עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/321

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


תלמידיו הגדולים

כל גדולי הראשון דאמוראי א"י כולם קיבלו מב"ק.

ר' אושעיא במו"ק כס. אמרו בפירוש שהיה תלמידו, ובכריתות ח. ר' אושעיא הוה שכיח קמיה דבר קפרא, שבקיה ואתא קמיה דר' חייא, ובע"כ זה היה עוד קודם פטירת רבי.

ר' אלעזר משמו יומא מו..

ר' יהודה בר פדא בן אחותו קיבל ממנו כמעילה ד: שא"ל בר קפרא בן אחותי ראה מה שאתה שואלני למחר בבהמ"ד, וב"ר פכ"א-ו אר"ה כד שמע בר קפרא כן אמר יפה דרשת בן אחותי.

ר' יהושע בן לוי קיבל הרבה ממנו כדמצינו תמיד א"ר שמעון בן פזי אריב"ל משום בר קפרא כברכות לד., שבת מ. עה. קה: קיח., פסחים כו., סוכה לח:, (תענית כו:), מו"ק ג:, כתובות נז. קד:, קידושין פ., נדרים פז., ובזבחים סא. אר"ש בן פזי משום ב"ק, נראה שחסר תיבת אריב"ל באמצע. ובחולין ה: א"ר יעקב בר אידי ארבי"ל משום ב"ק, ושם צא. ר' אסי אריב"ל משום ב"ק.

ר' שמואל בר פוניא בשמו פדר"כ ספ"א.

ר"ל בשמו פסחים טו., חגיגה כג:, תענית ח., ב"מ כו., ב"ב לט: קנח:, זבחים צב., תרומות פ"ז ה"ג.

ואך את ר' יוחנן לא מצינו בשום מקום עם ב"ק. ונראה יען שב"ק הרביץ תורה בדרום ולכן לא מצינו את ריב"ל אומר משמו כי גם הוא היה בדרום, וכן מצינו את רשב"ל שהלך לשם כעירובין סה:, אבל ר' יוחנן דבק ברבותיו ר' אושעיא ור' ינאי וכל חכמי צפורי, ולכן לא מצינו אותו עם ב"ק.

ודור ב"ק היו דור מפרשי המשנה, ונחשבו עוד לתנאים אעפ"כ לא נזכרו עוד במשנה, וב"ק לא נכר גם בתוספתא ולא במכלתא או בספרא וספרי ואדרבא מצינו בסנהדרין ק. בלשון איתמר חזקיה אמר - בר קפרא אמר, כי כן מצינו גם על רבי ור' חייא כע"ז עה: בלשון אתמר, יען שכולם היו אך מפרשי המשנה מה שקבלו מרבי פירושי המשנה ובאורה, וכמעט כל גודלי תלמידי דרבי קבצו ברייתות, כר' חייא ולוי, וכן עשה בר קפרא והיו הפירושים שלו חביבין כ"כ עד שהיו נקראין משניות גדולות דבר קפרא כהוריות פ"ג ה"ה, וב"ב קנד: א"ל ר"ל לר"י זו ששנויה במשנת בר קפרא, וגם ר' חנינא חבירו הגדול אמר עליו נדה כ. כמה נפיש גברא דלביה כשמעתיה. ור' יוחנן קרי עליו ע"ז לא. מקום שיפול העץ שם יהו.

ונשאר לנו לפלטה מתניתא דבר קפרא בשם "תני בר קפרא" כברכות יג., שבת סח. קמא:, עירובין ב:, פסחים לט:, ביצה לב:, מו"ק ט: כז., יבמות קט., כתובות ה., ב"ב לט: קנח:, ע"ז עה", מכות כא., זבחים לא. פז., חולין כז:.

ובסדורים בסדר הקטורת בכמה סדורים נדפס תניא בר קפרא אומר אחת לששים או לשבעים שנה היתה באה של שירים לחצאין, והיא גרסא מוטעת וצ"ל תני בר קפרא, וסופו מכיח על תחלתו שאמרו שם ועוד תני בר קפרא אלו היה נותן בה קורטב של דבש וכו', והוא כמו שאמרנו שב"ק לא נמצא בשום ברייתא ואך הוא חיבר ברייתות מה שקיבל מרבותיו, וחפשתי השני ברייתות אלו ולא מצאתים כלשונם המובא בסדורים, ואך בירושלמי יומא פ"ד ה"ה מצינו תני בר קפרא הפטמין בירושלים היו אומרין אלו היה נותן לתוכה מעט דבש לא יהו כל העולם כולו יכול לעמוד בריחה, תני פיטמה חציים כשירה, שלישים ורבעים לא שמענו.