עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/347

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


שמכבדין בין המטות, ומניחין את המוגמר ביו"ט, ועושין גדי מקולס בלילי פסחים. ושם פ"ג מ"ב מתיר דגים שהביאן נכרי ביו"ט.

ר"ה ספ"ד ש"ץ מוציא את הרבים ידי חובתן בתקיעות.

תענית פ"א מ"ג מתחילין משיב הרוח בז'.

שם פ"ב מ"י אין גוזרין תעניות על הצבור בר"ח.

יבמות רפ"ה אין גט אחר גט. גיטין פ"א מ"ה הכשיר גט שעדיו כותים. כתובות פ"א מ"ו, ז, ח, ט, סובר העמיד את האשה על חזקתה.

שם רפ"ח שאם מכרה ונתנה קיים.

ב"מ פ"ה מ"י יש ריבית מוקדמת.

שם פ"יג מ"ג, ד, ה, אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון.

שבועות רפ"ו טענו חטין והודה לו בשעורין ר"ג מחייב.

ואף שהיה מקיל על אחרים היה מחמיר על עצמו כברכות פ"ב מ"ה שקרא ק"ש בלילה הראשון ואמר איני שומע לכם לבטל מלכות שמים, וביצה פ"ב מ"ו ג' דברים החמיר כדברי ב"ש, וכן ב"מ פ"ה מ"ה מלוה ארסיו חטין - שרצה להחמיר על עצמו.

וכתובות רפ"ח אמר על החדשות אנו בושים.

וכן מצינו במשנה כמה פעמים מעשה בר"ג, כמע"ש פ"ה מ"ט, שבת ספ"טז, עירובין פ"ד מ"א, ב' פ"י מ"י, סוכה רפ"ב מ"ה, ביצה פ"ג מ"ב, ר"ה פ"א מ"ו, עדיות פ"ז מ"ז.

ובאיזה מקומות שנזכר ר"ג במשנה והוא אינו ר"ג זה אך ר"ג הזקן כפסחים פ"ז מ"ב, פ"י מ"ח, שקלים רפ"ו, ובכלים פ"ח מ"ט קאמר ר' יהודה ברישא ואח"כ ר"ג אפשר שהוא ר"ג בר רבי או שצ"ל ר' יהושע, וכן סוטה רפ"ב ר"ג אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה, נראה שהוא ר"ג בר רבי כדאמרו שם בגמרא דשמעיה לר"מ, ולא נזכר בכלאים, מעשות, יומא, מגילה, חגיגה, נדרים, נזיר, קידושין, ב"ק, מכות, סנהדרין, אבות, הוריות, ובקדשים נזכר אך בזבחים, כריתות, ובטהרות נזכר אך בכלים, נגעים, פרה, טהרות, ידים.

הלכותיו בברייתות

סוכה ז: שסוכה דירת קבע בעינן.

יבמות נא: שמאמר קונה קנין גמור.

ב"ק צא: מי שחטף מצוה מחבירו חייב ליתן לו עשרה זהובים.

דרשותיו לא מצינו הרבה אך בסוטה רפ"ב אמר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה.

ב"ב י: אמר כל צדקה וחסד שעושין עכ"ום חטא הוא להן שאין עושין אלא להתייהר בו.

ובמ' אס"ר בפתיחתא-ט אמר ה' דברים מן דסגו דיינו שקרא סגון סהדי שקרא וכו', ובמ"ר פ"יב-ד שעכו"ם אחד שאלו מ"מ נגלה הק"בה למשה מתוך הסנה - שאין מקום פנוי מן השכינה.

חבריו הגדולים

כנשיא הדור היו כולם כפופין תחתיו.

גיסו ר' אליעזר שהלך עמו לרומי כדמובא לעיל, ובקידושין לב: שהיו על משתה בנו של ר"ג ונתן כוס לר"א ולא רצה לקבל ממנו מפני כבודו. וכן ר' יהושע כדמובא לעיל.

ור"ע היה כפוף תחתיו מאוד וקראו רבינו כברכות לז., ובסוכה פ"ג מ"ט אר"ע צופה הייתי בר"ג וכו', ומע"ש פ"ב מ"ז אר"ע אני עשיתי לר"ג ור"י את כספן דנרי זהב, שאל את ר"ג כריתות פ"ג מ"ז, נגעים פ"ז מ"ד, הרצה לפני ר"ג סוף יבמות וברכות לז. ביצה פ"ב ה"ח א"ל ר"ג, עקיבא, מה לך שאתה