עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/356

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מו"ק שנפטר בר"ח ניסן, ועיין ערך ר' דרוסא.

ר' דוסא בר' חנינא

נזכר פדר"כ קלג, אבל צ"ל ר' יוסי בר"ח.

ר' דוסא בן טבת

נשאר לנו ממנו אגדה יקרה בשהש"ר פ"ז-ח ר' חנינא אמר בשמו שני יצרים ברא הק"בה, יצר ע"ז ויצר זנות, יצר ע"ז כבר נעקר, ויצר זנות הוא קיים, אמר הק"בה כל מי שהוא יכול לעמוד בזנות מעלה אני עליו כאלו עומד בשתיהן.

ר' דוסא ממלחיא

נזכר סוטה פ"ג סה"ז אמר בשם ר' אחא בש"ר לעזר שכהנות מותרות לצאת לחו"ל.

ר' דוסי סבא

בירושלמי חגיגה פ"א ה"ח ר' חזקיה ר' דוסתי ר' אבא בר זמינא ומטו בה משמיה דר' דוסי סבא (ובנדרים ספ"י גרס ר' דוסתי סבא) הכין כתב (ר"י נשיאה על ר' חייא בר אבא) הרי שלחנו לבם אדם גדול וכו'.

דוסתאי

אבא יוסף בן דוסתאי (תנא) ברכות כח..

ר' יעקב בן דוסתאי כתובות קיא:.

ר' יהודה בן דוסתאי מכות ז:.

ר' דוסתאי

בפרקי דר"א ספ"לח יסופר שמלך בבל (סנחרב) שלח לר' דוסתאי ור' זכריה ללמוד עם הכותים והשמרונים תורת משה, ובל"ס כן היה לר"זל הקבלה שמה שכתוב במלכים ב. יז, ויבא אחד מהכהנים - ויהי מורה אותם, היה שמו דוסתאי או זכריה, ואחד מן המעתיקים כתב השני שמות הללו, ובא מעתיק אחר והוסיף תואר "רבי".

ר' דוסתאי

נזכר ב"ר פ"יא-ח מחלוקת ר' ברכיה ר' דוסתאי ור"ש בר נחמני.

דוסתאי אבוה דר' אפטוריקי

בחולין סד: תני דוסתאי אבוה דר' אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון וכו', ובב"מ ה. נזכר אך בלשון תני אבוה דר' אפטוריקי, ומזה אנו רואין שהיה מהתנאים שוני ברייתות ולא נסמך, ובנו היה ידוע יותר ולכן נקרא ע"ש בנו.

דוסתאי איש כפר יתמה

נזכר במשנה ערלה פ"ב מ"ה אמר שמעתי משמאי הזקן. ובספר כפתור ופרח פ"יא גרס איש כפר דמן דמא, ובסה"ד גרס איש כפר דמאי.

ר' דוסתאי בר' יהודה

(תנא דברייתא בדור רבי).

נזכר תמיד בשם זה, אך בב"ק פג: בשם בן יהודה.

הוא היה תלמיד ר' שמעון כחולין קכג. שאמר משמו, ובערכין ל. חולק עם רבי, ובתוספתא שביעית פ"ב ה,יד מחלוקת עם ר' יוסי בן כיפר.

הלכותיו מצינו קידושין סד. שאמר בנות ישראל מקוה טהרה לחללין, וב"ק פג" עין תחת עין ממון, ובתוספתא מכות פ"א ה"ו עדים זוממין שבאו אחרים והזימים זוממיהן פטורין, ובתוספתא סנהדרין ספ"ג ר' דוסתאי בר' יהודה אומר ברח מארץ לחו"ל אין סותרין את דינו ומובא המאמר ברכות ז: ושם ר' יהודה בן דוסתאי משום ר' שמעון בן שטו, אבל בקד"ס הגרסא הישרה ר' דוסתאי בר' יהודה משום ר' שמעון, ובד"אד פ"ב נשאר מאמר אגדי ממנו שאמר לעולם היה מתגרה ברשעים וכו', וקרוב לומר שהיה בנו של ר' יהודה לפי סדר הזמנים.