עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/352

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ר' גמליאל (החמישי) בן ר' יהודה נשיאה השני

דור השנים עשר להלל הבבלי.

אביו ר' יהודה נשיאה השני שהיה תלמידו דר' יוחנן אף שלא הגיע למעלת אבותיו אבל היה אדם גדול אבל בנו ר' גמליאל לא הגיע למעלת אביו ובעדות ר' אבהו בירושלמי ע"ז פ"א ה"א א"ר אבהו ואני לא שאלני ר"ג ברבי מהו לילך ליריד ואסרתי לו - מאי כדון ר"ג אדם קטן היה וביקש ר' אבהו לגודרו, וכן נזכר ר"ג זה שבת פ"ו סה"א שפ"א ירד לטייל בחצרו בשבת ומפתח של זהב בידו וגערו בו חבריו.

ועד ימיו היו הנשיאים בציפורי ובטבריא אבל בימיו התגברו כת הנוצרים בא"י והחריבו כמה ערי ישראל ולכן לקחו ר' אבהו שהיה מקורב ואהוב למלכות תחת כנפיו לקיסרין, וזה שמצינו אותו עם ר' אבהו תלמידו דר"י, ואפשר שמה שמצינו כתובות כד: דבי נשיאה תפוס אמתא דיתמא, יתיב ר' אבהו - א"ל ר' אבא משום דבי נשיאה מחנפיתו ליה, הוא ר"ג זה.

וכן נזכר במד' תהלים פ"ק-ט מעשה בר"ג שהלך אצל ר' חלבו בקרוייה (ומב' תהלים הישן גרס אצל אבא חלפא בר קורייה) א"ל התפלל עלי, א"ל יתן לך כלבבך, ואבא חלפא היה בדור ר' חייא בר אבא והוא דור ר"ג הזה.

וקרוב מאוד לומר שמה שמצינו מו"ק כב: נשיאה שכיב א"ל רב חסדא לרב חנן בר רבה כפי אסיתא וקום עליה ואחוי קריעה לעלמא, ובארנו בערך רב חנן בר רבא יען שהיה בר א"י לכן א"ל ר"ח שצריך להראות אבילות על מות הנשיא. ויען שהיה אדם קטן לא נזכר שמו, ומזה נוכל לידע את זמן פטירתו, כידוע שר"י נשיאה השני נפטר אחר רב יהודה כמבואר בערכו. ור"ג זה נפטר קודם רב חסדא שנפטר תרך לשטרות, ועל מקומו ישב ר' יהודה נשיאה השלישי אבי הלל שתיקן את חשבון העיבור.

גניבא

אבוה בר גניבא ב"ב קלט..

הונא בר גניבא קה"ר ספ"ד.

גניבא

היה אדם גדול בימי רב כירושלמי ע"ז פ"ב סה"ח מחלוקת רב וגניבא ורב אמר עליו אני זקן והוא זקן, אבל באמת היה תלמידו דרב, ורב שאמר זה הוא אך מפני ענותנותיה, וכדמצינו ברכות כה. גניבא אמר רב, ובע"ז לו: משמיה דרב וברכות כז. רב אקלע לבי גניבא, וכן מצינו חולין גניבא אמר רב אסי.

והיה לו מחלוקת עם מר עוקבא כגיטין ז. ששלח מר עוקבא לר' אלעזר (בא"י) ב"א העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות מהו - שלח ליה דום לה' - הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולר, אבל כפי הנראה יצא אז זכאי כגיטין לא: ר"ה ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא עלייהו אמר חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא, א"ל אידך מקמיה פלנאה ניקום? (ופרש"י משום המעשה עם מר עוקבא ור"א) אדהכי אתא איהו לגבייהו - א"ל הכי אמר רב חנן בר רבא אמר רב וכו'.

וכן נזכר הלכה ממנו ברכות פ"ו סה"ו גניבא אמר שמן לזוהמא אין צריך לברך, וביצה פ"ב ה"ח גניבא אמר הלכה וכו', וב"ר פ"י-ט מחלוקת גניבא ורבנן, ובקה"ר פה"יד גניבא אמר, לשועל שמצא כרם וכו'.

האומרים בשמו מצינו אך חולין מד. רבינא (ר' אבינא) אמר גניבא, ושם נ: ר' חייא בר אבא לדידי מפרשא לי מיניה דגניבא אמברא דנהרדעא, וברכות כה. גניבא אמר רב - אמר רב יוסף שרי ליה מרי לגניבא.