עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/335

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


וכן היה לפני היוחסין הגרסא בר מנשי, וקרוב מאוד לומר שהוא רב גידל בר מנשה מבירי דנרש, הנזכר יומא פא: שדרש אין הלכה כרבי נפקו כו"ע מזנו ושתו חלא שמע ואיקפד.

רב גידל דמן נרש

נזכר פסחים קז. אמר ר"ה אמר רב וכן תני רב גידל דמן נרש, ומשמע שם שהיה בזמן סתם רב גידל, וביוחסין העתיק הגמרא שלא כראוי וז"ל אמר ר"ה תני גידל דמן נרש, וזה כונת מה"ר שכתב לא מצאתי.

גידל בר רעולאי

בגיטין לד. ששלח גט לאשתו והיה בזמן אביי ורבא, ושם נח: שקיבל ארעא בטסקא מבני באגא - אתא לקמיה דר"פ, ואין ידוע אם היה צורבא מרבנן.

גיורי

ר' יעקב בר גיורי עירובין סב. וביוחסין העתיק ר' יעקב בריה דרב גיורי ממו"ק יח. אבל גרסא שלנו בר גיורי.

גיזא

רב תחליפא בר גיזא ע"ז סט..

גיזורה

ר' יושיע בר גיזורה ירושלמי שבת רפ"ג.

גימל

ערך גמלא.

גלילאי

דריש ההוא גלילאי עליה דרב חסדא שבת לא: פח., ב"ק נב., סנהדרין קיג., מכות כג., דרש עובר גלילאי סנהדרין ע., חולין כז:.

גמדא

ר' יהודה בן גמדא (תנא) סוטה מג:.

ר' חייא בר גמדא שבת נ..

רב גמדא

מצינו תמיד שאמר משמיה דרבא בגיטין יט:, ב"ק עב., וביצה ז. איתא בטעת שאמר משמיה דרב וצ"ל משמיה דרבא, ובזמן רב אשי היה כבר גדול הדור ככתובות סג: יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו א"ל רב גמדא משום דרב זביד גברא רבה הוא מחנפיתו ליה? והאמר רב כהנא, וב"ק קו. אזל רב גמדא אמרה לשמעתיה שרבא לרב אשי.

מקורותיו הפרטים מצינו נדרים נ. שרב גמדא יהיב זוזי לספונאי לקנות דבר מה, וקנו עבורו קוף וברח מהם ונכנס לחיר ורדפו אחריו ומצאו שם מטמון גדול והביאו הכול לרב גמדא.

גמלא

(עמיאל בן גמלי, במדבר פי"ג-יב).

אבא אלעזר בן גמלא (תנא) גיטין ל:, ובביצה יג: גרס בן גימל.

ר' חנינא בן גמלא סנהדרין קיא. (ושם צ"ל בן גמליאל).

גמליאל

איסי בן גמליאל פסחים קיג:.

הלל בן גמליאל עיין ערכו.

ר' חנינא בן גמליאל, קידושין פ"ג מ"ד.

יהודה בן גמליאל הוא ר' יהודה נשיאה ושלשה היו כאשר מבואר בערכם.

ר' שמעון בן גמליאל שנים היו עיין ערכם.

ר' גמליאל בר אבינא

נזכר בירושלמי כתובות פ"ג ה"י בעי קומי ר' מנא, ובשבועות ספ"ה גרס ר' גמליאל בי' ר' אילעאי.

ר' גמליאל בר אינינוא או אניא

נזכר אך בירושלמי והיה חבירו דר' אבא בר כהנא כפאה רפ"א ר"ג בר אינינוא ור"א בר כהנא חד אמר - וחרגא אמר וכו'. והיה תלמידו דר' מנא א) כפאה רפ"א שבעי קומי ר' מנא. ובכתובות פ"ד ה"ח גרס בר אניא, וכן יומא פ"א סה"א ר"נ ב ראינאני בעי קומי ר' מנא, ובפסחים פ"א רה"א תני רבן (צ"ל רבי) גמליאל ברבי איניונא קומי