עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/330

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ר' ברכיה בר יהודה בר' סימון

נזכר ב"ר פנ"ג-ח. וצ"ל בשם ר' יהודה בר' סימון.

ר' ברכיה בר יעקב בר בת יעקב

נזכר מע"ש פ"ה ה"א, אך שם ט"ס וצ"ל ר' ברכיה בשם ר' יעקב כמו"ק פ"א ה"ב.

ר' ברכיה בר יצחק

נזכר במד' שמואל פ"כ-ז אך המאמר מובא בדו"ר פ"ב-כ ושם ר' ברכיה בשם ר' יצחק והמאמר מובא בתוס' סוטה מב: ד"ה מאה וגם שם צ"ל בש"ר יצחק.

ר' ברכיה בר' סימון נכד ריב"ל

כן מובא באוצר ישראל מקה"ר פ"י-ז ושקר העיד ומעולם לא היה לריב"ל נכד בשם ר' ברכיה, ואך נכד אחד היה לו ושמו ר' מיאשא, ומה שמובא ביוחסין השלם ר' ברכיה בר' סימון בריה דריב"ל, הוא טעות וצ"ל ר' ברכיה בר' סימון, ואח"כ מביא בריה דריב"ל וכו', ונתחברו שני הערכין ביחד.

ר' ברכיה הכהן

נזכר תנחומא נח-כד ובתנחומא וארא-כב אמר בשם ר' חלבו, ובתנחומא תלדות-ב, במדבר-ב במ"ר פ"א-ב, פס' רבתי פ' ביום השמיני אמר בשם ר' לוי, ובתנחומא בשלח-יא בשם לוי בר סיסי, ובש"ר פמ"ז-בשם ר' שמואל.

ר' ברכיה הכהן ב"ר

נזכר בשם זה במ"ר פ"ג-ח, פי"ג-ג. ח. פי"ד-ד. פט"ז-יא וכן נזכר בתנחומא כמה פעמים ונראה כי הוא ר' ברכיה בר חייא הכהן.

ר' ברכיה סבא

נזכר ויק"ר פ"א-ד. ור' אבין אמר בשמו.

בתא

בספר כפתור ופרח פ"י קפד: הוצאות לונץ גרס בתמורה כט. בתא א"ר יוחנן, ובגמרות שלנו איתא בהא.

בתירא

ערך ר' יהודה ב"ב, ר' יהושע ב"ב, ר' יוחנן ב"ב.

ג

גביהא בן פסיסא

במגילת תענית פ"ג יסופר שבימי אלכסנדר מקדון באו בני ישמעאל אליו לעורר על בני ישראל על הבכורה, ובני כנען את אשר נטלו ישראל את ארצם מהן, ובני מצרים תבעו את ישראל שישיבו ביזת מצרים, וחכם אחד מן הכהנים שהיה שוער הבית בשם גביהא בן פסיסא אמר לחכמים שיתנו לו רשות והוא ילך וידון עמהם, ואם אנצח יאמרו תורתו של ישראל נצחתנו, ואם ינצחוני תאמרו להם הדיוט שבנו נצחתם. וכן היה ההלך ונצח את כולם. ואלכסנדר מקדון ביקש לעלות לירושלים, שמע שא"ל הכותים להמלך הזהר שאין מניחין אותך להכנס לבית ק"הק שלהם מפני שאתה ערל, מיד הלך גביהא בן פסיסא ועשה שתי אנפילאות זהב וקבע בהם אבנים טובות שזה רבוא כסף וכיון שהגיע להר הבית א"ל אדוני המלך שלוף נעליך ונעול שני אנפליאות הללו מפני שהרצפה חלקה שלא תחלק רגלך. (ובב"ר ספס"א בהגאות רד"ל מקשה על זה הלא איסור נעילת סגדל בהר הבית אך משםו מורא מקדש אבל עכ"ום אינן מצוין ע"ז וא"כ למה מגעו? אך אין שום קושיא, כי גביהא רצה אך ליתן לו מתנה יקרה וכדי שלא יהיה בעיניו כשוחד לכן עשה בחכמתו שמפני הסכנה שלא ימעד רגלו צריך לנעול האנפילאות). וכיון שהגיע לבית ק"הק א"ל אדוני המלך עד כאן יש לנו רשות להכנס מכאן ואילך אין לנו רשות לכנס,