עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/324

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


חיויא ולא יכלו למצוא לו רפואה אמר אביי דלמא חיויא דרבנן טרקיה דלית ליה אסותא, וספרו לאביי שכן הוא, יען כשמת רב גזר רב יצחק בר ביסנא שלא יביאו אסא וענפי דקלים לבי הילולא והוא עבר על דבריו.

בר ראשון

נזכר כלאים פ"ט סה"ג שעשה מנעלים לר' זעירא.

בר שלמיא ספרא

נזכר ברכות פ"ד ה"א-כח: ותענית פ"ד ה"א ושאל מר' מנא, ור' מנא השיבו והדא שאילתא דספרא?

בר שישך

(עכו"ם).

בע"ז סה. רבא אמטי ליה קורבנא לבר שישך ביום אידם אמר ידענא ביה דלא פלח לעכו"ם, אזל אשכחיה דיתיב עד צוראיה בוורדא וקיימן זונות ערומות קמיה א"ל אית כלו כה"ג לעלמא דאתי? א"ל דידן עדיפי - ובתוך כך אתא שליח המלך שיבא תיכף למלך, כי נפיק ואזל א"ל עינא בדעי למיחזר לכו בישותא תיפקע אמר אביי אמן, פקע עיניה דבר ששך.

בר תוטני

נזכר שבת עא. וכריותו ד: א"ל אמר בשמו.

ובדפוס שוניצינו גרס בשבת עא. טוביאני, וזה שהביא היוחסין הישן רב טובייני תלמיד ר"ל וכתב בסה"ד שלא מצא, ובאמת צ"ל כגרסת יוחסין השלם בר טובייני תלמידו ר"ל.

בר תמלון

בפס' רבתי פ"ב דעשרת הדברות-ו שאחד הפקיד אצל בר תמלון כסף וכיחש בו, ובאו לב"ד והוצרך לישבע, ולקח בר תמלון הכסף ושם בקנה חלולה ובשעת השבועה נתנו שיחזיק בקנה וכו', ובנדרים כה. מובא המעשה הידוע בשם קניא דרבא אך שם לא נזכר שמו.

בר תרימה

נזכר קידושין פ"א רה"ז שבא לפני ר' אמי ובקשו שיפייס לאביו שישיאו אשה.

ברוך

(ברוך בן נריה, ירמיה לב-יב.)

רב נחמן בר ברוך שבת סו:. נחמיה בר ברוך מו"ק טז. ואיש אחד הוא כי בשבת סו: גרסת דק"ס ג"כ נחמיה ב"ב, ובתענית פ"ד ה"ה א"ר יהודה בר' אלעאי "ברוך רבי" היה דורש, ונראה כי הוא טעות הדפוס כי לא נמצא בשום מקום שם זה בין התנאים, ואולי הכונה שבירך את רבו כשהזכירו.

ברוכי

רמי בר ברוכי סנהדרין יז: לגרסת רש"י ביצה ח:.

רב ברונא

היה תלמיד מובהק לרב כמפורש פסחים קג. רב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא קאי עלייהו רב ייבא דבר א"ל הב לן וניבריך וכו', וביבמות קי. ההיא עובדא דהיה בנרש ואיקדשה כשהיא קטנה - ורב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו התם וכו'.

רב ברונא אמר רב שבת כא. כד. כו., עירובין סג:, כתובות סב:, סנהדרין כח:, ע"ז לח. מ., ובעירובין פה: א"ל ר' אלעזר (שבא מא"י לבבל) לרב ברונא אמר רב הכי? א"ל אין, אחוי לי אושפיזיה אחוי ליה, ובפסחים קו: אמר רב ברונא אמר רב הנוטל ידיו לא יקדש א"ל רב יצחק בר שמואל בר מרתא אכתי לא נח נפשיה דרב שכחנינהו לשמעתיה וכו'.

וכן קיבל משמואל כעירובין עד. יתיב רב ברונא וקא אמר להא שמעתא (דשמואל) א"ל ר"א בר בי רב אמר שמואל הכי? א"ל אין, א"ל אחוי לי