עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/410

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


קבעה נפשה דאמר רב וכו' אמר להו רב עמרם וכו'.

ובסוכה מב. וגיטין לט: אמר רב שמואל בר חתאי א"ר המנונא סבא א"ר יצחק בר אשיאל אר"ה. ובכתובות מ. אר"ז אמר רבה בר שילא א"ר המנונא סבא אמר רב אדא בר אהבה, וכן צ"ל בגיטין כו:, ובגיטין פא. אר"ז אמר רבה בר שאילתא א"ר המנונא סבא א"ר אדא בר אהבה.

ויש רב המנונא סבא הנזכר בזהר כמה פעמים עיין סה"ד.


רב המנונא ספרא

נזכר בירושלמי ב"ב פ"ו ה"ב ששאל לר' חנינה ולא השיבו ושאל לר' ירמיה. ואין זה רב המנונא ספרא הנזכר בקה"ר פ"ז-ז, כי שם קאי על רב המנונא הראשון שהיה בימי רבא, רבו דר' חנינא בר חמא.


הקוף

אליהועיני בן הקוף פרה פ"ג מ"מ. ובמתניתא דבני מערבא גרס הקייף.


הרכניס

ר' דוסה בן הרכניס ר"ה פ"ב מ"ח.

ו

ר' וולס

ר' הלל בריה דר' וולס (בזמן רבי) גיטין נט. וברש"י סנהדרין לו. בריה דר' וולס וכונתו שלא נגרוס ולוס כי הוא שם נכרי כגיטין יא:, סה"ד.


ויתור מעונה

בירושלמי כתובות פ"א ה"ב ר' אבדומה דציפורי בשם ר' חונה משום ויותר מעונה, ופי' הקרבן עדה ופני משה שהוא שם חכם.


וסטינא

ערך יוסטינא.


ורדימס

בריה דר' יוסי בן חלפתא ערך ר' מנחם בר' יוסי.


ותיקין

בברכות ט: שהיו גומרין ק"ש עם הנץ החמה כדי שיסמכו גאולה לתפלה וכן הוא בירושלמי שם פ"א ה"ב. ורש"י פי' אנשים ענוים ומחבבין מצות. ואפשר שהמה כת האיסאים הנזכרים ביאזיפוס באריכות.

ז

זבדא או זבדי

(כרמי בן זבדי, יהושע רפ"ז)

ר' אבא בר זבדא ברכות יא. וביבמות פ"א ה"ו רבה ב"ז והוא ר"ת ר' בא, אושעיא בר זבדא תענית כו:, ר' ביזנא בר זבדא ברכות נה:, ר' יהודה בר זבדא (או זבידא) ברכות יב:, ר' יעקב בר זבדי קידושין לג:, רב נחמן בר זבדא שבת כה:.


רב זבדי

אמר רב הונא ערכין יג:.


ר' זבדי בריה דר' יעקב בר זבדי

נזכר ברכות פ"ג ה"ה אמר בשם ר' יונה, ושם פ"א ה"ב-ז: גרס בריה דר"י בר זבדיה.


זבדא בן לוי (או זבדיי בן ליואי)

קרוב מאוד לומר שהיה בנו של לוי בר סיסי כי היה בדור הראשון לאמרואי דא"י, ור' הושעיא (רבה) שלחו לתקן מע"ש שלו כירושלמי דמאי רפ"ז. והיה חבר לרי"בל ודבר וע"ז כב"ר פ"עד-יא שאמר כ"מ שנאמר לולי בא בזכות אבות א"ל רי"בל והא כתיב וכו', ובמדרש תהלים ס"צד-ח גרס להיפוך שרי"בל אמר זאת וזבדי בן לוי הקשה לו.

בהלכה נזכר אך פ"א בזבחים כח: א"ר יוחנן תני זבדי (וכריתות ה. איתא זבדא) בן לוי, אבל באגדה נזכר הרבה פעמים כתנחומא וירא-לו שדרש על הפסוק כעת חיה שרט לה הקב"ה שריטה על הכותל, וכן שם וארא-כ פסוק כעת מחר, שרט לו משה שריטה על הכותל,