עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/351

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בו חבריו, הוא ג"כ טעות גדול כי שם הוא ר"ג האחרון אבי אביו דהלל שתיקן העיבור, וכמבואר בערכו.

ומה שלא מצינו הלכותיו, זה יען שבימיו כבר נגמרה סידור המשנה ובדורו ובדור בנו ר"י נשיאה אז היה סידור הברייתות לפרש המשנה, וע"פ רוב נשנו הברייתות בשם סתם, וע"פ עדות היוחסין שכל היכי דתני רב ספרא משום חד דבי רבי, הוא ר"ג בנו של רבי.

מדרשותיו היקרות מלבד מאמרו היקר באבות מצינו בתופסתא סוטה פ"ו ה"ד על הפסוק מה שאמר מה הצאן ובקר ישחט להם שכונת משה היה לומר לה' שאם אתה נותן להם בשר בהמה דקה, אומרים בשר בהמה גסה בקשנו, בהמה גסה, אומרים - חיה ועוף בקשנו, חיה ועוף אומרים דגים וחגבים בקשנו, ובכתובות י. י: שהיה בקי גדול בטבעיות, ובמנחות פד. דתניה ר"ג בר רבי אומר נאמר כאן ארץ וכו', ובפד"רא רפ"יז נזכר דרשה ממנו.

מחייו הפרטים לא מצינו שום דבר, זולת שהיה לו שני בנים האחד הוא ר' יהודה נשיאה, והשני היה שמו הלל, ונזכרו יחד פסחים נא. וירושלמי רפ"ד ושמחות רפ"ח, וכן כתב היוחסין שיהודה והלל היו בני ר"ג בר רבי.

ולפי דעת חכמי האחרונים לא האריך ימים והיה נשיא לערך עשר שנים, וקצת ראיה לזה מוכח מירושלמי סנהדרין פ"יא סה"ג שאמרו אלו שבע מדות שמנו חכמים בצדיקים כולם נתקיימו ברבי ובניו, ר' יוחנן אמר "כל שבע מדות - היו ברבי מאן רבי הוא ר"י הנשיא" ופשט הפשוט שר"ש בן מנסיא (ושם רש"בג הוא ט"ס וצ"ל כמו באבות פ"ו) שהיה בן דורו של רבי אמר שכל השבע מדות נמצאו ברבי ובבניו, אבל הוא לא ראה שר"ג לא האריך ימים, אבל ר' יוחנן שראה שר"ג בר רבי לא האריך ימים על ממשלתו וגם לא היה גדול בתורה כרבי לכן אמר שכל שבע מדות נתקיימו (אך) ברבי, אבל לא בבניו.

וכפי שבארנו בערך רבי שנפטר לערך תקד לשטרות א"כ נפטר ר"ג בנו לערך תקיד, והיה לערך כבן ששים שנה בפטירתו, ועל כסאו ישב בנו הגדול ר' יהודה נשיאה ומלך ימים רבים.

ר' גמליאל (הרביעי) בן ר' יהודה

נשיאה הראשון ודור העשירי להלל הבבלי.

אביו ר' יהודה נשיאה היה הנשיא האחרון אשר אחז את קרן הנשיאות וגם ריש מתיבתא ביחד, וכשנפטר הוא אז נתחלקה הנשיאות לשתים, ישיבת ציפורי טרם נתבטלה כי ר' אושעיא לעת זקנתו הלך לו לקיסרין ויסד שמה ישיבתו ור' ינאי בעיר עכברא ורי"בל בלוד, ור"י נשיאה נפטר לערך תקמב לשטרות אשר מלך קרוב לשלשים שנה, ובנו ר' גמליאל לא היה גדול לא בתורה ולא בחכמה כאבותיו ולא היה יכול להיות רב החובל וראש הדור, ובעוד שנים אחדות הלך ר' יוחנן ויסד ישיבתו הגדולה בטבריא, ולכן לא מצינו את ר' גמליאל זה כמעט בשום מקום, זולת בירושלמי חלה פ"ד ה"ד שביקש ר"ג ברבי (כן היו נקראין כל הנשיאים בשם זה בירושלמי) להנהיג את הדמאי בסורא ולא הניחו ר' הושעיא, ומזה אנו רואין שלא הגיע למעלת אבותיו, וזאת שנית שלא האריך ימים על ממלכתו, ולא שמת בקוצר ימים אך יען שאביו ר"י נשיאה האריך ימי נשיאותו, ולכן לא נזכר ממנו שום הלכה, וגם לא שום תקנה כללית יען שנתבטלו הסנהדרין וכחם, וכבוד התורה נתנה לראשי מתיבתות, ואך כבוד הנשיאות כמו למינוי דיינים ועיבור השנה נשארה להנשיאים, ועל מקומו ישב ר' יהודה נשיאה השני שהיה תלמידו דר' יוחנן.