עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/325

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


אושפיזיה אחוי ליה, והיה חביב על ר' אלעזר מאוד כברכות ט: שא"ל ר"א (כן הוא הגרסא בדק"ס וסה"ד) לעולא כי עיילת להתם שאיל בשלמה דרב ברונה אחי במעמד כל החבורה דאדם גדול הוא ושמח במצות, זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כולה יומא.

וכן מצינו אותו עם רב יהודה כעירובין ס. רמי ליה רב ברונא לרב יהודה במעצרתא דבי רב חנינא (וגרסת סה"ד בר חנינא, ובדק"ס דבי סטא).

ובע"ז יא. רב יהודה שרא לרב ברונא לזבוני חמרא (לעכו"ם ביום אידם).

האומרים בשמו מצינו אך רב טבלא אמר רב ברונא אמר רב כסנהדרין כח:, ומצינו רבה בר ברונא אולי הוא בנו.

ברוקא

ר' יוחנן בן ברוקא עירובין פ"ח מ"ב.

ר' ברוקא

בזכר בזהר חדש בראשית פ' ויטע א"ר שמעון אנא היות קמיה ד' ברוקא. וכן הנזכר זהר תלדות במדרש הנעלם קלט: רב כהנא בשמו.

ר' ברוקא חוזאה

בתענית כב. יסופר שאליהו היה שכיח גביה, ופ"א היה עומד בשוקא דבי לפט, ושאל לאליהו אם ימצא בשוקא בר עלמא דאתי, א"ל לא, אדהכי והכי חזא לההוא גברא דהוו סיים מסאני אוכמי - א"ל האי בר עלמא דאתי הוא, רהט אבתריה - ובקשו שיספר לו מה מעשיו, אדכי והכי אתו תרי אחי א"ל אליהו הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו.

ובסה"ד מביא מיוחסין ר' ברוקא אמר רב, וכותב "לא מצאתי" ובמחילה שגגה יצתה מלפני השליט כי ביוחסין מביא הלשון ר' ברוקא אמר רב ברוקה חוזאה, וסה"ד סבר שהמה ב עניינים ר' ברוקא אמר רב, ואח"כ ברוקא חזואה, אבל האמת שכונת היוחסין הוא כן, ר' ברוקה: (אמר) רב ברוקה חוזאה, וכן מובא ביוחסין השלם, אך שם הגרסא שהוה קאי בשוקא ר' אלישפט.

ר' ברוקיא

בפס' רבתי פ' דשבת ור"ח-ו היה מטייל עם ר"א בן פדת, אך המקור הוא בירושלמי כתובות פי"ב ה"ג וסוף כלאים ושם הגרסא רבה בר קריא ור"א.

ברוריא

היא האחת מכל בנות ישראל הנזכרות בשני התלמודים אשר זכתה ליקח חלק בהלכה עם תנאי גדולי הדור.

היא היתה בת התנא המפורסם בצדקתו ר' חנינא בן תרדיון אשר נהרג על קידוש השם מהרוגי מלכות.

בעודה בימי עלומיה הראתה לדעת כי אשה גדולה ומלומדת היא כדמובא עירובין נג: שר' יוסי הגלילי הוה קאזיל באורחא אשכחיה לברוריה אמר לה באיזה דרך נלך ללוד אמרה ליה גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה, היה לך לומר באיזה ללוד, וכידוע שריה"ג היה חבר לר' עקיבא לכן בע"כ היה זה בימי עלומיה.

ובתוספתא דכלים ב"מ פ"א, אמרו, קלוסטרא ר' טרפון מטמא וחכמים מטהרין וברוריה אומרת שומטה מן הפתח זה ותולה בחבירו בשבת, כשנאמרו דבריה לפני ר' יהושע וגרסת הגר"א ר' יהודה [בן בבא], אמר יפה אמרה ברוריה.

ובתוספתא דכלים ב"ק פ"ד ה"ט תנור מאימתי טהרתו א"ר חלפתא איש כפר חנניא שאלתי את שמעון בן חנניה ששאל את ר' חנינא בן תרדיון ואמר משיסיענו ממקומו ובתו אומרת משיפשטו את חלוקו, כשנאמרו דברים לפני ר' יהודה בן בבא אמר יפה אמרה בתו מהוא.