עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/313

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בנימין

אבא בר בנימין, שביעית פ"ו סה"ג.

גידל בר בנימין פסחים פ"ח ה"ח.

ר' יהושע בר' בנימין שהש"ר ספ"ד.

בנימין

היה ממונה על התנורים במקדש כתוספתא שקלים פ"ב ה"יד.

אבא בנימין (תנא דברייתא)

נזכר ברכות ה: תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי, ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום, וכן אמר שם, שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו, ושם ו. אמר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר וכו', ובתרומות פ"ג סה"ג אמר לון (ר' אבהו) דאבא פנימון היא אפשר שהוא אבא בנימין.

ר' בנימין (תנא דברייתא)

הוא היה תלמידו דר"ע שאמר בשמו שמחות רפ"ט ר' בנימין משום ר"ע אומר קורעין אפיקורסין וכו', וחולק עם ר' אלעזר (בן שמוע) ככתובות פד. שאמרו כתנאי ר' בנימין אומר לכושל שבראיה והוא כשר ר' אלעזר אומר וכו'.

וכן נזכר בברייתות במנחות עא., נדה כא:.

בנימין אסיא

בסנהדרין צט: אמר רבא כגון הני דבי בנימין אסיא דאמרי מאי אהני לן רבנן מעולם לא שרו לן עורבא וכו'.

בנימין בר איהי

ערך מנימין בר איהי.

בנימין בר אשתור

נזכר בכורים פ"א ה"ד, א"ר ייסי קיימה בנימין בר אשתור קומי ר' חייא בר בא וכו', ופי' בפני משה שהוא היה מבני גרים.

ר' בנימין בר גידל

בחולין קכה. אמר בשם ר' יוחנן, וביבמות רפ"א הוא ור' אחא הוו יתבין וחלקין בדברי ר' יוסי בר' חנינא, ובמעשרות פ"א ה"ו-ד. ר' אילא בשם ר' יסא - התיב ר' בנימין בר גידל, וכן נזכר תרומות רפ"ט, ומזה שהיה בדור ד' לאמוראי א"י.

ר' בנימין בר חייא

אבא בריה סוף ר"ה.

ר' בנימין בר יפת

היה תלמידו דר' יוחנן כברכות לח: תהי בה ר"ז וכי מה ענין ר"ב בר יפת אצל רח"בא - ור"ב בר יפת לא דיין - לא מהדר, ומזה אנו רואין שהיה תלמידו דר"י אף שלא היה תלמיד מובהק כרח"בא.

ובשבת נג. כתובות עז. כי סליק ר"ז אשכחיה לר"ב בר יפת דיתיב וקאמר משמיה דר"י, וכן ר"ב בר יפת א"ר כפסחים נד., פסחים פ"ב ה"ה, תנחומא לך-י ובב"ר פ"מג-ג גרס בשם ר' יונתן וצ"ל ר' יוחנן, וברכות לג. אמר ר"ב בר יפת שאל ר' יוסי [ב"ר חנינא] את ר' יוחנן בצידן.

וכן אמר ר"ב בר יפת אר"א כתענית כט:, יומא כט., מגילא טז:, סנהדרין ז., שבועות יח:, חולין נ: נב: לגרסת הרא"ש, ובירושלמי סנהדרין פ"א ה"א ר' בא ור"ב בר יפת היו להם דין ובאו אצל ר' יצחק וזיכה את ר"ב בר יפת.

ר' בנימין בר לוי

(בדור ד' לאמוראי א"י).

היה תלמיד דתלמידי דר' יוחנן כפאה רפ"א אמר ר' בנימין בר' לוי, ר' יצחק ור' אמי הוון יתבון מקשיי, ובע"ז פ"ב רה"ט ר' יעקב בר אחא ר' חייא בשם ר'