עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/417

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


באיזה דור היה, ובספר פירושים והארות צד 58 ירצה לומר שהוא מר זוטרא רבה ויפלפל הרבה והעלה חרס בידו.

מר זוטרא מדרישבא

בב"ב קכו: יסופר שהיה בכור ופלג עם רחיו בצנא דפלפלא בשוה, אתא לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ויתרתה במקצת ויתרתה בכל הנכסים, ור"נ פירש שם שהוא שם מקום, ודק"ס גורס מ"ז רושבא.

מר זוטרא רבה

נזכר שבת נ. וביצה ח. דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה, וקרוב מאוד לומר מה שמצינו מנחות לה: רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא איתהפכא ליה רצועה דתפילין א"ל (רב אשי) לא סבר לה מר ונוייהן לב א"ל לאו אדעתאי, הוא מר זוטרא רבה, ואפשר שזה מר זוטרא הוא שאמר משמיה דר"ה בעירובין מא:.

רב זוטראי

נזכר שבת קכד: מותיב על דברי רב יהודה אמר שמואל, אך בדק"ס גרס מר זוטרא, ובכל הדפוסים הישנים רב זוטרא ונשתבש בדפוס פפד"מ.

זוטרתי

ר' אבהו בן זוטרתי ברכות יב: ובדק"ס הגרסא ר' אבין בר זוטרתי.

זומא

ר' שמעון בן זומא עיין ערכו.

זונין

ערך בייתוב בן זונין.

זונין

בע"ז נה. א"ל זונין לר"ע לבי ולבך ידע דעכ"ום לית בה מששא והא קא חזינן גברי דאזלי כי מתברי ואתו כי מצמדי, ופרש"י ישראל היה, ולפי הלשון משמע שהיה מאו"הע וכן הוא בחדושי אגדות.

זזא

ערך בן זזא.

זיגוד

עליו נאמר המשל הנודע טוביא חטא וזיגוד מנגיד כפסחים קיג: ומכות יא. כי בא לפני ר"פ ואסהיד לחודיה על טוביא שחטא ואנגיד לזיגוד.

זידל

ר' יהושע בר זידל תרומות פ"ח ה"ה.

זיואי

(תנא).

בברכות נג: ת"ר שמן מעבב את הברכה דברי ר' זילאי, ר' זיואי אומר אינו מעכב, ר' אחא אומר שמן טוב מעכב, ור' אחא היה בזמן רבי כמבואר בערכו.

זיותאי

היה חתנו דר' מאיר כן מובא ביוחסין, ובסה"ד כתב לא מצאתי, והצדק עם היוחסין כי בקה"ר פ"ט-ח זיותאי אומר משום ר' מאיר אלו מסובין ואוכלין ושותין ואלו מסובין ולא אוכלין, והמאמר הזה מובא שבת קנג. ע"ש חתנו של ר"מ משום ר"מ, ובליקוט קהלת שם מובא בפיררש זיותאי חתנו של ר"מ.

זילאי

ערך זיואי.

ר' זינון החזן

נזכר בירושלמי ברכות פ"ד סה"א ותענית פ"ד סה"א כשהעבירו את ר"ג מנשיאותו ואמרו לר' חוצפית המתורגמן הפטר את העם אמרו לר' זינון החזן אמור, התחיל ואמר - על מי לא עכרה דעתך תמיד, וכפי הראה היה שמש הקהל בסהדרי יבמה.

זירא

רב שמעון בר זירא קידושין עו:.

ר' זירא

אהבה בריה דר' זירא עירובין צו: ובירולמי נקרא אחוה או אחא או אחייא, רב זוטרא בריה דר' זירא שבת קנז..

ר' זירא, ובירושלמי ר' זעירא (הכהן)

דבר זה מוסכם שרב זירא ור' זירא אמורא אחד הוא אך כשהיה בבבל היה