עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/353

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


וסופו היה כאשר יצא מפי ר' אלעזר כגיטין סה: גניבא יוצא בקולר הוה (ליהרג למלכות וכן איתא בפירוש בירושלמי גיטין פ"ז ה"ה גניבא אתאפק למקטלא) כי הוה נפיק אמר הבו ד' מאה זוזי לר' אבינא, (ובספר חקרי לב צד 2 יאמר שהוא ר' אבינא חבירו דרב אשי, ובמחילה טעה טעות גדול) אר"ז ילד ר' אבינא לגביה ר"ה רביה.

וקרוב מאוד לומר שלכן נתן לר' אבינא יען שהוא האחד אשר היה תלמידו דגניבא שאמר בשמו כדמובא לעיל.

גרדיים

נזכרו עדיות פ"א מ"ג שהעידו בשם שמעיה ואבטליון וקבלו חכמים את דבריהם יותר מדברי שמאי והלל.

גרוגרות

יהודה בן גרוגרות יומא עא..

גרון

חנניא בן חזקיה בן גרון שבת פ"א מ"ד.

ר' גרשום

בירושלמי נדרים פ"ג ה"ח אמר בשם ר' אחא, ומצינו רב אידי בר אידי בר גרשום חולין צח..

ד

דגלאי

ערך דלגאי.

דואג בן יוסף

(דואג האדומי, תהלים פ"נב-ב).

ביומא לח: ומובא בת"כ בחוקותי ואיכ"ר פ"א-נא מעשה בדואג בן יוסף שהניחו אביו בן קטן לאמו ובכל יום ויום היתה אמו מודרתו בטפחים ונותנת משקלו זהב לב"המק, וכשגבר אויב טבחתו ואכלתו אמו.

דהבאי

ר' יוחנן בן דהבאי חגיגה ב..

דוד בר נהילאי מנהרדעא

(בזמן אבוה דשמואל).

נזכר ביבמות קטו: לגרסת הרא"ש לענין ששלח גט לאשתו אבל אין ידוע אם היה צרובא מרבנן.

דולעאי

אבא אלעזר בן דולעאי מקואות פ"ה מ"ו.

דוסא

ר' חנינא בן דוסא ברכות פ"ה מ"ה, ר' עקיבא בן דוסא כן מובא באגרת דרש"ג ח"א פ"ב.

ר' דוסא (סתם, הוא ר' דוסא) בן הורכניס, ובירושלי בן ארכניס

הרמב"ם בהקדמתו לזרעים פ"ד יאמר שמעון הצדיק ור' דוסא בן הרכינס היו בדור אחד, ור' דוסא האריך ימים עד שהשיג לדור ר' עקיבא, ובהקדמתו ליד החזקה יאמר ששמעון הצדיק היה בכלל הק"כ אנשי כנ"הג הוא היה כה"ג אחר עזרא. ונראה שיצא לו כ"ז מירושלמי יבמות ספ"א כשבאו חכמי ישראל לר' דוסא בן הרכניס וראה את ר"ר בן עזריה אמר עליו מכיר אני שהוא דור עשירי לעזרא ועינוי דמיין לדידיה, ומזה הוציא רבינו שני דברים:

  1. שמעון הצדיק כה"ג אחר עזרא.
  2. שר' דוסא ב"ה היה בזמן שמעון הצדיק.

וביוחסין ערך ר' דוסא מביא שהרמב"ם הוציא זה ממה שאמרו יבמות טז. שהעיד ר' דוסא בן הרכניס שעל מדוכה זו ישב חני זכריה ומלאכי.

ואם קבלה הוא נתקבל ואם לדין יש תשובה, שאפשר שהיה לו קבלה מרבותיו שעל מדוכה זו ישב חגי, וכן מובא הלשון הזה גם על ר' צדוק בתוספתא דכלים ב"ב פ"ב שאמר, ע"ז ישב חגי הנביא, וקרוב מאוד לומר יען שר' דוסא שהיה עשיר מופלג וכאשר נביא לקמן, לכן הרכיש לו דברים עתיקים היותר יקרים והראה להם המדוכה אשר ישבו עליהם הנביאים ואפשר גם שהיה לו צורת עזרא