עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/415

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


משנת תשכה (או תשכב) עד שנת תשכז וביום שנפטר היתה זועה גדולה בעלם ונזדזעה הארץ, כדמובא באגרת דרש"ג ח"ג ספ"ג.

מר זוטרא בר אבדימי

אמר לרבינא , כן מובא ביוחסין ובסה"ד, ולא נמצא בשום מקום.

מר זוטרא בריה דרב הונא בריה דרב פפי

אמר לרבינא חולין מח..

רב זוטרא בריה דרב זירא

נזכר שבת קנז. שאיזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב זוטרא בריה דרב זירא ושרו ליה נדריה וכו', ובנדרים עז. גרס בריה דרב זעירא.

מר זוטרא בריה דרב טבי

אמר לרבינא זבחים מח:.

רב זוטרא בר טוביא

בב"ב קנא. יסופר שאימיה כתבינהו לנכסה לברה - דבעיא להנשא לרב זביד אנסבה וגרשה אתיא לקמיה דרב ביבי בר אביי, אמר, משום אנסובי והא אינסיבא, א"ל ר"ה בריה דרב יהושע משום דאתיתו ממולאי וכו', וזה ר"ז בר טוביא א"א להיות תלמידו דרב.

רב זוטרא בר טוביה

היה תלמיד רב כדמצינו אר"ז בר טוביה אמר רב ברכות ז. מג:, שבת עה., פסחים פז., יומא לט:, תענית טז:, חגיגה יב. יג:, נדרים מא:, ב"מ נט., ב"ב צז., סנהדרין קו., ע"ז כד:, מכות ו: יב., זבחים סד:, מנחות יא., ואח"כ כשב לפני רב יהודה כמו"ק טז: שקפסיק סידרא קמיה דרב יהודה, ושאלו ולא השיבו ושאלו פעם שנית א"ל רב יהודה אטו דלא ידע פירושא דהאי קרא לאו גברא רבה הוא? ידע דנקט מילתא בדעתיה (שרב יהודה כעס עליו) ונהג רב זוטרא ב"ט נזיפותיה יום אחד, וכן מצינו ר"ז בר טוביה אר"נ כיומא פו:.

הלכותיו מצינו יבמות סד. שאמר שאינו חולץ לתרוייהו דאמר קרא בית חלוץ הנעל, ובגיטין פו: מתיב על דברי רב, ובמנחות יא. מתקיף על דברי ר' אלעזר, וע"פ רוב תמצא שכתוב ר"ז בר טוביה בה"א וזה כדי להבדילו מן ר"ז בר טוביא האחרון שהוא באל"ף.

מר זטורא בריה דרב מרי (בר איסור)

בקידושין סה: יסופר שמר זוטרא ורב אדא (או אחא) סבא בני דרב מרי בר איסור פלוג נכסייהו אתו לקמיה דרב אשי וכו'.

וזה מר זוטרא היה חבר לרבינא ושקיל וטרי עמו אע"פ שהיה צעיר לימים ממנו כפסחים סב. א"ל מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא קתני (רב חסדא) הואיל, ובקידושין ז. א"ל מי לא תניא, ושם כא. א"ל איכא למיפרך, וב"ק כט: א"ל מי דמי - הא לא דמי אלא להא, וב"מ נה. א"ל רב (וצ"ל מר) זוטרא מאי חזית וכו', ושם קו. א"ל אלא מעתה, ובזבחים כב. א"ל מה לבנו - אלא ממנו למעוט, ודשם מח: א"ל ולא והרי מעשר, ושם נ. א"ל מעשר דנן חולין בעלמא הוא, ובמנחות נו. א"ל, לר"י נמי מאי דאיתרבי וכו', ובחולין קח. א"ל מכדי רב כמאן אמר - לימא פליגא אדרבא, ובתמורה יט. א" ה"נ מסתרבא, מחלקותם מצינו ב"מ סז:, ב"ב ז:, ובסה"ד כתב שזה רבינא הוא הקדמון, ושגגה היא כי באמת היה בזמן רב אשי ורבינא וגם היה צעיר ממנו וראיה מפורשת מחולין קח. שאמר לרבינא - לימא פליגא אדרבא, ורבינא הקדמון שאמרו היה בימי רב יוסף.

ובחולין מט. רב אחא בר נתן (וגרסת דק"ס רב אחא בר רב) אמר תלינן, מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא תלינן, אמר רב שמואל בריה דר' אבהו אבא מרישי בלי דרפרם הוה ואמר תלינן אמרוה להא קמיה דמר זוטרא בריה דר"מ ולא קבלה