן כברכות פ"ה ה"ג, דמאי ספ"א, שבת פ"ג ה"ד, (ושם איתא בטעות בר בריה) מגילה פ"א ה"ט פ"ד ה"ה, וברכות יד. לגרסת דק"ס, וכן משמע חולין פו: שכל שמועותיו היו מאביו ואביו מר' יוחנן, ומה שמצינו כלאים פ"ב ה"א שאמר בשם רב, הוא טעות הדפוס וצ"ל כדמובא המאמר ב"ב צג. ע"ש רבה בר חייא קטוספאה.

ומצינו שאמר בשם ר' יונתן כסנהדרין פ"ה ה"ב, ויק"ר פ"לה-א, חביריו היו ר"ז כמו"ק כב. כי סליק (ר"ז) אשכחיה, א"ל אמר מר וכו', ושניהם איקלעו לעיר דבי ר' ינאי (בעיר עכברא) כשבת קכא: שישבו אקילעא דבי ר' ינאי ובעו מר' ינאי (וזה דבר שא"א כידוע שר"ז בא לא"י בסוף ימי ר' יוחנן ואז כבר נפטר ר' ינאי שהיה רבו דר' יוחנן וצ"ל בגרסת דק"ס שבעו מר' אמי). ובאמת מצינו אותם ביחד כחולין פו: שהוא ר' זירא הוו קיימי בשוקא דקיסרי אפתחא דבי מדרשא נפק ר' אמי (וזה היה בסוף ימי ר' אמי שהלך לחסות תחת כנפי ר' אבהו) אשכחינהו א"ל לאו אמינא לכו בעידן בי מדרשא לא תקימו אבראי - ר"ז על, ר' אבא בריה דרח"בא לא על - אמר להו ר"ז לא שבקתון דאישייליה לסבא (ר' אבא) דלמא שמיע ליה מאבוה (רח"בא) ואבוה מר' ייוחנן, ומזה אנו רואים שהיה אז זקן הדור.

וכן מצינו אותו ביחד עם ר"ז ור' ירמיה כנדרים פ"ח ה"ב, קידושין פ"ג ה"ט. וברכות יד. איתא א"ר יונה אר"ז - א"ל ר' אחא בריה דר' חייא בר אבא הכי א"ר חייא א"ר יוחנן באמת צ"ל כגרסת דק"ס שם ובדף נה: א"ר ינאי אר"ז - א"ל ר' אבא בריה דרח"בא הכי אמר ר' חייא בר אבא (הוא מלשון הגמרא) אר"י.

וכן מצינו שרמי לר' אבהו כפסחים נט:, וכן אמר לר' יעקב בר אידי ולר' אחא בר חנינא הכי אמר ר' יוחנן כברכות ה., וחולק עם ר' יצחק בר חייא כמגילה פ"א ה"ד.

ונזכר ברכות מח. שאמר, שמעון ב"ש לגרמיה הוא דעבד, וכן אמר הלשון הזה על ר' אמי כתענית יד: מו"ק כה:, ובע"ז לז. אמר, ר"י נשיאה הורה ולא הודו לו.

וברכות ספ"ז שאמר דיין האמת בברכות הטוב והמטיב וקלסוהו רבנן.


ר' אבא בר חייא בר אשי

נזכר בשבת פ"ז ה"ב כח:, אך הוא ט"ס והוא ר"ת ב"ר בשם ר' וכדמצינו כמה פעמים שר' אבא אמר בשם רח"בא.


אבא בר חילפיי בר קיריי

בערך חי'ת אבא חליפא.


אבא בר חם

ערך אבא בר חמא.


אבא בר חמא

בע"ז לא. אמר רב חסדא אמר לי אבא בר חמא הכי אמר זעירא הלכה כר"א, ובדק"ס גורס אבא בר חנן, ושם מט: א"ר חסדא אמר לי אבא בר רב חסדא [וצ"ל בר חנן] הכי אמר זעירי הלכה כר"א, ושם ס: א"ר חסדא אמר לי אבא בר חנן הכי אמר זעירי הלכה כר"ש, וגרסת דק"ס אבא בר חם, ובתורת הבית להרשב"א קלג. גורס אבא בר חם וכן היה הגרסא לפני היוחסין שמביא אבא בר חם רב חסדא בשמו בפ' ר' ישמעאל והוא ע"ז ס:.