עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/437

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


אמרו שלא תכחול וכו'. ובנזיר נג. מקצתן היו אומרים, ובתוספתא אהלות פ"ד ה"ו, הי"ג. ובתוספתא ידים פ"ב אר"י בן דורמוסקית אני הייתי עם זקנים הראשונים כשבאים מיבנה ללוד.

ובספרא ויקרא פ' או נפש זקנים הראשונים היו אומרים יכול אפילו אם נגע וכו'. ובמכלתא בשלח מס' דעמלק רפ"ב אמרו כך מדה מהלכת ע"פ כל הדורות.

וכן נזכרו במשנה ובגמרא סתם זקנים כעירובין פ"ח מ"ז, יומא פ"א מ"ה, זבחים פ"א מ"ג, ידים פ"ג מ"ה פ"ד מ"ג. תוספתא אהלות פ"יח. מכלתא בשלח מס' ויסע, זקני ב"ש וב"ה, כעירובין יג: ביצה ד..

וכן נקראו הלל ושמאי בשם זקנים.

וכן ר"ג הזקן (להבדילו מר"ג נכדו). וכן קראו לריה"ג ור"ט וראב"ע ור"ע ור"י בשם זקנים כמבואר בערכם.

ורבי אמר תמיד על ר' יוסי כבר הורה זקן.

ונראה שהוא תמיד שם תואר לחכם הגדול שבדור. והתואר זקן גדול יותר מחכם כדמוכח תענית טז. אף שהגמרא מתרץ בע"א.

ר' זריקא

(תנא).

נזכר בתוספתא אהלות ספי"ח א"ר זריקא בה' באדר השני נמנו עליה כ"ד זקנים וכו'. ובמכלתא בשלח פ' ויסע דרש הפסוק ויאמר משה אכלוהו היום מכאן שלש סעודות בשבת, ובשבת קיז: הוא דרשת ר' חדקא.

ר' זריקא ובירושלמי ר' זריקן

היה בבלי תלמיד דר"ה כסוטה כא: ר' זריקא אר"ה. ותלמיד רב יהודה כביצה ז:, כתובות פח. ר' זריקא א"ר יהודה. ובירושלמי שבת רפ"ט ר' זריקן בשם רב יהודה וא"ד בשם רב חסדא.

וכן היה תלמידו דרב המנונא כעירובין רפ"י אמר ר' זריקא אסברקא לי רב המנונא, ובסוכה פ"א ה"ז אמר בשמו.

ונשאר שמו במקום אחד בשם רב זריקא כשבת כד. שאמר נקוט דרב בידך.

וכשעלה לא"י היו עדיין ר' יוחנן ור"ל בחיים. ואף שלה מצינו שדיבר עמהם פא"פ אבל מצינו ר' זריקא אר"י כגיטין כג., ברכות רפ"ה. וביבמות פ"ח ה"א ר' ינאי בר' ישמעאל ור' זריקן בשם ר' יוחנן. וכן ר' זריקא ארשב"ל ברכות יא:, ועם ר' אלעזר מצינו שדיבר פא"פ כיומא ד: ר' זריקא רמי קראי קמיה דר"א (וידוע שר"א ור"י נפטרו בשנה אחת).

וכן ר' זריקא אר"א סוטה ד:, זבחים צג:, מנחות ז" פו:.

וכן אמר בשם ר' יוסי בר' חנינא כפסחים פ"ה ה"ד.

בשם ר' יעקב בר אידי כברכות פ"ב ה"ג-יג:.

בשם ר' חנינא כשבת פ"א רה"ב.

ואח"כ כשישב ר' אמי על כסא ר' יוחנן ישב גם הוא לפניו כדמצינו חולין מו. בעי ר' זריקא מר' אמי. אר"ז א"ר אמי ברכות ג: יא:, ביצה כה:, ב"ב קל:, וכן מצינו ר' זריקא א"ר אבא כשבת לח:, וב"ב קל: כשאמר ר' זריקא א"ר אמי א"ל הורה אתמר.

וכן היה ביקסרין אצל ר' אבהו כשבת פ"ז ה"ב שאמר ר' מנא אזלית לקיסרין ושמעית ר' זריקן בשם חזקיה, וכן פסחים פ"א ה"ח א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית ר' זריקן בשם (ר') זעירא. וביבמות מב: א"ל ר' ירמיה כי עיילת לקמיה דר' רבהו רמו ליה. וקיבל מר"ז כדמצינו ר' זריקן בשם ר' זעירא בכורים פ"א ה"ד. הקשה לר"ז שבת פ"ג סה"א וכן צ"ל פסחים פ"א ה"ח. ובביצה כז. יסופר ר' יהודה נשיאה (השני) הוו ליה ההוא בוכרא שדריה לקמיה דר' אמי סבר דלא למחזיה א"ל ר' זריקא ואיתימא