עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/443

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


אבתרה מחתא לה בקולפי דשידא עד‬ דאפקה לה מכולי מחוזא א״ל קטלת ליך‬ ‫ג' ואתית למיקטל אחרינא? ‫‫

רב חונה בר אדא

נזכר ירושלמי שביעית פ״י סה״ג‪,‬‬ ובדפוס ווינעצייא גרס ר׳ חייא בר אדא‪.‬‬ ‫‫


רב חונה

בירושלמי הוא רב הונא‪,‬‬ ורבי חונה הוא ר' הונא‪.‬‬


רב חונה בר חייא

‬ערך ר״ה בר‬ חייא‪.


ר' חונה בר חמא

נזכר שביעית פ"ב ה"ה.


ר' חונה דציפורין

ערך ר"ה.


ר' חונה ספרא דסדרא

ערך ר״ה‪.‬‬חוני

‫ יוסי בר חוני‪ ,‬זבחים פ״א מ״ב.

ר' יוסי בר ר׳ חוני נזיר כג..


חוני המעגל

ברש״י מנחות צד: ‬ד״ה דעגיל מפרש ‫שנקרא חוני המעגל על שם שעשה עוגה. ‫וביוחסין מביא בשם רב צמח גאון שהיה‬ מעיר מגלו‪ .‬והיה חסיד גדול ומלומד‬ בנסים כדמובא במגילת תענית פי"ב, בעשרים ביה (באדר) צמאו עמא למטרא ונחת להון, מפני שהיה רעבון ובצורת בא"י ג' שנים זא"ז, והתפללו ולא ירדו גשמים, וכיון שראו שיצא רוב אדר ולא ירדו גשמים הלכו אצל חוני המעגל (מכאן ואילך מובא תענית פ"ג מ"ה) להתפלל שירדו גשמים אמר להם צאו והכניסו‬ ‫תנורי פסחים בשביל שלא ימקו, ‬התפלל‬ ‫ולא ירדו גשמים. מה עשה? עג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו רבש"ע רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך, התחילו גשמים מנטפין אמר, לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שחין ומערות. התחילו לירד בזעף. אמר, לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה, ירדו כתיקונן עד שיצאו ישראל‬ מירושלים להר הבית מפני הגשמים, באו‬ ‫וא״ל כשם שהתפללת עליהם שירדו כך התפלל שילכו להן‪ ,‬א"ל צאו ודאו אם‬ נמחית אבן הטועין. שלח לו שמעון בן‬ שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נדוי‬ ‫אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני‬ ‫המקום ועושה לך רצונך וכו'.

ובגמרא שם כג. יסופר המעשה באריכות וכמעט שהסיפור דמגילת תענית ודברייתא אחד הם ואחד נעתק מחבירו.

ור' יוחנן יספר ממנו מעשה נפלא שכל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא? יומא חד אזל באורחא חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא א"ל האי עד כמה שנין טעין א"ל עד ע' שנין, א"ל פשיטא לך דחיית ע' שנין, והשיבו שהוא שותל בשביל בניו כדרך שעשו אבותיו עבורו. יתיב קא כריך דיפתא אתא ליה שינתא נים אהדרא ליה משוניתא איכסא מעינא ונים ע' שנין כי קם חזייה לההוא גברא דהוה קא מלקט מינייהו א"ל את הוא דשתלתיה? א"ל בר בריה אנא, אמר ש"מ דניימי ע' שנין, וכשבא לביתו ושאל אם בריה דחוני המעגל קיים א"ל בריה ליתא, בר בריה איתא, א"ל אנא חוני המעגל לא הימנוהו. אזל לבהמ"ד כל קושיא דהוה לרבנן הוה מפרק להו, אמר להם אנא ניהו. לא הימנוהו ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה חלש דעתיה בעי רחמיה ומית.

ובירושלמי שם פ"ג ה"ט א"ר יודן גיריא הדין חונה המעגל (שהתפלל על הגשמים) היה בר בריה דחוני המעגל שהיה סמוך לחורבן בית ראשון, והראשון ישן ע' שנין