עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/316

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב ברדלא בר טביומי

אמר רב חגיגה ה..

בר דרומא

גבור גדול בטור מלכא עיין גיטין נז..

בר הדיא

היה מהעולים לא"י ויורדים לבבל בזמן ר' אמי כגיטין ה: בר הדיא בעי לאתוי גיטא אתא לקמיה דר' אמי ור' אסי אמר ולו לא צריכית, ובחולין קו: אמר, הוה קאמינא קמיה דר' אמי, ובע"ז ל. בר הדיא הוה בי עכבורא (והוא בא"י כב"מ פד:), וכן מצינו אותו עם אביי כמו"ק יח. אמר בר הידיא (וגרסת ר"ח ודק"ס בר הדיא) לדידי חזי לי ימא של טבריה - מתקיף לה אביי (ובר"ח א"ל אביי) מאן לימא לן וכו', ובסוכה מג: כי אתא בר הדיא (לבבל) אמר לא איקלע, כי אתא רבין וכל נחותי וכו'.

וברכות נו. יסופר עליו שהיה פותר חלומות וכל דיהיב ליה אגרא מפשר למעליותא, ואי לא מפשר לגריעותא, ואביי ורבא הלכו אצלו לפתור להן חלומותיהן, ואביי מתן לו אגרא ופתרו הכל לטובה, ורבא שלא נתן לו אגרא היה פותר לו לרעה וכפי שיסופר שם נתקיימו פתרונותיו שפותר לרבא, ואח"כ נתן לו רבא אגרא ופתרו לטובה, לבסוף א"ל רבא אקרון הלל מצראה בחלום א"ל גיסא מתרחיש לך, הוה קאזיל בהדיה בספינה אמר, בהדי גברא דמתרחיש ליה ניסא למה לי, בהדי דקסליק נפל סיפרא מיניה ומצאו רבה וראה שכתוב בו כל החלומות הולכין אחר הפה, אמר רבא, רשע, בדידך קיימא וצערתן כולי האי? כולהו מחילנא לך בר מברתיה דר"ח, וקללו רבא שימסר בידי דמלכותא אמר בר הדיא גמירי דקללת חכם אפילו בחנם היא באה וכ"ש דבדינא קא לייט אמר איקום ואגלי דאמר מר גלות מכפרת עון, קם גלה לבי רומאי, ולבסוף נהרג מהמלכות בקללת רבא.

בר הא הא

נזכר אבות ספ"ה שאמר לפום צערא אגרא, ובתו"יוט שם מביא בשם הרש"בם מובא במדרש שמואל שבן בג בג ובן הא הא היו גרים וכדי להסתירם מן המלשינים שינו את שמם וכן כתבו התוס' חגיגה ט: ושם ששאל בר הי הי להלל מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין עובד אלקים וכו'. ולפלא אם היה בימי הלל מפני מי היו מתייראין אם גרים היו הלא אז היתה הממשלה בידי ישראל בזמן הבית, ויותר נראה ששנים היו אחד בזמן התנאים אחר החורבן בזמן הגזירות והוא הנקרא בן הא הא, אבל בן הי הי ששאל להלל אין זה הלל התנא אך הלל נכד רבי אחי ר"י נשיאה, והוא הנזכר שם ששאלו שאליהו מאי דכתיב הנה צרפתיך וכו', וכן משמע שם שהיה אמורא שאמרו שם א"ל אליהו לבר הי הי ואמרי לה לר' אלעזר וכו'.

בר הינק

בפסחים קא: א"ל רב אידי בר אבין לרב חסדא הכי תנינא לה במתניתא דבי רב הינק ואמרי לה במתניתא דבי בר הינק.

בר המדורא

היה תלמידו דשמואל כיומא פז. אמר בר המדורא הוה קאמינא קמיה דשמואל ובשבת קכה. ומנחות לח: אמר בר המדורא אמר שמואל ובשבת קז: אמר מר בר המדורי אמר שמואל (ובדק"ס ליתא תיבת מר), וזכה לאריכת ימים שרבא בר המדורי אסברא לי כשבת קז: קכה., יבמות פג:, ומצינו רב אבדימי בר המדורי סוכה כ..

בר רב זביד

ערך רב זביד אבוה דר' שמעון בר זביד.