עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/358

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב קירבי דגים ועוברן - והשיב לו סמי מכאן עוברן א"ל ר' זירא לא תיסמי.

ובאגדה מצינו עירובין מה. שדרש מאי דכתיב ויגידו לדור, וב"ק פג. דרש הפסוק ובנחה יאמר שאין השכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות וכו', ובסנהדרין קז. דרש למה דוד דומה לסוחר - שלא יכתב סורחני א"ל ומה יו"ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי לו וכו'.

ר' דוסתאי מבי ישבב

נזכר מדרש משלי ספ"יג ששאל לר' מאי מהו ובטן רשעים תחסר, ובפד"כ נט: גרס ר' דוסתאי מן כוכבה ובהערה שם שצ"ל מן כוכבא.

דוסתאי סבא

נזכר זהר תזריע עו. אמר בשם ר' ייסא סבא.

סודתי סבא

ערך ר' דוסי סבא.

דורדאי

אלעזר בן דורדאי ע"ז יז..

דורמסקית

ר' יוסי בנו תנא דברייתא מגילה ז..

דורשי חמורות

נזכרו ברכות כד. דרשו הפסוק והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו, ופסחים נד. דרשו ענה פסל היה, וחולין קלד: הזרוע כנגד היד, ומזה מה שמצינו קידושין כב: רי"בז היה דורש המקרא הזה כמין החומר, וכן סוטה טו: גבי ר"ג. ומצינו דורשי רשומות מכלתא בשלח מס' ויסע פ"א דורשי רשומות אמו לא מצאו ד"ת שנמשלו למים, ושם, הראהו ד"ת שנמשלו לעץ. ושם פ"ד פ' וילקטו שהיה המן בזעת אפך, ושם פ"ה פ' ויקרא בית ישראל קראו את שמו מן, ובספרי מסעי פ' והוא לא אויב לו דורשי רשומות אמרו ג' עדיות הכתובים בפרשה ללמדך שדיני נפשות בשלשים.

דורתאי

בפסחים ע: יהודה בן דורתאי, ויהודה היה לו ג"כ בן בשם דורתאי והיו בימי הלל, והלך עם אביו וישב לו בדרום.

דושו אחוי דדודו

נזכר בירושלמי גיטין פ"ד בה"ב שנתן גן לאשתו ואמרו חכמים שהיא תתן זכר הסופר.

רב דימי

בשם זה נזכר בכל הש"ס בבלי, וזה אות שהיה בבלי וכן כתב רבינו שרירא גאון באגרתו ח"ב פ"ג שרבין ורב דמי היו בבלים, ובירושלמי נזכר תמיד בשם רב אבדומה נחותא כשבת פ"ח ה"א, עירובין פ"א סה"ו, שקלים פ"ג ה"ב, פ"ח ה"א, סוכה פ"ד ה"ה, ר"ה פ"א ה"א, חגיגה פ"א ה"ד, קידושין פ"א ה"ה, ב"ב פ"ג ה"א.

ימי נעוריו ואבותיו מכוסין בערפל ולא נזכרו בשום מקום. וקרוב מאוד לומר שעלה לא"י בימי נעוריו עוד בחיי ר' יוחנן ור"ל ור' אלעזר, ואף שלא מצינו בשום מקום שידבר עמהם פא"פ אבל מהלכותיו הרבות שאמר בשמם נראה בבירור שזכה לראותם.

ובימי רב נחמן ורבה ורב יוסף זכה להמנות מחכמי ישיבות א"י ובבבל להיות מהנחותי, היינו להביא תורת א"י לבבל ותורת בבל לא"י ביחד עם חבירו הגדול רבין, ושאר חביריו ר' יצחק בר יוסף ורב שמואל בר יהודה, ולכן נקרא בא" רב אבדומה נחותא, ובבבל תמיד בשם כי סליק רב דימי.

ומשרה גדולה כזאת אשר שמו על שכם עול ימים אשר לא קנה לו עוד תורת הנסיון היה קשה עליו מאוד, ולכן טעה לפעמים בשמועתו וזה שמצינו