עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/419

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


נדרים פ"ו ה"ח ר"ז בשם רב חסדא, וכן צ"ל בברכות פ"ט ה"ב (ושם ר' חסדאי), ומה שמצינו בהוריות ו. רב חסדא אר"ז א"ר ירמיה, באמת בדק"ס ליתא תיבת רב חסדא.

וכן קיבל הלכות רב ושמואל מכל גדולי תלמידיהם, כדמצינו אר"ז א"ר אבא בר ירמיה נדה יא:, ברכות פ"א ה"א-ו., פ"ב ה"ג פ"ז ה"א, מגילה ספ"ג, תענית פ"א ה"ו, כתובות פ"יג ה"א, ב"ב פ"ט ה"א, מד' תהלים פ"ד-ט.

ובבבלי נקרא רבה או רבה בר ירמיה, ור"ז אמר הלכות משמו כברכות מג., פסחים לו., מו"ק ד., כתובות קט., גיטין עד., וכן צ"ל בב"מ יב:.

ובע"ז טז: אר"ז כי אתאי לסורא אשכחתיה לרבה בר ירמיה דקאמר משמיה דרב.

וכן ר"ז א"ר חייא בר אשי כשבת קמה., נדה מב., ברכות פ"ה ה"ב, שבת פ"טו ה"ג, רב זעירי אמר רב חננאל אמר רב מנחות לא: ר"ז בשם רב המנונא מעשרות פ"ד ה"ג, כלאים פ"ד ה"ד, כתובות פ"ד ה"ה, וברכות כד: אר"ז הא מלתא איבעי לי בי רב המנונא ותקילי עלי כי כולי תלמודאי, ובזבחים קה: א"ל רב המנונא לא תיתוב אכרעך עד דאמת לי הא מלתא וכו'.

ר"ז בשם ר' חייא בר יוסף מגילה פ"א ה"ט, וכן שאל לר' יאשיה שבת רפ"יח, שקלים פ"ג רה"ב.

ר"ז א"ר ירמיה בר אבא ככתובות קיב:, גיטין לה., ב"ב מז:.

ואמר לדידי מיפרשא לי מיניה דר"י בר אבא כתענית יב:.

ולר' יצחק בר שמואל בר מרתא אמר למדתנו רבינו כחולין ל:.

ובע"ז פ"ב רה"ט ר"ז כהנא בר תחליפא חנן בר בא בשם רב.

ר"ז אמר רב מתנה ברכות לו., שבת כא: קח:, מגילה לב., כתובות מג:, מנחות לג. מ:, ובשבת קח: אר"ז זימנין א"ל משמיה דרב מתנה וזימנין א"ל משמיה דמר עוקבא (ופרש"י שקיבל משניהם).

ר"ז אמר רב נחמן ר"ה כ: (בענין חשבון המולדות), כתובות צח., גיטין לט: מג:, ב"ב יא., חולין יח:, ובירושלמי עירובין פ"ז ה"ה, ר' יעקב בר אחא ור"ז תריהון חד בשם מר עוקבן וחד בשם רב נחמןו בר יהודה [ונראה שצ"ל ר"נ בר יעקב].

וכן היה לו דיבורא עם עולא (שהיה בימי ר"ה ורב יהודה מן הנחותי) כפסחים לז: שיתיב קמיה ורבה ורב יוסף בקשוהו שישאלו, ובע"ז מ. רמי ליה עולא לר' דוסתאי דמן בידי - א"ל ר"ז לא תיסמי וכו', ובירושלמי מע"ש פ"ב ה"ג שאל ר' זעירא לעולא בר ישמעאל (הוא סתם עולא) ובחגיגה פ"א ה"ד אר"ז עד דאנא תמן (בבבל) שמעי תנא עולא בר ישמעאל. וכן מצינו שבעי ר"ז מרב ששת כסנהדרין לג:, הוריות יא., חולין קכא., יבמות פ"ב ה"ב, ובעירובין סו. אמר רב ששת גברא רבה כר"ז לא ידע מאי תהי בה ר"א, וזה יען שכולם ישבו לפני ר"ה ורב יהודה.

וכל גדולי תלמידי דר"ה ורב יהודה היו חבריו כמו רבה ורב יוסף כדמצינו רבה ור' זירא דאמרי תרוייהו שבת עד: עה:, מחלקותם שבת קלח., עירובין כה. פח:, ובמגילה ז: יסופר שרבה ור"ז עבדו סעודת פורים ביחד וקם רבה ושחטיה לר"ז למחר בעי רחמי ואחייה, לשנה האחרת בקשו רבה שיעשו הסעודה ביחד והשיב לו לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא, ובברכות מב., שבת מח. איקלעו שניהם לבי ריש גלותא וקרא לרבה מר, ובפסחים לז: יתיב רבה ורב יוסף אחודי דר"ז ויתיב ר"ז קמיה דעולא, ובגיטין עא. אמר לרב יוסף אלם קאמרת?